Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

Utgravinger på Sotrasambandet

De arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet er nå i gang. Dette er et av de mest omfattende prosjektene Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet har hatt ansvar for.

Hvalfangsfilm

Produsent:
UiB

De arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet er nå i gang. Bakgrunnen for undersøkelsene er den nye riksveien mellom Bergen og Sotra. Dette er et av de mest omfattende prosjektene Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet har hatt ansvar for. Til sammen skal 12 steinalderboplasser undersøkes i sommerhalvåret 2017 og 2018. Disse boplassene vil på ulikt vis belyse fangstkulturen som eksisterte i skjærgården vest for Bergen for 6-7000 år siden. I tillegg forventer vi å gjøre spredte funn fra den aller eldste bosetningen. Denne strekker seg sannsynligvis 10-11 000 år tilbake i tid. Prosjektets overordnede problemstilling fokuserer på stabilitet og endring i skjærgårdslandskapets bosetning og materielle kultur – kartlegging av kulturelle prosesser og erverv i et 10 000-årig perspektiv.

Over et tidsrom som strekker seg over flere tusen år har miljøet gjennomgått omfattende endringer både i klima og i havnivå. En av de viktigste målsetningene på prosjektet er derfor å belyse hvordan menneskene har respondert, og tilpasset seg, slike endringer. Dette vil vi forsøke å belyse gjennom studier at de gjenstandene menneskene til enhver tid har benyttet seg av, men vi vil også trekke veksler på botaniske undersøkelser som kan belyse den vegetasjonshistoriske utviklingen og samfunnets påvirkning på den, osteologi som kan analysere beinmateriale og geologi som blant annet kan belyse endringer i havnivå siden siste istid. Hvis vi finner velegnet materiale kan det bli aktuelt med kjemiske analyser av boplassmateriale, og DNA-analyser av bein.

Prosjektet vil drive utstrakt formidling av resultater underveis. Vi vil ha en egen side på Universitetsmuseets hjemmeside hvor det er mulig å  følge prosjektetes utvikling. Vi vil ha løpende oppdateringer på facebook og instagram. Vi vil også publisere jevnlig på universitetsmuseene i Norge sin felles side for arkeologiske prosjekter, Norark.

I felt vil det foregå omvisning for skoleklasser og andre interesserte, og det skal arrangeres åpen dag hvor vi inviterer publikum på rundtur på de ulike boplassene. På biblioteket på Straume vil det være en egen utstilling som viser et utvalg av de funnene vi gjør. Deler av denne utstillingen vil oppdateres med «ukens funn».  

Vi håper alle interesserte vil følge prosjektet.      

The University Museum in Bergen has now started to excavate within the Sotrasambandet project – the most comprehensive project ever undertaken by the Section for Cultural Heritage Management at the Museum. In 2017 and 2018, 12 Stone Age sites will be investigated. The main focus of the investigations will be on questions of stability and change of the settlement and material culture in the coastal areas. These areas have over a period of several thousand years’ undergone extensive changes both in climate and sea level. Archaeological excavations will be complemented with botanical investigations, osteological analyses, and geological studies and, if suitable material is found, chemical- and DNA analyses.

The project has extensive public outreach ambitions and can, among other things, be followed on the homepage, Facebook (Arkeologi på Sotrasambandet) and Instagram (@Sotraarkeo).