Hjem
Universitetsbiblioteket
SPRÅKSAMLINGANE

Namnegransking

Språksamlingane inneheld ei rekke databasar med namn, i hovudsak stadnamn. Dei vert brukte både i forsking og i forvaltinga av Lov om stadnamn. Ikkje alle basar er på nettet i skrivande stund, men dei blir lagde til etterkvart.

Hovedinnhold

Norske stedsnavn | Norske stadnamn

Språksamlingane har utvikla ein nettstad for vising av digitaliserte datasett med stadnamn. Portalen Norske stedsnavn  | Norske Stadnamn er ein plattform for å vise alle digitaliserte datasett på nettet i ein samla portal. Denne plattforma kan handtere datasett anten dei inneheld få eller mange stadnamn. Det er òg mogleg å lenke til eksterne stadnamndatasett gjennom nettenester/API.

Portalen er ei nettbasert teneste til bruk for alle frå namegranskarar, historikarar og geografar, til alle interesserte i norske stadnamn – til allmenneige for alle.

 

Den nasjonale stadnamnbasen

Den nasjonale stadnamnbasen inneheld om lag 700 000 namn totalt i Stedsnavnarkivet og Oppslagsarkivet (fordelte på Heradsregisteret, Stadnamnsamlinga ved UiB ein del einskildsamlingar og seternamnregisteret). I tillegg inneheld basen 3 700 originale innsamlingskart i Kartarkivet.
Materialet er tilgjengeleg på nettet – sjå lenke til høgre, og er søkbart i søkeformular på oppslagsform, fylke og herad. Det er òg søkbart på standardledd (-skog, -bø, -heim osv.), som er viktig for bruk av dokumentasjonsressursen i språkvitskapleg samanheng. Enkeltbasar kan òg søkast fram. Informasjon kan lesast frå setelvisningar i bildeformat. Lydskrifta som er brukt, er i hovudsak norvegia. Potensialet for utnytting av dette materialet i forsking, forvalting og undervisning er stort.
Søkeskjemaet er enkelt å bruke, det inneheld rullemenyar og det finst ei kort brukarrettleiing som gjev supplerande informasjon om søkekategoriane. Funksjonaliteten er tenkt oppdatert med nye søkefasilitetar i framtida.

Etymologiregisteret

Etymologiregisteret inneheld om lag 150 000 oppføringar med utdrag frå faglitteratur frå perioden 1913-1995. Registeret består av kopiar av papirsetlar frå Uppsala. Dette registeret inneheld systematiserte opplysningar til bruk i språkvitskapleg forsking. Registeret gjev god supplerande informasjon til t.d. diakrone studiar av morfologi og fonologi. Basen er av stor verdi for arbeidet med forvaltinga av lov om stadnamn.