Hjem
Universitetsbiblioteket
Lånereglar

Lånereglar

Reglar for utlån og bruk av Universitetsbiblioteket sine tenester

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket i Bergen låner ut bøker og anna materiale, og gjev tilgang til informasjon i elektronisk form til studie- og forskingsbruk.

Lån av bøker og andre dokument krev lånekort ved Universitetsbiblioteket. Lånekortet gjeld ved alle avdelingsbiblioteka. Lånekortet er personleg. Tap av kort må snarast meldast til biblioteket. Lånar pliktar å sjå til at opplysningane om adresse, telefon, e-post m.m., er korrekte. Ein får lånekort mot framvising av gyldig legitimasjon med bilete. Studentar og tilsette ved Universitetet i Bergen brukar eige studie-/id-kort som lånekort.

Universitetsbiblioteket brukar e-post eller sms til å senda melding til lånarane.

Normal lånetid er 4 veker. Dersom ingen har reservert dokumentet, blir lånetida automatisk fornya inntil maksimal utlånstid er oppnådd, som regel etter 4 månedar for studentar og 6 månedar for tilsette. Dersom andre reserverer dokumentet, blir lånar varsla pr epost/SMS om ny forfallsdato. Lånetida må haldast. Ved reserveringslister kan lånetida kortast ned. For pensumlitteratur gjeld eigne reglar. Noko materiale er pålagd spesielle lånerestriksjonar. Ved lengre fråver skal utlånt materiale leverast inn. Vidarelån til andre er ikkje tillate.

Når utlånt materiale ikkje er innlevert etter to purringar, vil lånar ved utsending av innkalling tredje gong bli nekta vidare lån. For å få oppheva lånestopp, må lånar levera inn det utlånte materialet. Viss materialet fremdeles ikkje blir levert, vil lånar få eit erstatningskrav. Lånar er erstatningspliktig for sine lån og kan gjera opp for seg på ein av tre måtar: levera inn det utlånte materialet, skaffe eit erstatningseksemplar eller betale minst NOK 1 000 per materiale. Vend deg til ditt bibliotek for meir informasjon om betaling.

Lånar som ønskjer det, kan få kvittering for innlevert materiale.

Lånar må erstatta tapt eller skadd materiale. Understreking eller notering i bøker blir rekna som skadeverk. Tapsmeldt materiale som seinare kjem til rette, er framleis biblioteket sin eigedom. 

Tidsskrift er normalt ikkje til heimlån. Det er høve til å kopiera frå tidsskrift. I alle utlånsavdelingane har lånar tilgang til kopimaskin for kopiering ved hjelp av tilsettkort/studentkort eller ved kjøp av kopikort. Elektroniske tidsskrift og andre elektroniske dokument kan lesast på alle PC-ar knytte til Universitetet sitt nettverk.

Det er eigne reglar for Biletsamlinga og for andre spesialsamlingar.

Utanbys lånar skal normalt låna via næraste bibliotek. Fjernstudent registrert ved Universitetet i Bergen kan ta kontakt direkte med Universitetsbiblioteket.

UB kan låna inn studie- og forskingsrelevant litteratur frå andre bibliotek for tilsette og studentar ved UiB. Eierbiblioteket bestemmar lånetid og mogelegheit for fornying av lån.

For nokre tenester krev biblioteket gebyr frå brukar.

Brot på lånereglane kan føra til tap av rett til lån og andre tenester.

Det kan i særskilte høve bli gitt dispensasjon frå lånereglane.