Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Idesprint for læringsmiljø!

Koronakrisen endret universitet over natten. Hva har fungert godt? Hva har vi savnet? Og hva ønsker vi å ta med oss videre fra denne perioden?

Hvordan kan vi bruke erfaringene dette har gitt oss i et arbeid med å skape den aller beste kombinasjonen av et fysisk og digitalt læringsmiljø? Dette var problemstillingen som ble presentert for deltakerne i en digital idésprint 11.juni.  

Tverrfaglige grupper 

For å kunne belyse problemstillingen fra ulike vinkler var både studenter, undervisere og støttepersonell fra UiB læringslab, IT-avdelingen og andre deler av organisasjonen invitert til å delta. Totalt var det 36 deltakere, fordelt på 7 grupper. 

Deltakerne arbeidet i grupper med å få frem hva som har fungert godt og hva som har fungert mindre godt for læringsmiljøet under nedstengningen i vår. De fikk også presentere egne idéskisser for hvordan det digitale og fysiske læringsmiljøet kan kombineres fremover. Til slutt ble det holdt en avstemming over hvilken skisse deltakerne likte best.  

Gode tilbakemeldinger 

I evalueringen av sprinten har flere av deltakerne trukket frem fordelen det er ved å arbeide sammen med andre fra ulike deler av UiB, som tilfører ulike perspektiv.  

‘Tverrfaglighet: Hele verdirekken som er i bruk for å skape læring fikk møte hverandre’ – sitat fra deltaker 

Flere deltakere opplevde det også som positivt å arbeide gjennom en kombinasjon av individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsarbeid.  

Under sprinten ble det brukt et digitalt samhandlingsverktøy som flere opplevde som nyttig å få prøve ut.  

Hva tar vi videre? 

Det kom mange gode ideer ut av sprinten, men særlig to konsepter vi bli fulgt opp videre utover høsten, i regi av UiB læringslab. Her vil man jobbe videre med gode spilleregler for et kombinert fysisk og digitalt læringsmiljø, samt å jobbe fram en felles idébank for blandet læring og samhandling i digitale rom.  

'Ved å starte med en åpen diskusjon i en slik setting, har vi sikret at vi har fått inn viktige perspektiver allerede fra idéstadiet, og med god og viktig forankring hos studentene. Det gir oss trygghet for at vi prioriterer de riktige tingene, inn i det som også vil bli en annerledes høst', sier viserektor Oddrun Samdal