Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskning | vitenskapsteori

Skal forske på smart teknologi

Hvordan kan samfunnsvitere og humanister bidra i utvikling av smart teknologi? I hvilken grad blir brukere involvert i utvikling av smart teknologi? Kan rettigheter som personvern og datasikkerhet bygges inn i digitale omgivelser og infrastrukturer?

portrett av mann
Assoc. prof Kjetil Rommetveit is the coordinator of the EC funded project 'Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development projects'
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

Hovedinnhold

Dette er noen av spørsmålene forskerne vil belyse i prosjektet 'Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development projects' som Senter for vitenskapsteori skal være koordinator for.

Et viktig perspektiv i prosjektet er såkalt 'ansvarlig forskning og innovasjon', eller på engelsk Responsible Research and Innovation (RRI), som er et av flere gjennomgående perspektiver i forskningsprogrammet Horisont 2020 som EU finansierer. I prosjektet "Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development projects" (CANDID) vil forskere fra samfunnsfag og humaniora sammen med praktikere fra IKT sektoren og andre brukere av smart teknologi,  undersøke hvordan bredere nettverk og fellesskap integreres (eller ikke) i utvikling av smart teknologi og hvilken betydning ulike kunnskapsformer får for dens bruk. Blant slike utvidete nettverk inkluderer CANDID brukere og pasienter, offentligheter, samfunnsvitenskapelig, juridisk og humanistisk ekspertise.

Prosjektet vil sentreres rundt modulene brukere, design og digitale rettigheter, og intelligente infrastrukturer, der utvalgte case-studier på områdene helse og energi vil bli nærmere undersøkt for å se på hvordan diskursen om SMART utspiller seg. I hver modul vil forskere jobbe sammen med praktikere fra IKT bransjen og andre interessenter for å kunne belyse forskningsspørsmålene fra flest mulig perspektiver. På denne måten vil en kunne avdekke hvordan 'smart' blir forstått og implementert fra de ulike partene, samt hvor det er diskrepans, og slik vil man også kunne si noe mer om teknologiens mulige samfunnsmessige rolle og implikasjoner.

CANDID er finansiert under IKT-programmet i Horisont 2020, og er et svar på utfordringen om å engasjere humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i IKT for å kunne utfordre den etablerte diskursen rundt smart teknologi. EU har et uttalt mål om en tettere integrering av forskning fra ulike disipliner innen denne teknologien og resultatene fra CANDID vil kunne være viktige i både videre utvikling og tilhørende forskning av smart teknologi.

Prosjektet har partnere fra fem universiteter og et budsjett på en halv million euro.