Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Ny støtte til utredning og kartlegging av norsk fauna

Ved siste søknadsrunde til Artdatabanken ble det innvilget støtte til to prosjekter ved Universitetsmuseet i Bergen.

Artsprosjektet ledes av Artsdatabanken og har til oppgave å fylle hull i kunnskapene om norsk fauna og flora. Det engasjerer norske og utenlandske spesialister på ulike organsimegrupper i dette arbeidet. Disse kan få tildelt prosjektstøtte etter søknad.

 

 

Makkmollusker

Et av de nye prosjektene i Bergen har tittelen ”Biodiversity of aplacophoran mollusks in Norway (Mollusca: Solenogastres and Caudofoveata)” og skal ledes av Christiane Todt. Det skal undersøke artsmangfoldet av såkalt aplacophore mollusker i norske farvann. Disse består av to grupper makklignende, marine mollusker uten skall: Solenogastres (Neomeniomorpha) og Caudofoveata (Chaetodermomorpha). Knapt 40 arter av slike bunnlevende dyr har tidligere blitt rapportert fra vårt geografiske område, men forløpige observasjoner fra store, ubearbeidede samlinger tyder på at artsantallet kanskje vil bli doblet etter en grundigere undersøkelse av bygningsmønster og gener.

 

 

 

Insekter i ferskvann og fuktige habitater

Insects inhabiting freshwater and humid habitats in Finnmark. Phase II ” er en videreføring av et tidligere innsamlingsprosjekt i Finnmark, der målsettingen er økt kunnskap om visse grupper insekter i de nordlige områdene av landet. NRK har laget reportasje om innsamlingsfasen

Den nye bevilgningen skal først og fremst dekke videre studier av dette enorme materialet, som finnes ved de entomologiske samlingene ved museet. Prosjektets fase II ledes av Trond Andersen, men mange insekteksperter fra ulike institusjoner i inn- utland deltar i arbeidet. Undersøkelsene omfatter også til en viss grad genetisk artskarakterisering.