Hjem

Senter for vitenskapsteori

Hovedinnhold

Ida Bloms hus, side entrance

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Parkveien 9

Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge

Telefon: 55 58 27 05

E-post: post@svt.uib.no

Ønskjer du å vere på e-postlista vår? Send oss ein e-post!

Forsking og undervisning

Forskingsprofilen til SVT femner breidt, med fokus på kritisk refleksjon rundt tilhøvet mellom vitskap og samfunn. Senteret leier og deltek i forskingsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitskaps- og teknologistudiar og underviser i vitskapsteori og etikk i forskarutdanningane ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Danningsemner, og har programansvar for Mastergrad i berekraft.

Dannelsesemne vår 2023
A group of cyborgs share a dinner of futuristic food in oil painting style of Rembrandt

Mennesket: Natur og kultur (VIT210)

Hva er et menneske? Det er få andre debatter som har skapt – og fortsetter å skape – så store kontroverser som menneskets debatt om seg selv. Våren 2023 undervises dannelsesemnet Menneske: Natur og kultur (VIT210)

Bærekraft
To kvinner i samtale i ein sofa

Bærekraftsstudent i praksis: – Man lærer utrolig mye på kort tid

I høst har Julie Strand Klausen, student på SVTs master i bærekraft, jobbet med bærekraftig finans som studentpraktikant hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i Oslo. 
SVT i media
Smilande mann med briler og svart skjorte sit framfor ein laptop og ein ekstern skjerm

Å kuratere kunnskap for ei ny tid

Intervju med professor Jeroen van der Sluijs i Forskningspolitikk 2/22 om Senter for framifrå forsking-søknaden Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges).
Holbergprisen 2022
A woman with brown hair, a purple and orange sari and a read necklace

Korleis kan ein studere vitskap og teknologi som sosial handling?

Dette er eit sentralt spørsmål i forskinga til årets Holbergpris-vinnar, Sheila Jasanoff, som har samarbeida med forskarar ved Senter for vitskapsteori ved UiB i ei årrekke.

Pandemifrokost #8
smittesporing

Forsker på myndighetenes smittesporing

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.

DANNINGSEMNER
Ideen bak danningsemna er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglege skiljelinjer og akademiske kulturar. Dette føreset at vi er i stand til å kommunisere på tvers av desse skiljelinjene og lære av kvarandre. På danningsemna meiner vi at dette bør starte tidleg i utdanningsløpet, men ikkje så tidlig at ein ikkje har rukke å forme ei fagleg haldning til kunnskap. I tråd med denne ideen blir danningsemna tilbydd til studentar frå alle fakulteta ved universitetet. Vi inviterer førelesarar frå ulike fag til å snakke om utfordringane vi reiser med utgangspunkt i deira respektive faglege perspektiv og forsking. Senter for vitskapsteori har det overordna faglege ansvaret for danningsemna. Du kan lese mer om emna her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø, ofte på tvers av tradisjonelle skiljelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk ved dei ulike fakulteta, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærståande fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.