Hjem
Program for universitetspedagogikk
Kurs i universitetspedagogikk

UPED621 Vurdering og vurderingsformer

Dette kurset har som formål å bidra til økt forståing av samanhengen mellom vurdering (-sform) og læring. Bidra til at alternativer til tradisjonell, summativ vurdering blir prøvd ut og evaluert i ulike fagmiljøer ved Universitetet i Bergen.

Læringsutbyte:

Etter fullført emne skal deltakarane:

Kunnskapar:

• Ha kunnskap om tilhøvet mellom læringsstrategi og vurdering

• Kjenne til kva som meinast med summativ og formativ vurdering

• Vite kva som meinast med «autentisk vurdering»

Ferdigheiter:

• Kunne beskrive og legge til rette for bruk av vurderingsformer i eige fag som er hensiktsmessige ut frå eksisterande læringsutbytebeskrivelsar.

Generell kompetanse:

• Være i stand til å håndtere problemstillingar knytt til fusk og plagiering innafor råmene av eksisterande regelverk.

• Inneha naudsynt kompetanse til å bistå kollegaar med å finne fram til, utvikle og ta i bruk hensiktsmessige vurderingsformer.