Hjem
Program for universitetspedagogikk

Universitetspedagogikk - hva er det?

ARBEID FOR UTDANNINGSKVALITET

 

Universitetspedagogikk er både et FORSKNINGSFELT og en UTØVENDE virksomhet som skal bidra til å gjøre universitetsutdanningen bedre.

Det gjelder både utdanningen som helhet og de enkelte delene av den:  Undervisning, veiledning, læringsmiljø, evaluering, eksamensformer, etc. 

Virksomheten er både forskningsbasert og erfaringsbasert.

Universitetspedagogisk virksomhet innbefatter universitetspedagogisk utdanning (opplæring) av universitetets egne ansatte, samt veiledning og konsultasjon med enkeltpersoner, fagmiljøer og fakulteter.

Universitetspedagogikk står i en særstilling som akademisk disiplin ved at den både er et selvstendig fagfelt på linje med andre fagfelter - og en intern oppdragsvirksomhet med sikte på utvikling internt (utvikling av utdanningskvalitet og av universitetet som en læringsoriganisasjon).

 

ENDRINGSORIENTERT - TVERRFAGLIG

Universitetspedagogisk virksomhet er ENDRINGSORIENTERT og AKSJONSRETTET, med åpning mot alle fag og fakulteter. Den skal påvirke for å forbedre - sett i forhold til de planer, intensjoner og visjoner som gjelder for utdanningen. 

Nettverksbygging og etablering av arenaer for dialog innen fag og på tvers av fag er også sentralt.

Tverrfagligheten og mangfoldet er en ressurs. Det å møte synspunkter på undervisning og læring fra andre utenfor eget fagfelt kan bringe nye impulser og løsninger som ingen har tenkt på tidligere.

 

UTGANGSPUNKTET ...

... for den universitetspedagogiske virksomheten er kravet om pedagogisk kvalifisering (basiskompetanse) for vitenskapelig tilsatte som driver undervisning og veiledning. Etterhvert har perspektivene blitt utvidet, men individuell kvalifisering er fortsatt kjernen i virksomheten.

Det betyr at UTØVELSE av, og REFLEKSJON omkring undervisning og veiledning står sentralt. Dette er uløselig knyttet til LÆRING og forutsetninger for læring - både hos studenter og ansatte, og ved universitetet som organisasjon. Dette støttes og videreutvikles gjennom FORSKNING innen området.

 

STRATEGIER? - VISJONER?

Både som oppdragsvirksomhet og som eget fagfelt er universitetspedagogikken underlagt de overordnede mål og strategier for universitetsutdanning, nasjonalt og ved den egne institusjonen.

Det sentrale styringsdokumentet ved UiB er "Hav, liv, samfunn - strategi 2016 - 2022".  Nasjonalt gjelder bl.a. "Lov om universiteter og høyskoler" og "Kvalitet i høyere utdanning" .

Innen rammen av dette arbeider de universitetspedagogiske fagmiljøene ut fra sin faglige forståelse og sine kompetanser. Men i den slags oppdragsvirksomhet som f.eks. basisutdanningen er, stilles særlige krav til begrunnelse: Hva gjør en, og hvordan, og på hvilket grunnlag?

 

FAGLIG MANGFOLD - OG DET FAGSPESIFIKKE

Universitetspedagogisk virksomhet kan ha ulike ståsteder. Norske eksempler: Ved UiO springer virksomheten ut fra faget pedagogikk. Ved NTNU og UiB startet det hele i læringsforskning med basis i kognitiv psykologi og impulser fra sivilingeniørutdanning (NTNU), fagdiaktikk og pragmatisk vitenskapsfilosofi (UiB).

Virksomheten ved UiB har også hentet impulser fra kreativitet, arbeidslivsforskning, organisasjon og ledelse, samt områder som teater, musikk og arkitektur. Det peker direkte mot det mangfoldet som den universitetspedagogiske virksomheten møter.

Den forståelsesmessige basis for virksomheten ved Program for universitetspedagogikk er skissert under Grunnlagstenkning.

Bildene til høyre viser til DET FAGLIGE MANGFOLDET som universitetet representerer og som universitetspedagogikken hele tiden må forholde seg til.

Universitetspedagogikken kan antyde verktøy og bidra med refleksjon over HVORDAN BIDRA til studenters læring. Men den konkrete utformingen av undervisning og annen tilrettelegging for læring skjer alltid i forhold til det faglige innholdet i det aktuelle faget eller emnet. Fagpersonene har siste ord innen sitt felt.

 

DIALOG OG UTVIKLING

Gjennom åpen dialog i dette spenningsfeltet - INNENFOR fag og PÅ TVERS av fag - kan det være mye å lære, for alle parter. Det gjelder også universitetspedagogikken selv. Skal virksomheten fungere som påvirkningsagent i en organisasjon i endring, må den selv hele tiden være i endring, og kunne fornye seg.

 

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEPEDAGOGIKK

Pedagogisk oppplæring av ansatte i høyere utdanning ble først etablert ved universitetene, derav betegnelsen universitetspedagogikk. Senere startet også høgskolene slik opplæring. Feltet går i dag under betegnelsen "universitets- og høgskolepedagogikk". Det sentrale organet for dette i Norge er Universitets- og høgskolerådet, som også utgir tidsskriftet Uniped.

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped) er en sammenslutning av norske universitets- og høgskolepedagogiske forsknings- og utviklingsmiljøer.