Hjem
Universitetsbiblioteket
SPRÅKSAMLINGANE

Norsk kulturarv i skrift og tale

Språksamlingane er ein betydeleg vitskapleg ressurs som består av eldre fysisk materiale og elektronisk språkleg materiale (både digitalisert og digitalt utvikla). Samlingane har vore grunnlag for å utarbeide allmennordbøker (leksikografi) og norsk namnegransking. Samlingane låg tidlegare ved Universitetet i Oslo, er frå 2016 overførte til Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Språksamlingane er ein omfattande dokumentasjon av norsk språk i tid og rom. Samlingane representerer eit stort potensial for framtidig forsking. For normeringa av norsk språk, og for andre formål av vitskapleg eller teknologisk art, er det viktig at samlingane til ei kvar tid gir ein relevant og haldbar dokumentasjon og eit ope tilgjengeleg datagrunnlag.

Språksamlingane inneheld digitale samlingar for ordbøker (leksikografi), navnegransking, målføre og dialektologi samt gammalnorsk og norrønt. I tillegg samlingane i etterhand fått tilført ei rekke terminologiske ressursar. Sjå utvalg i menyen til høgre.

Universitetet i Bergen og Språkrådet sin visjon for språksamlingane er at dei skal vere ein levande infrastruktur for norsk språk – norsk ordtilfang, norsk talemål  og norske namn. Denne infrastrukturen skal vere mest mogeleg open og tilgjengeleg for både forskarar, forvaltning og alle andre som er interesserte i norsk språk.

Språkrådet er førstelinjeteneste for språklege og språkfaglege spørsmål til nettordbøkene og Språksamlingane.