Hjem
Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)

Pågående prosjekter

Senteret ønsker å avdekke årsaksmekanismer med relevans for forebygging og klinikk for ikke-smittsomme sykdommer. Enkeltforskere knyttet til senteret arbeider spesielt med sykdommer i sentralnervesystemet (nevrodegenerative sykdommer, nevroutviklingsforstyrrelser, og hjernekreft), men senteret ønsker å utvikle prosjekter basert på de samme tilnærmingene for andre tilstander som miljøet har kompetanse på, for eksempel andre kreftformer, hjerte- og karsykdommer og fødselsrelaterte tilstander.

Hovedinnhold

GlioLink, NEDCOM og DRONE er tre sentrale, delvis finansierte, prosjekter i senteret. I disse prosjektene arbeider vi med å avdekke årsaksmekanismer og nye behandlingsprinsipper for hhv. glioblastom, ADHD og autisme, og flere nevrodegenerative sykdommer med utgangspunkt i registerdata, kliniske data og eksperimentelle studier. 

NEDCOM

NEDCOM prosjektet har som hovedformål å identifisere mønstre i og forstå årsaker til samsykelighet ved nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD og autisme for å kartlegge nye muligheter for forebygging og behandling. Prosjektet er basert på koblede data fra nasjonale helseregistre og sosioøkonomiske registre og bruker epidemiologiske studiedesign, kausal inferens metodologi og maskinlæring for å identifisere mønstre i samsykelighet mellom nevroutviklingsforstyrrelser og ulike psykiatriske og somatiske sykdommer, både blant individene selv og i individenes familier. Hypoteser som genereres i dette arbeidet vil bli fulgt opp for å studere underliggende biologiske mekanismer og terapeutiske muligheter. Oppfølgingsstudiene vil inkludere studier av genetiske risikofaktorer i befolkninger på tvers av etablerte diagnosekategorier og eksperimentelle laboratoriestudier. Funksjonen av påviste risikogener vil bli kartlagt ved hjelp av ulike eksperimentelle systemer, inkludert cellemodeller og dyrestudier. En vil videre systematisk undersøke mulig farmakologisk modifisering av påviste risikogener og deres genprodukter.