Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fra arbeidsmiljørådgiver til personalsjef i internasjonal industribedrift

Med et godt faglig grunnlag og bred jobberfaring åpner det seg mange jobbmuligheter.

Hovedinnhold

Sosiologien gir meg en teoretisk tyngde og en annerledes innfallsvinkel i et ekstremt praktisk og operasjonelt miljø.

Etter hovedfagseksamen var jeg først førstekonsulent ved et prosjekt ved biblioteket for samfunnsvitskap ved Universitetet i Bergen.  Arbeidsoppgavene innebar blant annet skriving av bibliotekets ressurssider for studieprogrammene ved SV-fakultetet og integrering av disse sidene i biblioteksportalen.

Fra januar 05 til september 06 hadde jeg en stilling som rådgiver ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), avdeling for Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Kontakt med STAMI fikk jeg via en av mine veiledere, som hadde samarbeidsprosjekter med instituttet.

Her deltok jeg ved flere prosjekter, blant annet et som søkte å avdekke holdninger til alder og funksjonsevne i den norske oljeindustrien, spesielt blant ledere og arbeidstakere som jobber offshore. Videre; prosjektet Den nye arbeidsplassen som gjennom kartlegging av minimum 5000 arbeidstakere i Norge skal avdekke hvorvidt den ”nye” arbeidshverdagen med reorganiseringer, PC-bruk og høye jobbkrav påvirker arbeidstakeres helse, tilfredshet og produktivitet. Mine oppgaver var, blant annet, å presentere prosjektene og drive rekrutteringsarbeid i ulike virksomheter, samt å produsere feedback, analysere resultatene og gi tilbakemelding til deltakende virksomheter. Jeg var også medforfatter på 2 artikler.

Jeg ønsket å få erfaring fra det private næringsliv. Søkte - og fikk - en stilling som HR-konsulent (Human Resources) i  Maersk Drilling Norge AS (med ca 1000  ansatte).  Det  var fra september 06 til desember 07. Mine oppgaver her var flere: 1. Jeg var leder for gruppen mot sykefravær (Nærledelsesprosjektet), der jeg var ansvarlig for det strategiske arbeidet mot sykefravær i Maersk Drilling Norge AS. Det handlet bla. om veiledning av ledere i håndtering av sykefravær, samt oppfølging av de langtidssyke. 2. I et HMS-kultur prosjekt arbeidet jeg med kartlegging, utarbeiding av spørreskjema, behandling av innsamlet data, utarbeiding av intervjuguide, dybdeintervju av ledelse og ansatte. Dessuten med handlingsplan og implementering av tiltak, kontinuerlig evaluering av prosjektet. 3. Jeg var rekrutteringsansvarlig, som innebar arbeid med annonsering, behandling av søknader, personprofil testing, intervju, anbefaling og innstilling til ledelsen, registrering og oppdatering av kandidater i vårt datasystem for rekruttering, kontakt med ulike bemanningsbyrå, presentasjon av firmaet for ulike skoler og utdanningsinstitusjoner. 4. Jeg hadde også generelle HR-relaterte oppgaver som ferieplanlegging, registrering av sykefravær, kontraktsforhandlinger, fakturering, utarbeiding av prosedyrer og regulativer.

Fra januar 2008 har jeg hatt en stilling som personalsjef i samme selskap, Maersk Drilling Norge AS. Det innebærer at jeg er leder for vår HR-avdeling på 14 ansatte og har ansvar for alt daglig personalrelatert arbeid. Dette innebærer blant annet rekruttering, ansettelser og overføring av personell, lønnsutgifter, forsikring, sikkerhetstrening og annen påkrevd trening, arbeidsmiljøspørsmål, kontakt med tillitsmannsapparatet og følge opp på personalrelaterte prosedyrer og instrukser.

Hva er mine generelle erfaringer med verdien av sosiologisstudiet ved jobbsøknad og i arbeid?

I min jobb på Statens Arbeidsmiljøinstitutt var verdien av sosiologistudiet opplagt – det var en betinget kvalifikasjon. Min hovedfagsoppgave grenset nok noe mot både psykologi og delvis medisinsk teori, så hvorvidt det var sosiologifaget som var avgjørende er usikkert. Generelt så hadde mine erfaringer fra studiet, både sosiologiske teorier og kvantitativ og kvalitativ metodebruk, stor betydning for mitt arbeid i akademia. Hos min nåværende arbeidsgiver, Maersk Drilling Norge AS, har sosiologien hatt mindre betydning både i forbindelse med jobbsøknad og mitt videre arbeid. Etter å ha sittet på andre side av bordet i et flertalls ansettelser vil jeg mene at det i det private næringsliv legges større vekt på personlige egenskaper og arbeidserfaring enn teoretisk bakgrunn (så fremt ikke konkrete faglige kvalifikasjoner ligger til grunn for en stilling, for eksempel for ingeniører). Til tross for dette har sosiologien gitt meg en teoretisk tyngde og en annerledes innfallsvinkel i et ekstremt praktisk og operasjonelt miljø. Det viktigste er likevel å selge seg selv og egen kompetanse – det er bare én som står i veien for egen utvikling og karriere!