Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.1.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra ekstraordinært møte i Universitetsstyret 29.01.2009. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1600 - 1920.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Dag Aksnes, Hanne Hagland, Gerd Halmø, Jonas Jensen, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Synnøve M. Skaar.
Anne Lise Ryel (16-17.30), Arne Skauge (18.30- 19.20)og Gunnar Øquist deltok over telefon.

Forfall: Ingen.

Til stede: Advokat Lars Holo var til stede fra klokken 16.10- 17.30

Fra administrasjonen:

Kari Tove Elvbakken.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte.

Sak nr. 2006/1563
Ingen saker ble meldt under eventuelt og saklisten ble godkjent.


II Protokoll fra ekstraordinært møte i Universitetsstyret 19.12.2008
(levert ut i møte 29.01.2009)
Sak nr. 2006/1562

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

1* Arbeidsavtale.

Fremlagt i møtet:
Redegjørelse fra universitetsdirektøren
Redegjørelse fra advokat Lars Holo på vegne av UiB
Redegjørelse fra advokat Christian Hambro på vegne av Kåre Rommetveit.
Sak nr. 2006/3031

Vedtak:
1. Styret godkjenner avtalen mellom UiB og BMFS av 29. januar 2009 i forbindelse med at Kåre Rommetveit slutter ved UiB og begynner i ny stilling som direktør for BMFS. Styret er fornøyd med at det er oppnådd enighet om en løsning i denne saken.

2. Styret har fått en grundig juridisk gjennomgang av saken samt en redegjørelse fra universitetsdirektøren. Styret tar den juridiske gjennomgangen og universitetsdirektørens redegjørelse til etterretning.

3. Ifølge arbeidsavtalen mellom UiB og Kåre Rommetveit av 25. oktober 2006 skulle Rommetveit stå til disposisjon for universitetsdirektøren og rapportere til henne. Det var derfor universitetsdirektørens ansvar å følge opp avtalens bestemmelser. I tråd med dette ansvaret har hun tatt opp de problemene som oppsto i forbindelse med oppfølgingen av avtalen, og hun har holdt styret løpende orientert om dette. Styret mener at universitetsdirektøren har håndtert denne saken på en korrekt og forsvarlig måte, med god juridisk rådgivning og i kontakt med Kunnskapsdepartementet.

4. Styret slutter seg til universitetsdirektørens anbefaling om å gjøre sakens dokumenter offentlig tilgjengelige i den utstrekning det er juridisk grunnlag for dette.

Punktene 1 og 4 ble vedtatt enstemmig.

Punkt 2 ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer (Gry Kibsgaard og Dag Aksnes).
Gry Kibsgaard framsatte følgende forslag (som fikk 1 stemme):
Styret har fått en grundig juridisk gjennomgang av saken samt en redegjørelse fra universitetsdirektøren. Styret tar den juridiske gjennomgangen og universitetsdirektørens redegjørelse til orientering.

Punkt 3 ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (Dag Aksnes).

Dag Aksnes har levert følgende stemmeforklaring:
Dag Aksnes viste til sin protokolltilførsel i møte 19.12 ("DLA beklager at universitetet ikke har lykkes med å få til en avtale hvor Rommetveit sin kompetanse og arbeidskapasitet står til rådighet for UiB i årene framover. På bakgrunn av dokumentene som er vedlagt saken ser ikke DLA at det har foreligget et rimelig grunnlag for å vurdere Rommetveit sitt ansettelsesforhold ved UiB og beklager følgelig at en slik prosess ble igangsatt") og ønsket ikke punktene 2 og 3 som del av vedtaket.

Gry Kibsgaard har levert følgende protokolltilførsel:
På bakgrunn av dokumentene som er vedlagt saken ser ikke Gry Kibsgaard at det har foreligget tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en avvikling av Kåre Rommetveits spesialrådgiverstilling. Kompetansen ved UiB tilknyttet fondsforvaltningen er av stor og avgjørende verdi for UiB. Det er derfor viktig at universitetet nå har fått til en avtale som sikrer at Kåre Rommetveits kompetanse er en del av Bergen medisinske forskningsstiftelse.

Eventuelt
Ingen saker


29.01.09/KAEL