Hjem
Senter for vitenskapsteori

HMS-informasjon for SVT og SKOK: 2019-2020

 

Verneombud: Judith Ann Larsen

55 58 27 05

Varevernombud: Hanne Marie Johansen

55 58 88 19

Miljøfyrtårn kontakt for Parkveien 9 (2016-2018)(2019-2021):

Judith Ann Larsen

HMS-Portalen

Introduksjon

 

Av lover/regelverk vi har å forholde oss til kan nevnes Arbeidsmiljøloven.

Retningslinjer for systematisk HMS-arbeid er nedfelt i HMS-håndboken. HMS-avdelingen har ansvar for å påse at de ulike instituttene og avdelingene ved UiB følger opp og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder innen området, og avdelingen er til hjelp og støtte for instituttene i arbeidet med å følge opp ansvaret vi er pålagt.

Det er daglige ledere som har hovedansvaret for HMS-arbeidet ved sentrene. Daglige ledere har imidlertid anledning til, og er anbefalt, å delegere deler av ansvaret til andre.

Alle spørsmål vedrørende helse og arbeidsmiljø i det daglige, kan rettes til Judith Ann Larsen eller Hanne Marie Johansen. Slike henvendelser kan også rettes til daglige ledere: Rasmus Slaattelid (SVT) eller Christine M. Jacobsen (SKOK).

Dersom du heller ønsker å snakke med noen utenfor senteret kan du ta kontakt med HMS-avdelingen(HMS). Telefon: 55 58 20 54; Faks: 55 58 96 47; E-post: post@hms.uib.no: bente.hordvik@adm.uib.no

 

Verneombudet

 

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker og vil være samarbeidspartner for instituttstyrer/kontorsjef/daglig leder. Verneombudet skal delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet ved senteret. Verneombudet skal ikke tildeles ansvar for omfattende og sentrale HMS-oppgaver da dette kan komme i konflikt med tilsynsfunksjonen for verneombudet.

Sentrene har for 2019-2020 følgende valgte verneombud:

 

Verneombud er Judith Ann Larsen: 55 58 27 05

Varaverneombud er Hanne Marie Johansen: 55 58 88 19

 

Brannvernansvarlige (plassansvarlige):

Underetasjen: Kari Jegerstedt

1 etg.: Tone Lund-Olsen, Vara. Randi Gressgård

2 etg.: Torjus Midtgarden, Vara. Rasmus Slaattelid

3 etg.: Kari Anne Drangsland, Vara. Ingrid Foss Ballo

Brannvernansvarlig (plassansvarlig) har ansvar for å påse at alle ansatte ved senteret er orientert om rømningsveier og brannslukningsutstyr. De er videre ansvarlige for at det avholdes en årlig brannøvelse. Se UiBs HMS handbok Kapittel 5.4 for mer informasjon om Brannvern. Alle brannslokningsapparatene bli kontrollert hvert år av brannteknisk firma under kontrakt v/UiB.

Byggeansvarlig

Tone Lund-Olsen: 5558 3312; 416 49 259

Byggeansvarlig har ansvar for hele bygge. Man er ansvarshavende for sitt eget rom/kontor. Det betyr at man er ansvarlige for oppfølging av HMS-arbeid og rutiner knyttet til rommet.

HMS-runden

I forbindelse med årlig rapportering for all virksomhet, rapporterer hver enkelt for fysiske forhold vedrørende sin egen kontorarbeidsplass.

HMS-mål for 2019-2020 v/SVT og SKOK

Senter for Vitskapsteori (SVT) og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK) tar som utgangspunkt UiBs overordnede mål for arbeidsmiljø:

Fastsatt av DAK 25.04.96

“Arbeidsmiljøet ved UiB skal:

  • fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel
  • være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker
  • være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne
  • være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.

For å få dette til må universitetet stille like høye kvalitetskrav til arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassene som den primæraktivitet som skal utføres der. Dette er nødvendig pga. den nære avhengighet mellom disse forholdene. Kontinuerlig arbeid med å bedre kvaliteten på det samlede arbeidsmiljøet må integreres i det ordinære plan- og utviklingsarbeidet, dokumenteres og følges opp.”

Senter for Vitskapsteori og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Arbeid innen HMS planlegges og prioriteres på lik linje med vanlige arbeidet på SVT og SKOK. Daglige lederer har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp. Våre ansatte har et ansvar for å melde fra til daglig leder om saker vedrørende HMS som ikke løses direkte.

Satsningsområder for SVT/SKOK for 2019-2020.

  • Fortsetter å formidle oppmerksomhet og kunnskap på HMS området på SVT/SKOK gjennom både generell informasjon og målrettet informasjon.
  • Legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • Førstehjelp kurs og CPR-livsredningskurs til alle på SKOK og SVT
  • Brannkurs til alle på SVT og SKOK
  • Parkveien 9 skal bli mer miljøvennlig

 

Medarbeidersamtaler

 

Det skal holdes årlige medarbeidersamtaler mellom den enkelte ansatte og deres overordnede. For teknisk/administrativt personale er vi pålagt dette av Det akademiske kollegium. Når det gjelder de vitenskapelige, er medarbeidersamtaler sterkt anbefalt, men ikke pålagt.

For teknisk- og administrativt tilsatte:

Med Daglig leder og Adm. sjef

For vitenskapelig tilsatte:

Med Daglig leder

 

Helse

 

Ergonomi

For å forebygge belastningslidelse må våre arbeidsplasser (både eksisterende og nye) planlegges etter ergonomiske prinsipper. Dette vil bidra til at vi kan holde oss friske på jobben. Bedrifts Fysioteraput Bente Nilsen Horvik, 55 58 87 34 kan være konsulent ved utforming av dataarbeidsplass og hun bistå brukerne i planleggingsarbeid og utarbeidelse av møbleringsplan. (Denne er stengte på tiden: Møbelutstilling finnes i Hans Tanksgt. 19, 3 etg. Den står av bord, stoler og andre hjelpemidler som tilfredsstiller ergonomiske krav.)

Hver og en må ha et bevist forhold til egen arbeidsplass.

Dette gjelder arbeidsstilling, lys, dataarbeidsplass, støy, forurensning osv. Er det noe ved arbeidsplassen som oppfattes som plagsomt/sjenerende, ta for all del kontakt med verneombud, daglig lederen eller andre.

Sosialt arbeidsmiljø, trivsel og eventuelt uønsket adferd

Det sosiale arbeidsmiljøet er også av meget stor betydning for vårt velvære, og kan gjerne være et større problem for mange arbeidstagere og studenter enn det fysiske arbeidsmiljøet. Problemer vedrørende menneskelig samspill er vanskeligere å sette fingeren på, og vanskeligere å ta opp, enn fysiske forhold. Det er imidlertid ingen ting som er verre for trivselen og kreativiteten på en arbeidsplass at konflikter får bygge seg opp over tid, eller at en uheldig samværsform får utvikle seg. Nøl ikke med å ta opp slike problemer med ledelsen, verneombud, eller andre ansatte eller studenter du har tillit til, så kan vi sammen vurdere om tiltak bør settes i verk. Uønsket adferd kan for eksempel være mobbing/trakassering, usynliggjøring eller gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet.

Inneklima

Kontaktperson ved HMS-avdelingen kan nåes: 55 58 87 37. Du får informasjon om inneklima og gir hjelp ved kartlegging og vurdering av inneklima. Inneklima er definert til å omfatte termisk (varme, kulde, trekk, luftfuktighet), atmosfærisk (luftkvalitet, forurensning, friskluftmenge), akustisk (støy, oppfattelse av tale og lyd), aktinisk (belysning, stråling, elektriske- og magnetiske felt) og mekanisk miljø (ergonomi, sklisikring, vibrasjoner med mer).

 

Helsekontroll, konsultasjoner, synsundersøkelser, databriller

Helsekontroller som ikke er spesielt begrunnet ut fra arbeidsmiljøforhold tilbys ikke ved UiB. HMS-avdelingen har et begrenset konsultasjonstilbod for ansatte med helseproblem som er forårsaket av arbeidsmiljøforhold. Helseplager av langvarig karakter der det spesielt er viktig å få vurdert eventuell sammenheng med påvirkninger fra arbeidsmiljø eller der det er behov for tiltak rettet mot arbeidsmiljø blir prioritert.

Alle som arbeider med dataskjerm mer enn tre timer pr. dag har rett til å få dekket utgifter til synsundersøkelse hos optiker hvert femte år, ved synsproblemer som de mener har sammenheng med arbeid ved dataskjerm eller når de begynner i slikt arbeid. UiB har avtale med godkjente optikere som ansatte kan bruke når de har slikt behov.

Brilleland har rammeavtale med UiB.

Problem i forhold til rusmidler

HMS-avdelingen har tilbud om oppfølging/konsultasjoner for ansatte med problem i forhold til bruk av alkohol og andre rusmidler.

Langvarig sykefravær

HMS-avdelingen har tilbud om oppfølging av ansatte med langvarig sykefravær. Deres rolle i denne sammenheng er blant annet å bistå med å vurdere muligheter for tilrettelegging av arbeidsplassen, endring av arbeidsoppgaver osv. for at den sykemeldte raskere skal kunne gjennoppta sitt arbeid ved UiB.

Ulykker og nestenulykker

Ulykker og skader hender ikke tilfeldig, de forårsakes. I 80 – 90 % av ulykkene er de farlige handlinger som er årsaken. Alle ulykker og nestenulykker skal meldes. Meldingen gjøres ved at en fyller ut skjemaet Intern skademelding av ulykker og nestenulykker. Prosedyre for melding av ulykker og nestenulykker finner du i HMS-håndboken kap. 5.1. Ved personskade som har medført medisinsk behandling skal en i tillegg fylle ut RTV-blankett til Rikstrygdeverket. Intern skademelding skjema og RTV-blankett finner du i HMS-håndboken kap. 5.1, for bestilling kontakt HMS-avdelingen. Er du i tvil om hva eller hvordan du skal melde, kontakt HMS-avdelingen.

 

Retningslinjer for bruk av sentrenes dataanlegg

 

Universitetets dataanlegg skal ikke benyttes til pornografisk materiale. Alle som får tilgang til UiB sitt anlegg forplikter seg til å bruke anlegget i tråd med Retningslinjene for bruk av Universitetets EDB-anlegg. Pornografisk materiale belaster nettverket, kan medføre spredning av virus, medfører ekstraarbeid for IT-ansvarlig, og sist men ikke minst kan slik bruk oppfattes som meget ubehagelig for kollegaer.

Represalier medfører tap av konto. Videre konsekvenser vil avhenge av omstendighetene og overlates til daglig lederen å vurdere.

De som har utenlandske gjestestudenter eller gjesteforskere på besøk som benytter felles PC-anlegg, plikter å informere gjestene om retningslinjene.

 

Relevante websider:

 

Arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no

HMS-håndboken: www.uib.no/hms/handbok/

HMS-avdelingen: www.uib.no/hms/