Hjem

Universitetsbiblioteket

Prosjekt 2017-2019

PhdPortal.uib

Målet for prosjektet er å utvikle en elektronisk løsning for innlevering, arkivering og pliktavlevering av doktorgradavhandlinger fra Universitet i Bergen.

Ved Universitetet i Bergen er det satt i gang et prosjekt (PhDportal.uib) for å utvikle en innleveringsportal for doktorgradsavhandlinger fra UiB. Prosjektet koordineres fra Universitetsbiblioteket.

Prosjektet er prioritert som en del av UiBs prosjektportefølje og forventes avsluttet i 2019. Planen er at innleveringsportalen skal tas i bruk ved UiB fra og med våren 2019. Portalen skal brukes av alle doktorgradskandidater når de skal trykke og tilgjengeliggjøre sin avhandling. Styringsgruppe for prosjektet er runder etablering.

Bakgrunn for prosjektet er behov for en felles digital løsning for trykking, tilgjengeliggjøring og arkivering av doktorgradsavhandlinger fra UiB. UiB har i dag en rekke prosesser for å håndtere avhandlinger fra innlevering og trykking frem til digital tilgjengeliggjøring og profilering, men ingen system som samkjører disse prosessene. Portalen vil integrere dagens innleveringsskjema for trykking med skjema med tilbud om åpen tilgjengeliggjøring av avhandlingene i det åpne arkivet BORA. Digital utgave av avhandlingene vil videre overføres til et lukket arkiv og til Nasjonalbiblioteket. Målet er at en felles innleveringsportal vil forenkle arbeidsprosesser og brukerregistering og føre til at flere doktorgradsavhandlinger tilgjengeliggjøres åpent online til disputas.

I følge revidert pliktavleveringslov er både trykte og digitale dokumenter er avleveringspliktige til Nasjonalbiblioteket, herunder også doktoravhandlinger. Det er også slått fast at det digitale grunnlagsdokumentet er avleveringspliktig, det vil eksempelvis si trykkefilen for doktoravhandlinger. Nasjonalbiblioteket kan også be om å få metadata med de digitale filene. Dette er bakgrunnen for at Nasjonalbiblioteket har startet et samarbeid med Universitetet i Bergen for å få til en digital avleveringsløsning for doktorgradsavhandlinger.