Hjem
Universitetsbiblioteket

Digitale fulltekstarkiv

Prosjektbeskrivelse/formål

Prosjektet har mål om å bygge opp Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) som del av en framtidig infrastruktur for vitenskapelig oppbygde og forskningsrelevante elektroniske fulltekstarkiv ved Universitetet i Bergen (UiB). 

Prosjektet har 6 arbeidspakker, der fire er knyttet til eksisterende ressurser (Wittgensteinarkivet ved UiB, fulltekstdatabasen Grind med natur- og kulturhistorie fra Hordaland, Diplom- og fragmentdatabasene med middelalderdokumenter ved UB, og prosjektet Ludvig Holbergs skrifter). I den femte arbeidspakken skal vi se disse ressursene og aktivitetene i sammenheng med institusjonelt arkiv. Den sjette arbeidspakken er en utredning om framtidig oppgavefordeling mellom fagmiljøene ved universitetet, IT-miljøene og UB.

Prosjektet har bl.a. bakgrunn i at UB i stigende grad blir involvert i arbeid med digital formidling, digitale forskningsarkiv og forskningsdatabaser og nylig har opprettet en seksjon for digitale systemer og tjenester. UB er involvert i flere prosjekter innenfor elektroniske fulltekstarkiv, bl.a. infrastrukturprogrammet CLARINO for elektroniske språkressurser og språkverktøy. Biblioteket tror prosjektet vil ha positiv betydning for hvordan forskningsbibliotek kan inngå som del av infrastrukturen for digitale tekstressurser ved høyere utdanningsinstitusjoner. Det vil også være viktig med tanke på samarbeidsflater mot Nasjonalbiblioteket (NB).

 

Deltakende institusjoner/samarbeidspartnere

Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket som et samarbeids- og utviklingsprosjekt i perioden 2012-2013.

Det humanistiske fakultet, UiB er samarbeidspartner gjennom prosjektet Ludvig Holbergs Skrifter og gjennom Wittgensteinarkivet ved UiB.

Uni Computing, Bergen, er samarbeidspartner, særlig gjennom CLU (Computational Linguistics Unit).

 

Prosjektdeltakere fra Universitetsbiblioteket i Bergen

Prosjektet ledes fra Seksjon for digitale systemer og tjenester, ved seksjonssjef Karin Rydving. Flere av seksjonens ansatte har oppgaver i prosjektet.

 

Tidsramme

Prosjektet går over 2012 og 2013. Målet er at aktiviteter fra prosjektet føres videre som langsiktige biblioteksfunksjoner.

 

Finansiering/bidragsytere

Hovedbidragsyter finansielt sammen med UB er Nasjonalbiblioteket, som har tildelt midler til prosjektet over 2 år. Wittgensteinarkivet, Det humanistiske fakultet, UiB, gir prosjektet et ekstra bidrag gjennom DM2E-finansiert aktivitet som har kommet vårt prosjekt til gode (lenke nedenfor). CLARINO-aktiviteter er også av positiv betydning for dette prosjektet (lenke nedenfor).

 

Lenker

Nasjonalbiblioteket

http://www.nb.no/

Nasjonalbiblioteket yter avgjørende finansiering til prosjektet, og er en viktig del av det faglige nettverket rundt oppbyggingen av den nye støttefunksjonen.

Wittgensteinarkivet ved UiB:

http://wab.uib.no/

Mottar teknisk støtte i validering og konvertering av tekstlige data som del av prosjektet Digitale fulltekstarkiv. WAB bidrar i arbeidet med framtidige løsninger.

Gjennom WAB er UiB deltaker i prosjektet Digitised Manuscripts to Europenana:

www.dm2e.eu

Uni Computing

http://www.computing.uni.no/

Bidrar i prosjektet med arbeid på Diplom- og fragmentnettstedene, har utviklingsekspertisen på, og pr. i dag driften av, Ludvig Holbergs Skrifter. Uni Computing deltar aktivt i arbeidet med framtidige løsninger.

http://digital.uni.no/prosjekter/ludvig-holbergs-skrifter

CLARINO

Prosjektet CLARINO er en støttespiller i arbeidet med ny biblioteksfunksjon, og en viktig del av det faglige nettverket for prosjektet. http://clarin.b.uib.no/

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Karin Rydving

karin.rydving@ub.uib.no

Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø

rune.kyrkjebo@ub.uib.no