Hjem

Senter for vitenskapsteori

Ida Bloms hus, side entrance

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

 

Forskning og undervisning

Forskningsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i forskningsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

filosofi
Gunnar Skirbekk med den franske utgåva av Filosofihistorie

50 år med Skirbekks filosofihistorie

Denne hausten kan ex.phil.-klassikaren feire 50 år, og Gunnar Skirbekk kan gle seg over at filosofihistoria hans er spreidd over halve verda.

Universitetspolitikk
Framsida av universitetsmuseet

Manar til omkamp om arbeidslivsrelevans

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbekk, uttrykker bekymring for forslaget om nytt finansieringssystem for statlege universitet og høgskular.

Psykologi
Framside bok: Evidens og etikk

Problemet med evidensbasert praksis i psykologi

Førstelektor ved Universitetet i Bergen, Henrik Berg, kritiserer evidensbasert praksis i psykologi i ny bok.

Årlig SVT-symposium
Murmuration of starlings

SVT-symposiet 2020

Det årlege SVT- symposiet inkluderer tilknytta arrangement og eit hovudarrangement i desember om tilhøvet mellom kunnskap og handling i Covid-19-tider.

Covid-19
Illustration: Researchers study the nuts and bolts of a box producing policy

Kan vi sikre at matematiske modellar tener samfunnet?

På bakgrunn av Covid-19-pandemien presenterer UiB-forskarar fem prinsipp for modellkvalitet.

DANNELSESEMNER
Ideen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere på tvers av skillelinjer og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.I tråd med denne ideen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspiunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø ofte på tvers av tradisjonelle skillelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk overfor dei ulike fakultet, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærskyldte fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.