Hjem
Universitetsbiblioteket
Fra arkivet

Svenske lovforarbeider

En kortfattet veiledning i hvordan man finner frem til forarbeider i svensk lovgivning. Utarbeidet av tidligere hovedbibliotekar Jørn W. Ruud ved Bibliotek for juridiske fag. Opprinnelig publisert 2001, oppdatert januar 2009.

Saksgangen

Saksgangen til de svenske lovforarbeidene har mange likhetspunkter med de norske. Riksdagsordningen som kan sammenlignes med Stortingets forretningsorden, forklarer saksgangen nærmere.

Forarbeidene finnes i Sverige (som i Norge) i flere forskjellige databaser. Her er det lenket opp mot de viktigste.

Kommitédirektiv

Et lovforarbeid begynner oftest, men ikke alltid, med at Regeringen nedsetter et utvalg for å utrede saken. Utvalget får et mandat som i Sverige kalles kommitédirektiv. Disse direktivene er vanligvis svært detaljerte og kan inneholde historikk og andre opplysninger som særlig før utvalget har avgitt sin utredning kan ha referanseverdi. I databasen kommitéberättelsen finnes opplysninger om medlemmer, sakkyndige mm i samtlige svenske utvalg.

SOU og DS

Når et utvalg har avsluttet arbeidet, blir utredningen publisert enten i serien Statens offentliga utredningar (SOU) eller i Departementsserien (Ds). SOUer fra 1922 til 1999 finnes her: http://regina.kb.se/sou

Proposition

Deretter blir utredningene oftest sendt ut til høring ("remiss"). Deretter utarbeider fagdepartementet et lovforslag som oversendes Riksdagen i form av Regeringens proposition.

Riksdagsutskottets betänkande

Riksdagen sender forslaget - "propositionen" - til et av sine faste "utskott", tilsvarende våre Stortingskomitéer. "Utskottet" utarbeider et betänkande, tilsvarende våre Innst O og Innst S, som så sendes "kammaren" til debatt og votering. Vedtaket ("Beslut") oversendes til regjeringen i en "Riksdagens skrivelse".

Publisering av ny lov

Endelig publiseres den nye loven i Svensk författningssamling som tilsvarer vår Norsk lovtidend.

Enkleste fremgangsmåte i gjenfinningen

Enkleste fremgangsmåte for å nøste opp svenske forarbeider er å gå inn på
beslut i korthet. Er saken ferdigbehandlet, finner man her et kortfattet sammendrag, lenker til "proposition", "utskottsbetänkande", "debatt och beslut" samt eventuelle motioner (forslag fra Riksdagens representanter) som har vært fremmet i saken. Eventuelle utredninger som har gått forut for propositionen vil fremgå av dennes tekst og kan søkes opp separat.

Dersom man kjenner lovens SFS-nummer (nummer i Svensk Författningssamling), kan man gå til følgende søkeformular og skrive inn nummeret f.eks. 2000:1225. Søkningen gir et register over lovens forarbeider. Dersom SFS-nummeret viser til en lov som endrer en annen lov, er hovedloven oppført først, endringslov(er) nedenfor. Forarbeidsdokumentene må søkes opp separat.

Implementering av EU-direktiv

Bruk her EUs Eurlex.

Ordforklaringer mm

 • Betänkanden. Innstilinger fra Riksdagens faste komitéer (Utskott). Finnes i fulltekst online fra 1990/91- .
 • Direktiv. Kommitédirektivene er utredningsutvalgenes mandater.
 • Ds. Departementsserien for utredninger. Her publiseres normalt departementsinterne utredninger. Ds er ikke mindre viktige enn SOUer. Finnes i fulltekst online fra 1995- .
 • Kammaren. Riksdagen i plenum. Riksdagen har nå ett kammer. Før 1971 var den delt i Första kammaren og Andra kammaren.
 • Lagrådet. Organ som har til oppgave å uttale seg om viktige lovforslag før de ferdigbehandles av Riksdagen. Normalt har rådets representanter bakgrunn fra Regeringsrätten eller Högsta domstolen.
 • Ledamöter. Her: Riksdagens representanter
 • Motioner. Forslag fremsatt av riksdagens representanter (ledamöter) til Riksdagen. Har en viss likhet med våre "Dokument 8 forslag".
 • Protokoll. Stenografiske referat av Riksdagens debatter med voteringer. Er tilgjengelig i fulltekst online fra 1989/90.
 • Regeringens proposition. Forslag fra Regjeringen.
 • Regeringens skrivelser. Tilsvarer noenlunde norske Stortingsmeldinger
 • Remiss tilsvarer våre høringsrunder
 • Riksdagsskrivelser. Tilbakemeldinger til Regjeringen om Riksdagens vedtak.
 • Riksmöte. Riksdagens sesjoner.
 • Skrivelser. Se Regeringens skrivelser og Riksdagsskrivelser
 • SOU. Statens offentliga utredningar. Utredninger fra bredt sammensatte utvalg publiseres i denne serien (jfr. Ds). Finnes i fulltekst online fra 1995- .
 • Utskott. Riksdagens faste fagkomitéer, består av Riksdagens ledamöter.