Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Brukerutvalg for Nygårdsgaten 5

I tråd med Eiendomsavdelingens rutiner for brukermedvirkning i byggeprosjekter, er det opprettet et brukerutvalg som skal bidra med viktige brukerperspektiver i de ulike fasene i byggeprosjektet for Nygårdsgaten 5.

Hovedinnhold

Brukerutvalg

De fleste bygningsmessige endringer som planlegges gjennomført berører brukere av bygget. Særlig i byggesaker som har konsekvenser for arbeidsplasser og arbeidsmiljø er brukermedvirkning viktig. Involvering av brukerne handler om å sikre at deres behov blir ivaretatt, og at bygget får en best mulig utforming for det det skal brukes til.

Brukerutvalget for byggeprosjektet Nygårdsgaten 5 består av:

  • en ansattrepresentant fra hver sentraladministrativ avdeling
  • en leder fra en av de sentraladministrative avdelingene
  • hovedverneombudet for sentraladministrasjonen
  • brukerkoordinator, som leder brukerutvalget

Ansattrepresentantene i brukerutvalget er valgt ut i samarbeid mellom avdelingsdirektører og lokale verneombud. 

Brukergrupper

I tillegg til brukerutvalg skal hver avdeling organiseres med brukergrupper av ansatte som representerer avdelingens bredde i oppgaver og funksjoner, slik at løsninger i brukerutvalget er drøftet og forankret på enhetene. Det er brukerutvalgets medlemmer som får i oppgave å samle og drive brukergruppene, med bistand fra brukerkoordinator.

Brukerkoordinator

Brukerkoordinator leder brukerutvalget og er bindeleddet mellom brukerutvalget og prosjekteringsgruppen som planlegger bygget. Brukerkoordinator skal sikre at brukernes ønsker, behov og krav blir behandlet og ev. hensyntatt i planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. 

Brukerutvalgets oppgaver

Brukerutvalget har blant annet som oppgave å:

  • Sikre at brukernes ønsker, behov og krav kommer frem og blir formidlet i planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet
  • Bygge sitt arbeid på de beslutninger som er fattet for prosjektet, prosjektets visjoner og mål, rammer for arealer og ytre rammebetingelser
  • Bidra til utforming av romprogram og funksjonsanalyse
  • Beskrive krav til funksjoner, rom, utstyr og inventar
  • Bidra i utformingen av et arbeidsplasskonsept for bygget
  • Involvere lokale brukergrupper på avdelingene, og sørge for god informasjonsflyt mellom denne og brukerkoordinator