Hjem
Senter for vitenskapsteori
Sluttrapport og konferanse

Forskningsintegritet i kontekst

Prosjektet "Research Integrity in Norway" (RINO) har levert sin sluttrapport. Hva sier den om forskningsetiske praksiser i Norge?

forsiden av rapporten
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskerne i RINO innleder rapporten med følgende informasjon:

"For å få bedre innsikt i forskningsetiske praksiser i Norge etablerte Universitetet i Bergen, De nasjonale forskningsetiske komiteene og Høgskulen på Vestlandet RINO-prosjektet (ResearchIntegrity in Norway) i 2016. Målet var å kartlegge holdninger til og erfaringer med forskningsetiskuakseptable og tvilsomme praksiser, samt å se nærmere på hva som kan bidra til å bygge godekulturer for forskningsetikk.

Prosjektet har tidligere publisert to rapporter basert på en omfattende spørreundersøkelse blant forskere i Norge. Etter at resultatene fra den kvantitative studien forelå, satt vi igjen med et ønske om å tolke resultatene inn i en bredere forskningshverdag og kontekst, samtidig somvi stilte oss spørsmål om hva forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner kan gjøre for å bygge en godforskningsetisk kultur. Denne delrapporten fra vår kvalitative studie forsøker å gi noen svar.

Mer spesifikt satt vi igjen med de følgende spørsmålene etter delrapport 1 og 2:

• Delrapport 1 viste varierende holdninger til noen forskningspraksiser, men hvilke forståelser av praksisene ligger bak dette?

• Hvordan oppfattes og oppleves sammenhengen mellom arbeidsmiljø/forskningskultur og integritet?

• 36,8 % svarte at de aldri hadde deltatt i kurs i forskningsetikk, samtidig svarte et klart flertall at dehadde kjennskap til forskningsetiske retningslinjer.

Hvordan lærer forskere om forskningsetikk, og hvordan kan opplæringen organiseres bedre?

Disse punktene kan oppsummeres i tre temaer som undersøkes nærmere i denne rapporten:

1)Oppfatninger av utvalgte diskutable praksiser, 2) arbeidsmiljø/forskningskultur og forskningsintegritet, og 3) opplæring.

Vi utdyper disse temaene nedenfor, med referanser til litteratur, og spesifisererproblemstillingene. Deretter drøfter vi metoden og utvalget, og understreker at den kvalitative studienav det begrensede utvalget ikke er ment å utgjøre et grunnlag for generalisering. I de tre hoveddelenesom følger, vil innsikter fra intervjuene bli brukt til å belyse ulike aspekter av de tre temaene."

Delrapport 3: Forskningsintegritet i kontekst:Resultater fra en kvalitativ studie

Rapporten er skrevet av: Laura Drivdal, Matthias Kaiser, Johs. Hjellbrekke, Ole Bjørn Rekdal,Heidi Skramstad, Ingrid S. Torp og Helene Ingierd

Les Universitetsavisas innlegg om rapporten.