Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

HR-leder i Statoil

Gunnar Lothe Høgset har hovedfag i sosiologi og har hatt ulike spennende stillinger innen Human Resources i Hydro og Statoil.

Hovedinnhold

Det viktigste med høyere utdanning er det at man har lært å lære. Blant mine kolleger i HR finnes det folk med ulik fagbakgrunn, som for eksempel sosiologi, administrasjons- og organisasjonsvitenskap, psykologi, pedagogikk, økonomi, juss og ingeniørfag.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Etter å ha tatt grunnfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap ønsket jeg å ta hovedfag innen et fag med lange teoretiske tradisjoner og som hadde forskningsfelt som kunne være relevant for å få en jobb i det private næringsliv. Sosiologi med spesialisering i organisasjonssosiologi var derfor et nærliggende valg. Hovedoppgaven ble gjort på personalpolitikk innen oljebransjen - innenfor et teoretisk rammeverk av den klassiske weberske byråkratimodellen på den ene siden, og teorier om den «post-moderne» organisasjon på den andre siden.

 

Hva jobber du med og hvordan er utdanningen din relevant for den jobben du har i dag?
Første arbeidsgiver etter hovedfag var Geriatrisk senter i Hordaland, Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass. Der var jeg daglig leder/konsulent og utførte diverse arbeidsoppgaver slik som utredningsarbeid for geriatritjenesten, deltagelse i datainnsamling innen geriatrisk forskning, undervisning av ulike yrkesgrupper innen helsetjenesten i sosial aldring (sosial gerontologi), organisering av intern undervisning og faglige seminarer.

Andre arbeidsgiver etter hovedfag har vært Hydro (som senere fusjonerte med Statoil) der jeg først jobbet som personalkonsulent og deretter som avdelingsleder. I dag er jeg HR-leder i Statoil.

I stilling som avdelingsleder var jeg leder for inntil 15 ansatte/innleide. Enhetens oppgaver var tradisjonelle personaladministrative oppgaver som registrering av personelldata I SAP HR (IT system for registrering av blant annet alle personaldata og lønn), skriving av tilbudsbrev, administrasjon av innleiekontrakter, registrering av data i selskapets kompetansestyringsverktøy, administrering av mobilitetskontrakter, vedlikehold av organisasjonsdata I SAP HR, administrasjon av den årlige lønnsreguleringsprosessen og bonusutbetalinger, samt vedlikehold og forbedring av personaladministrative rutiner og prosesser (f. eks. rutiner for rekruttering, lønnsregulering, mobilitet).

I stilling som HR-leder har jeg rolle som personalsjef i ledergrupper for ulike enheter i selskapet. Typiske arbeidsoppgaver er å fasilitere HR-prosesser (lønnsregulering, medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser), samt saksbehandling knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Jeg er rådgiver for lederne i alle spørsmål knyttet til personell og personalsaker og gjør diverse utredningsarbeid innen HR-området (for eksempel bemannings- og kapasitetsstudier). Jeg jobber også med rekruttering.

 

Relevans mellom utdanning og jobb:
Innenfor de jobbene jeg har hatt er det å ha en høyere utdanning et pluss ift. at man har lært å lære. Noen betraktninger om koblinger mellom et hovedfag i sosiologi og de jobbene jeg hatt:

  • Metodebakgrunn: Vi blir flinke til å se sammenhenger, stille spørsmål, tenke datagrunnlag og sette dette i et system, nesten uavhengig av tema.
  • Teoretisk bakgrunn generelt: Hjelper å se sammenhenger mellom de ulike nivåene i organisasjonen - omgivelser, individet, «systemet». Med bakgrunn i sosiologisk litteratur som eksempelvis «Arbeiderkollektivet» eller teorier om makt kan en lese det sosiale spillet som foregår i enhver organisasjon.

 

Relevante studieprogram: