Hjem
UiB Universell

Om UiB Universell

UiB Universell er en tjeneste som skal jobbe for et læringsmiljø der alle våre studenter føler seg velkommen og kan delta på en fullverdig måte i alle deler av universitetslivet. Målet vårt er å bidra til å styrke arbeidet med universell utforming på UiB.

Hovedinnhold

Styringsdokumentasjon 

For å sikre alle studenter likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter har utdanningsinstitusjonene plikt til universell utforming (UU) av det totale læringsmiljøet og individuell tilrettelegging der hvor det er nødvendig for å kompensere for vanskene. Lovverket sikrer også at dette er en rettighet hver enkelt student i denne kategorien har, og gjelder for alle universitet og høyskoler i Norge. Lovkravene er hjemlet i; Lov om universitet og høyskoler og Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming   

UiB har en egen handlingsplan for dette arbeidet: Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 

Lov om universiteter og høyskoler 

I lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-3 (2) om læringsmiljøet ved institusjonen fremgår det at det helhetlige læringsmiljøet skal universelt utformes, samt at studiesituasjonen skal legges til rette for studenter med behov for tilrettelegging. Tilretteleggingen må imidlertid ikke gå på bekostning av de faglige kravene som stilles i studiet, ) § 4-3 c og § 4-3 d.

I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold som del av det helhetlige læringsmiljøet, ) § 4-3 (4). 

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - Lovdata 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

I lov om likestilling og forbud mot diskriminering, kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging § 17-21 (likestillings- og diskrimineringsloven).

I § 17 om universell utforming fastslås virksomhetens plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Krav til universell utforming er også ivaretatt gjennom plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, samt lov om offentlige anskaffelser.   

I tillegg til de kravene som lovverket stiller når det gjelder universell utforming av omgivelsene, fastslås det også i lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 19 at man har plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten.   

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) - Lovdata 

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB

§ 5-6 om tilrettelagt undervisning sier:

1. En student som på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse, ikke har tilnærmet likeverdig utbytte av undervisningen som andre studenter, kan søke om tilrettelagt undervisning.

2. Tilretteleggingen skal ikke redusere de faglige kravene, men rettes mot studentens mulighet til å oppnå læringsutbyttet i emnet og programmet. Tiltak for tilrettelegging skal vurderes opp mot formålet, og mot institusjonens ressurser, jf. universitets- og høyskolelovens regler om tilrettelegging. Søknad rettes til fakultetet før semesterstart, eller snarest mulig etter at behovet oppsto.

§ 6-13 Om tilrettelegging ved vurdering

§4-5-1 Om deltidsstudier

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen - Lovdata

Hvilke tjenester tilbyr vi?

 • støtter i krevende saker om tilrettelegging og tilbyr utlån av hjelpemidler 

 • bidrar til kompetanseheving innen universell utforming 

 • leder Nettverk for universell utforming og tilrettelegging 

 • styrker samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere 

 • planlegger og gjennomfører kampanjer, informasjon og arrangementer knyttet til universell utforming 

 • koordinerer arbeidet med tilgjengelighetserklæringer 

 • bidrar inn i modulene til KUSK (Kompetanseutvikling for studiekonsulenter) 

 • samarbeider tett med UPED (Universitetspedagogene) i arbeidet med kompetanseheving av ansatte 

 • leder prosjekter som tar for seg universell utforming av læremidler 

 • samarbeider tett med LMU (Læringsmiljøutvalget)   

 • har ansvar for støtte til studenter; Tilbud om studieassistenter, personlige og gruppeledere og erfaringsgrupper

Nettverk for universell utforming og tilrettelegging

 • Hovedformålet til nettverket: Erfaringsutveksling for å sikre størst mulig grad av likebehandling på UiB, i tillegg til kompetanseheving
 • Nettverket er en svært viktig kanal for UiB Universell til å nå ut med informasjon til fakultetene og instituttene, og selvfølgelig også andre veien, ved at vi får nødvendig innsikt i utfordringene på fakultetene/instituttene
 • UiB Universell skal bistå fakultetene og instituttene i krevende saker
 • UiB Universell leder dette nettverket som består av en representant fra hvert fakultet

Hvem er vi? 

Iren Igesund har 10 års erfaring med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og har arbeidet med læringsmiljø og studiekvalitet i 9 år. 

Har vært med i UiB Universell siden oppstarten våren 2022. 

Ellen Lien har arbeidet med dette fagfeltet siden 2019 og var prosjektleder for prosjektet: Veien til Gullstandard, som resulterte i utarbeidelsen av Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming.  

Har vært med i UiB Universell siden oppstarten våren 2022. 

Samarbeidspartnere

UPED Program for universitetspedagogikk | Universitetet i Bergen (uib.no) 

Sammen Bergen (sammen.no) 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - nav.no 

HKdir/Universell - Universell.no