Hjem
Program for universitetspedagogikk

Statistikk og historikk

MANGE HAR DELTATT ...

Program for universitetspedagogikk arbeider med KOMPETANSEUTVIKLING, FORSKNING, KONSULTASJON og VEILEDNING innen feltet læring og undervisning på universitetsnivå. Virksomheten er primært rettet mot utvikling ved UiB internt. Oppdragsgiver er universitetsledelsen.

Arbeidet fra starten i 1990 og fram til i dag har i første rekke vært knyttet til Basisutdanningen for nytilsatte i vitenskapelige stillinger: også kalt Utviklingsprogram i universitetspedagogikk. Men en betydelig innsats er også lagt ned i Opplæringsprogram for gruppeledere, rettet mot viderekomne studenter som gruppeledere for begynnerstudenter. Oppdragsgiver er fakultetene.

Utformingen av programmene har variert, men omfanget har vært uendret (motsvarende 20 studiepoeng for Utviklingsprogrammet og 5 studiepoeng for Opplæringsprogrammet). Nedenfor er gitt en oversikt over virksomheten.

"Program for universitetspedagogikk" er en direkte fortsettelse av det tidligere "Program for lærings-forskning" (1990-2007), brosjyre finnes her.

 

___________________________________________

 

UTVIKLINGSPROGRAM I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK  1990 - 2010

Pr. sept. 2010 har 436 personer fordelt på 38 kull gjennomført programmet. Disse fordeler seg slik:

FAKULTET ANTALL DELTAKERE (%)
Det medisinsk-odontologiske fakultet
             161  36.9
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
              95  21.8
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
              52  11.9
Det humanistiske fakultet
              48  11.0
Det psykologiske fakultet
              47  10.8
Det juridiske fakultet
              17   3.9
Universitetsbiblioteket, andre forskningssentre m.m.
              16   3.7
I alt
            436  100.0

 

OPPLÆRINGSPROGRAM FOR GRUPPELEDERE 1991 - 2010

Pr. sept.. 2010 har 2248 personer fordelt på 111 kull gjennomført programmet. Disse fordeler seg slik:

FAKULTET ANTALL DELTAKERE (%)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet             966   42.4
Det humanistiske fakultet             439   19.3
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet             365   16.0
Det psykologiske fakultet             302   13.2
Det juridiske fakultet             161    7.1
Det medisinsk-odontologiske fakultet               45    2.0
I alt           2278  100.0

Flere av deltakerne i "Opplæringsprogrammet" har senere også gjennomgått  "Utviklingsprogram i universitetspedagogikk" (ved at de har blitt tilsatt i faste vitenskapelige stillinger ved UiB).

 

UTVIKLINGSPROGRAM:  DELTAKERE - STILLINGSKATEGORIER

Deltakerne i Utviklingsprogram i universitetspedagogikk 1990-2010 etter stilling:  

STILLING  (%)
Professor  14.7
Førsteamanuensis  49.3
Amanuens/univ.lektor  14.7
Stipendiat (post doc, etc.)  12.8
Andre (ingeniør, bibl. instr.tannlege, etc.)    8.5

 

KONSULTASJON - VEILEDNING - UTVIKLINGSTILTAK - FORSKNING

Staben ved Program for universitetspedagogikk bidrar også med konsultasjon og veiledning for fagmiljøer og fakulteter som arbeider med UTVIKLING og FORBEDRING av undervisning og læringsmiljø og av EVALUERING. Deler av dette arbeidet inngår i egen forskning. (Anslagsvis dreier det seg om 10-15% av arbeidstiden for Staben ved Program for universitetspedagogikk. Fortegnelse er under utarbeidelse.)

Program for universitetspedagogikk har to ganger stått som arrangør av den årlige "Nasjonal konferanse i universitets- og høgskolepedagogikk" samt holdt en rekke åpne seminarer, workshops, etc. for ansatte ved UiB med personer fra inn- og utland. Det har vært en rekke større og mindre utgivelser i egne skriftserier som PLF-rapport og UPED-Skrift. (Se under Mediatek)

 

EKSTERNE OPPDRAG 

Program for universitetspedagogikk har utviklet og gjennomført "Utviklingsprogram i høgskolepedagogikk" for tilsatte ved Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Stavanger (nå UiS) - og har også hatt flere andre oppdrag i samarbeid med norske universiteter og høgskoler. En har også samarbeidet med Studentsamskipnaden i Bergen (veiledning, studiemestring).

 

HISTORIKK

Krav om universitetspedagogisk basiskompetanse og tilbud om Basisutdanning for nytilsatte i vitenskapelige stillinger finnes i dag ved alle norske universiteter, men er utformet ulikt ved de ulike lærestedene.

Ved Universitetet i Bergen ble universitetspedagogisk utdanning tilbudt første gang i 1990, under betegnelsen Utviklingsprogram i universitetspedagogikk. Siden da har programmet blitt tilbudt 1-2 ganger pr. år. Fra 1990 til 1993 som et frvilling tilbud, men i 1993 ble det gjort obligatorisk for alle som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse ved tilsetting. UiB var det første norske universitetet som gjorde dette obligatorisk for nytilsatte (ved alle fakulteter).

Utgangspunktet var et pålegg fra daværende Kirke- og undervisningsdepartmentet om tiltak for forbedring av undervisning og studiekvalitet ved universitetene. Et av tiltakene var innføring av kravet om pedagogisk basiskompetanse. Men siden det var klart at kun de færreste hadde det, ble det samtidig opprettet universitetspedagogiske utdanningstilbud som gir slik kompetanse.

For å utvikle og drive denne interne utdanningen opprettet UiB en egen enhet som skulle ha en selvstendig profil og vende seg mot alle fag og fakulteter ved universitetet: Program for læringsforskning (i dag Program for universitetspedagogikk). Enheten var i den første tiden organisert som en egen seksjon direkte under Det akademiske kollegium. Senere har den vært organisert på ulike måter under Det psykologiske fakultet.

 

PERSONALET - VARIERENDE BAKGRUNN - VARIERENDE ANTALL

Antallet tilsatte ved Program for universitetspedagogikk har variert fra 2 personer (vitenskapelige) i full stilling i 1990-1993 til 7 personer i full stilling (6 vitenskapelige og 1 administrativ), samt ytterligere 7 personer i 20% stilling (en fra hvert fakultet) i 1998-2001 - og til det som er dagens Stab.

Staben har hele tiden vært tverrfaglig sammensatt (med kompetansebakgrunn fra bl.a. kognitiv psykologi, fysikk, kreativitet, praktisk pedagogikk, arkitektur og norsk).

Det var fra starten lagt vekt på at en skulle rekruttere personer fra ulike fagområder også utenom psykologi og pedagogikk.

______________________________________________________________

 

BILDET:

Rafael's kjente bilde "Akademiet i Athen" - med Aristoteles og Platon i sentrum - rommer nok ikke så mange personer som det har vært deltakere i universitetspedagogikk.  Men idéene - er de noen av det samme?