Hjem
UiB Universell

Prosjekter

Hovedinnhold

Tilgjengelighetserklæringer

UiB Universell koordinerer arbeidet knyttet til kompetanseheving, testing og publisering av tilgjengelighetserklæringer. Dette arbeidet vil pågå gjennom høsten 2022 og frem til utgangen av 2023.

En tilgjengelighetserklæring skal beskrive hvordan og i hvilken grad et nettsted og/eller en mobilapplikasjon oppfyller kravene I WCAC 2.1-standarden, og i tilfeller der den ikke gjør det, skal det beskrives hvilke konkrete planer organisasjonen har for å utbedre feilene. Dette er en ISO-standard med tilsammen 78 suksesskriterier, hvorav minst 47 av av disse skal følges.

Formålet med tilgjengelighetserklæringer er:

• at UiB blir oppmerksom på sider som ikke er i samsvar med kravene til universell utforming, slik at vi retter disse opp • å gi brukerne våre råd om hvordan de får informasjon i et tilgjengelig format dersom dette mangler i løsningen• å være en kanal for tilbakemelding fra brukerne om svakheter i løsningen Du kan lese mer om tilgjengelighetserklæringer på UU-tilsynets sider: Krav om tilgjengelegheitserklæring | Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no) 

Erfaringsgruppe for UiB studenter med autismespektertilstander.  

Erfaringsgruppen skal være en arena for opplæring, veiledning og erfaringsutveksling. Tilbudet går gjennom hele studieåret, og er et samarbeid mellom Sammen og UiB Universell.  Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander | Studentsider | UiB 

Studieassistenter, personlige og gruppeledere 

Universitetet i Bergen v/UiB Universell, tilbyr personlig studieassistent til studenter med ulike tilretteleggingsbehov, som ikke kvalifiserer til utdanningsstøtte fra NAV. Studieassistentene vil være en fast kontaktperson, som blant annet vil kunne bistå med strukturering og organisering av studiearbeid, være en samtalepartner og bistå med oppfølging.  

Gruppelederne vil arbeide med erfaringsgruppene i tillegg til å være kontaktperson for de personlige studieassistentene.

Universelt utformede digitale læringsressurser

Prosjektet skal arbeide både for å få opprettet en digital ressursbank og med å utvikle læringsressurser slik at de blir universelt utformet til bruk for alle som arbeider med å utforme undervisning og/eller vurdering.

Videre skal det legges en plan for hvordan denne ressursbanken kan driftes og kontinuerlig utvikles i fremtiden i tråd med våre faglige ansattes behov og ønsker. Både vitenskapelig ansatte og studentene vil ha nytte av et slikt prosjekt.