Hjem

Program for universitetspedagogikk

Utøvelse

DET KONKRETE - DET PRAKTISKE - DET HANDLENDE

Forskning og utøvelse utgjør hoveddimensjonene i universitetspedagogisk virksomhet (se Grunnlagstenkning).

Utøvelse er konkrete HANDLINGSFORLØP som vi gjennomfører eller er delaktige i. Det vil si: Det vi GJØR, hvordan vi FORHOLDER OSS og hvordan vi REFLEKTERER som aktører i de komplekse virkeligheter som undervisning og veiledning er.

 

OM Å LÆRE UTØVELSE

Utøvelse læres gjennom utøvelse og refleksjoner over utøvelse - dvs. gjennom deltakelse i utøvende praksiser med fokus på erfaring, forbilder, eksempler og refleksjon over slike.

Forskning og teori bidrar til perspektivering og refleksjon innen denne utøvende rammen, men erstatter ikke selve erfaringen.

Derfor står deltakende arbeidsformer, med praktiske øvelser, trening i mestring og ledelse av utøvende situasjoner, samt refleksjon over handlingsforløp sentralt i den universitetspedagogiske utdanningsvirksomheten.

Tilsvarende gjelder dette nettstedets funksjon. For eksempel viser Idébank, Månedens tips og Mediatek til muligheter som kan prøves ut og oppfordrer til videre utforskning av tilnærmelser til læring.

 

KOMPETANSEUTVIKLING ...

... som UTØVER av undervisning og veiledning handler bl.a. om økt forståelse, økt oppmerksomhet om faktorer som er viktige i ulike situasjoner, et bedre skjønn, økt trygghet overfor oppgavene og et utvidet handlingsrepertoar å velge fra.

Program for universitetspedagogikk bidrar til dette i sin utdanning (kursvirksomhet) gjennom bl.a.:

  • Å gi muligheter for relevant ERFARING og bistand til relevant REFLEKSJON.
  • Å vise - og vise til - EKSEMPLER på ulike fremgangsmåter og løsninger, også slik at måtene virksomheten drives på i seg selv er en del av budskapet.
  • Å gi TRENING i bruk av ulike verktøy for læring: Skriving, muntlig presentasjon, helhetsspråklig kommunikasjon, prosessledelse, aktiv bruk av IKT, etc.
  • Å bidra til økt trygghet og PROFESJONELT NÆRVÆR ("være til stede" i situasjonen).
  • Å vise til FORSKNING og TEORI for nye impulser og som bidrag til perspektivering og retning for utøvelse,
  • Å stimulere til IDESKAPING og UTFORSKING av nye muligheter og løsninger.
  • Å bidra til NETTVERKSBYGGING og etablering av nye arenaer for læring kollegialt, innen fag og på tvers av fag.