Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Herbarium BG

Herbarium BG har totalt ca 780 000 herbariebelegg. Disse er resultat av mer enn 100 års innsamlinger i forbindelse med florakartlegging, hovedfags- og doktorgradsoppgaver, forskningsprosjekter og forvaltningsundersøkelser. Materialet dokumenterer floraen geografisk og i tid og er en viktig miljødatabank. Plantene er tilgjengelige for forskere over hele verden og en utstrakt lånevirksomhet til taxonomisk og floristisk forskning pågår kontinuerlig.

Hovedinnhold

 

KARPLANTEHERBARIET
Ansvarlig konservator Jenny Smedmark,
tlf 55 58 33 51.
Karplanteherbariet er delt i et Nordisk herbarium (inkluderende Norge, Sverige, Finland, Danmark, Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya) på ca. 400 000 herbariebelegg, og et herbarium som dekker resten av verden – Generalherbariet på ca. 200 000 belegg. I det Nordiske herbariet dominerer innsamlingene fra Vestlandet der viktige innsamlere er T. Lillefosse og J. Naustdal. En større samling fra fjellområder i sør-Norge er samlet av R. Nordhagen m.fl. I Generalherbariet er der viktige innsamlinger fra Iran og Afghanistan (Per Wendelbo m.fl.) og av planter innen familiene Ulmaceae og Moraceae fra tropisk mellom- og sør-Amerika (C.C. Berg m.fl.). I dag er det Nordiske herbariet ordnet etter Lids flora (1994), og Generalherbariet etter Dalla Torre & Harms. Dataregistrering av det Nordiske herbariet pågår for fullt. Inntil februar 2013 er ca. 215 000 herbariebelegg ferdig dataregistrert. Det digitaliserte materialet finnes tilgjengelig via Artskart og GBiF.

KRYPTOGAMHERBARIENE:

Ansvarlig konservator prof. Tor Tønsberg, tlf. 55 58 33 33
Kryptogamene finner vi i 4 delsamlinger; alger, moser, lav og sopp.

ALGEHERBARIET
Algeherbariet antas å ha et sted mellom 10 000 og 15 000 belegg som omfatter alle grupper: grønnalger, brunalger, rødalger, gulalger (etc.) samt en del innsamlinger i form av planktontrekk. Viktige innsamlere er Boye (makroalger), E. Jørgensen (planktonalger) og Per Svendsen.
Dataregistrering av algeherbariet er foreløpig ikke påbegynt.

MOSEHERBARIET
- er anslått å inneholde 80 000 eksemplarer. Størstedelen av materialet er fra Norge, men herbariet inneholder også viktige innsamlinger fra Bouvetøya og Antarktis (T. Engelskjøn). Viktige innsamlere er E. Jørgensen, B.B.L. Kaalaas, J.J. Havås, T. Lillefosse. Hittil (pr. mai 2005) er ca. 10000 av eksemplarene dataregistrert, blant disse er de norske rødlistede mosene. De norske registrerte mosene er søkbare i den felles mosedatabasen (se nedenfor).

LAVHERBARIET:
Lavherbariet inneholder (pr. mai 2005) 74 000 lav. Flest er fra Norge, men der er også større/viktige innsamlinger av lav fra Nord-Amerika (T. Tønsberg), Bouvetøya og Antarktis (T. Engelskjøn).
Viktige innsamlere er J.J. Havaas, J.M. Norman (del av hans samling), T. Tønsberg. Hele lavsamlingen er dataregistrert og de ca. 44 000 lav som er samlet i Norge kan søkes etter i den felles ”Norsk LavDatabase” (NLD)(se nedenfor). I denne linken/tilknytningen finner en også opplysninger om rødlistede lav i Norge. Lav fra Svalbard (333 stk) kan søkes i basen for Svalbardlav (SLD)(se nedenfor). Lavherbariet ved T. Tønsberg utgir laveksikatet ”Lichenes isidiosi et sorediosi crustacei exsiccati”, der det hittil er kommet ut 2 fascicler (50 nr.). Det arbeides med en lavflora for Svalbard og en populær lavflora for Norge. Opplysninger om lavlitteratur kan søkes i databasen ”Recent Literature on Lichens”: ”RLL/Mattick” (se nedenfor).

SOPPHERBARIET:
Soppherbariet inneholder ca 16000 eksemplarer. Det meste av samlingen er dataregistrert (unntak er bl.a. Myxomycetes) og kan søkes etter i den felles norske soppdatabasen (se nedenfor).
Jens Stordals storsoppinnsamlinger utgjør en betydelig del av soppsamlingen i Bergen.

Databaser og andre ressurser

Mosedatabase >>>

Lavdatabase >>>

Soppdatabase >>>