Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Valg 2022

Kandidater til fakultetsstyret ved SV-fakultetet

Det skal velges nye medlemmer fra gruppe B for perioden 2022 - 2023 til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Scrabble-brikker på et bord. Bokstavene på brikkene viser ordet SV-VALG
Foto/ill.:
Bjarn Arild Petersen

Hovedinnhold

Kunngjøring av kandidater fra gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte) til styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2022-2023

Styret består av 9 medlemmer (dekan, tre fast vitenskapelig ansatte, en ekstern representant, en midlertidig vitenskapelig ansatt, en fra teknisk/administrativ stab og to studenter). 

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret fra gruppe B for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023. Valget gjennomføres i perioden 18. mai kl. 0900 - 23. mai kl. 12.00. Valget er elektronisk, og gjennomføres som preferansevalg.

Gruppe B - midlertidige vitenskapelig ansatte

For gruppe B skal det velges ett medlem og to varamedlemmer. Følgende kandidater stiller til valg:

Melissa Geelmuyden Andersen, Sosiologisk institutt

Melissa Geelmuyden Andersen

Foreslått av nominasjonskomite

Jeg stiller til valg som representant for Gruppe B i fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Jeg er opptatt av de midlertidige ansattes arbeidsforhold, og jeg ønsker å jobbe for å styrke våre arbeidsvilkår og trivsel.

Vi har akkurat vært inne i en pandemi. Det har vært 2 lange år med en krevende arbeidshverdag, og disse 2 årene blir ekstra sårbare for oss som må utføre forskningsarbeid innenfor en gitt tidsramme. Det vil derfor være viktig for meg å jobbe for at alle midlertidige ansatte opplever å få kompensert for alt arbeidet som ble tapt i pandemiperioden.

Det er viktig at alle midlertidig ansatte skal ha like gode arbeidsvilkår, uavhengig av pandemien. Det er flere som må utføre pliktarbeid, og det må finnes et system som kan sikre at alle kan utføre pliktarbeidet innenfor de rammene som er satt. Tiden som er satt av til pliktarbeidet skal ikke gå utover tiden som er satt av til forskningsarbeidet.

Gode arbeidsvilkår er viktig for å kunne utføre arbeidet. Sosialt samhold og tilhørighet er med å påvirke midlertidige ansattes trivsel i arbeidshverdagen, og jeg vil jobbe for at alle skal føle seg en del av et sosialt fellesskap. Det er derfor viktig å finne tiltak som kan styrke midlertidige ansattes trivsel og tilhørighet. 

Jeg vil være en stemme for et system som styrker alle midlertidige ansattes arbeidsforhold, slik at vi kan lykkes med vår forskning og undervisning.  

Om meg:

Jeg er stipendiat ved sosiologisk institutt og forsker på lærerstudenter ved HVL og UiB sine opplevelser med å bli sosialt og faglig integrert i utdanningen sin. Jeg er for tiden gruppe b-representant i det sentrale valgstyret ved UiB, og ved sosiologisk institutt sitter jeg i undervisningsutvalget og instituttrådet. 

John Sæthen Lilletvedt, stipendiat, Institutt for økonomi

John Sæthen Lilletvedt

Foreslått av nominasjonskomite

Mathea Loen, stipendiat, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Mathea Loen

Foreslått av nominasjonskomite

Jeg stiller til gjenvalg som fakultetsstyrerepresentant for gruppe B. Jeg har representert midlertidig ansatte ved SV-fakultetet i perioden 2021-2022 og vil gjerne fortsette! Med erfaringen jeg nå har kan jeg i enda større grad få gjennomslag for saker som er viktige for oss.

I denne perioden har jeg særskilt tatt opp spørsmål rundt:

  • Midlertidig ansattes rettigheter og bruk av «faste» midlertidige forskerstillinger
  • Representasjon av gruppe B i ulike forum
  • (Manglende) kjønnsbalanse i rekrutteringsprosesser
  • (Økt) bruk av postdoc- og rekrutteringsstillinger

For neste periode vil viktig saker være:

  • Midlertidig ansatte og yngre forskere må høres i utviklingen av Ny Strategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2023-2030 (Sak 20/22). Strategien setter fakultetets verdier og mål for de neste 7 årene, og det er viktig at vi – som i stor grad vil bli berørt – er med å utforme den. Vi må sørge før at gruppe B får størst mulig innflytelse i strategiprosessen.
  • Gjennomføring av medarbeidersamtaler og andre arbeidsmiljøtiltak: mindre enn 50 % av stipendiater gjennomførte medarbeidersamtaler i 2021.
  • Tilstrekkelig oppfølging og veiledning etter en lang pandemiperiode.
  • Styrke kompetansen og opplæringen for midlertidige ansatte. Flere gode Ph.D-kurs, både teoretiske og metodiske er viktig. Fakultetet og instituttene må legges bedre til rette for at vi kan få kompetanse innen undervisning, veiledning, søknadsskriving, prosjektledelse og forskningskommunikasjon.
  • Fortsette å sette lys på likestilling, bruk av innstegs- og rekrutteringsstillinger, midlertidige ansattes rettigheter.

Kort om meg:

Jeg er stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Centre for Research on Discretion and Paternalism. Jeg forsker på holdninger til barnevern i ulike land og analyserer debatter om barns rettigheter, familieverdier og staters inngrep i familier for å forstå mekanismer som bygger/utfordrer velferdsstatens legitimitet. Jeg jobber også ved Centre on Law & Social Transformation, og spiller rugby for BSI. Ta gjerne kontakt på telefon 91335843 eller epost mathea.loen@uib.no hvis dere har spørsmål eller ideer

Oda Elise Nordberg, stipendiat, Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Oda Elise Nordberg

Foreslått av nominasjonskomite.

Mitt navn er Oda Elise Nordberg, og jeg er snart halvveis i min doktorgrad innenfor innovasjon og teknologi i journalistikkfeltet. Min stipendiatstilling er innunder institutt for informasjons- og medievitenskap. Jeg har studert og jobbet hos Universitetet i Bergen siden 2013. De siste to årene har jeg vært en del av instituttrådet på mitt tilhørende institutt, først som vara og nå som medlem. Dette har vært en veldig spennende og lærerik prosess. Nå ønsker jeg gjerne å være med i fakultetsstyret, helst som varamedlem i første omgang. Jeg føler jeg er en god kandidat som er engasjert i å få frem det beste for stipendiatene.