Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

»Flora danica« og Norge

Tirsdag 15. september vil Peter Wagner fra Det Kongelige Bibliotek i København foredra om Flora Danica og inspirasjonen fra Norge.

Innhold

"Hvorledes illustrationerne til »Flora danica« blev til under rejserne i Norge 1755-1760, og hvorledes udgiverne samarbeidede med norske naturforskere" er tittelen på foredraget

Tid:Trisdag 15. september kl 1900

Sted: lunsjrommet på  De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen

Arrangør er: Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen

»Flora danica« er et enestående botanisk plansjeverk utgitt i København. Det tok opprinnelig sikte på å beskrive og avbilde alle planter, alger, moser og lav som var kjent i Kongerikene Danmark og Norge, men ble aldri helt fullført. Dette til tross for at arbeidet pågikk fra starten i 1750-årene til ut på 1880-tallet. Fram til unionsoppløsningen i 1814 ble det samlet og beskrevet en lang rekke planter også i Norge, og verket er derfor en viktig tidlig kilde til kunnskapen om vår egen flora. Illustrasjonene er fantastiske og finnes reprodusert i mange versjoner, som plaketer og på et berømt porselensservice. Detaljer kan studeres på Det Kongelige Bibliotek i Københavns nettsted .

Mange norske botanikere bidro til verket. Blant de mest kjent finner vi Hans Strøm (Beskrivelse av Sunnmøre), biskop Johann Ernst Gunnerus (»Flora norvegica«) og bergenseren Martin Vahl. Sistnevnte ble til og med i 1785 utnevnt av Kongen i København som redaktør av »Flora danica«, en stilling han hadde til sin død i 1804.

I Bergen kjenner vi til tre fullstendige eksemplarer av verket. Det ene har Universitetsbiblioteket, det andre eier Bergen Museum, mens det tredje finnes på Katredralskolen. Selv om utgivelsene av »Flora danica« er avsluttet for mer enn hundre år siden, fortsetter granskningene omkring verkets tilblivelse. Stadig nye detaljer om hvordan naturvitenskapene – og da særlig botanikken – vokste fram, blir klarlagt. Ingen nålevende person kjenner detaljene i dette bedre enn Peter Wagner, tidligere lektor ved Botanisk Museum og Centralbibliotek i København. Han må regnes som et eget institutt i så måte, og har levert viktige bidrag til forståelsen av hvordan botanikken vokste fram som vitenskap også i vårt land. I en årrekke har han bl.a. arbeidet med kildestudier i Rigsarkivet omkring »De Botaniske Anstalter på Amalienborg« og utgivelsen av »Flora danica«. Spesielt har han dokumentert Georg Christian Oeders reiser i Norge 1755-60 og hvordan samarbeidet mellom den fjerde utgiver av »Flora danica«, Jens Wilken Hornemann, og Elias Magnus Fries kom i stand.