Hjem
Program for universitetspedagogikk
UPED KURSOVERSIKT 2022 VÅR

Emnebeskrivelser og datoer 2022 vår

Her finner du emnebeskrivelser og datoer for alle UPED-kurs som blir holdt vårsemesteret 2022

Hovedinnhold

Når du skal melde deg på emner:

 • Se på emnet og merk deg datoer/klokkeslett, undervisningsform (ansikt til ansikt, nettbasert, kombinert) og undervisningsspråk (norsk, engelsk)
 • De som er nye på programmet, må først melde seg på UPED600. Du kan om ønskelig melde deg på valgemner samtidig med at du melder deg på UPED600.
 • Vær oppmerksom på at emnene er åpne for alle ansatte og ph.d.-kandidater.
 • Vær oppmerksom på at alle emnene krever minst 80 % fremmøte til alle synkrone aktiviteter. Hvis du ikke er i stand til å oppfylle kravene til fremmøte, bør du ikke melde deg på undervisningen.
 • Se gjennom siden "Ofte stilte spørsmål" om programmet (gjelder spesielt ansatte i overgangen fra det gamle til det nye programmet).

Klikk på fanene under for å se kursdager, påmelding og emnebeskrivelser 

Introduksjonskurs/kjerneemner:

UPED600 Introduksjon til universitetsundervisning og kursdesign (norsk) 24 timer

15. & 22. februar (09:00-16:00) - dette kurset vil gå på nett

Lucas Jeno og Ragnhild Sandvoll

PÅMELDING 

Emnekode / tittel

UPED600: Introduksjon til universitetsundervisning og kursdesign

***Kjerneemne

Mål og innhold

For å nå de planlagte læringsmålene kommer emnet til å være konsentrert om to kjernespørsmål: «Hva er læring?» og «Hva er god undervisning?» For å besvare disse spørsmålene skal deltakerne vurdere forskjellige teoretiske og empiriske kunnskaper om undervisning og læring, og reflektere kritisk over egne erfaringer som lærere og studenter. Vurderingen av disse spørsmålene er nær knyttet til praktisk veiledning om emnedesign.

Læringsmål

Etter å ha fullført emnet skal deltakerne kunne:

 

Kunnskaper

 

 • Identifisere og sammenligne forskjellige teorier om undervisning og læring i høyere utdanning
 • Evaluere hva god undervisning og veiledning er, og forklare hvordan det henger sammen med studenters læring

 

Ferdigheter

 

 • Gjennomgå egne emner og designe nye emner
 • Formidle og diskutere kunnskaper om verdier og praksiser innen undervisning og læring (SoTL)

 

Generell kompetanse

 

 • Vurdere og gi tilbakemelding på andre deltakeres emnedesign
 • I fellesskap drøfte pedagogiske spørsmål og reflektere kritisk over undervisningspraksis

Metoder for undervisning og læring

Kursdeltakerne kommer til å tilbringe cirka 12 timer i undervisningsrommet og 12 timer utenfor undervisningsrommet i arbeid med emnerelaterte oppgaver. I undervisningsrommet skal deltakerne delta i par- og gruppeaktiviteter, inkludert diskusjoner om undervisnings- og læringsteori, skriving av tekster og tilbakemeldinger fra fagfeller, korte presentasjoner og andre engasjerte læringsaktiviteter. Det kommer til å bli noen korte forelesninger eller presentasjoner fra forelesere om bestemte temaer. Utenfor undervisningsrommet skal deltakerne lese utvalgt litteratur, delta i nettdiskusjoner eller andre forberedende aktiviteter, fullføre oppgaver med å revidere eller designe et emne de skal undervise i, og/eller skrive reflekterende og kritiske analyser av teorier og undervisningspraksis.

Vurderingsformer

Deltakerne må ta del i engasjerte læringsaktiviteter og forberede seg til arbeidet i undervisningsrommet ved lesing, korte skriveaktiviteter og andre identifiserte oppgaver. Deltakerne forventes å fullføre alle vurderingsoppgaver innenfor de tidsrammene som er angitt for et gitt semester. Forlengede frister for innleveringer må eventuelt avtales.

Deltakerne i emnet får to kjerneoppgaver som må utføres:

 • En revidert eller ny emnedesign som inkluderer hel eller delvis fullføring av emnets læringsmål, undervisnings- og læringsaktiviteter og obligatoriske krav (3–4 sider)
 • En kritisk, reflekterende oppgave som drøfter beslutningstaking i det nye eller redesignede emnet (3–4 sider)

I tillegg til disse to kjernekravene skal deltakerne delta i og produsere mange mindre, formative former for vurdering – for eksempel deltakelse i diskusjoner, korte, reflekterende skriveaktiviteter, utkast til komponenter i emnedesignen samt fagfelletilbakemeldinger.

Timer

24

UPED600 Introduction to Teaching at University and Course Design (English) 24 hours

4. & 14. February (09:00-16:00) - this course will be online

Ole Eggers Bjælde and Marie Vander Kloet

REGISTER HERE

Course Code / Title

UPED600: Introduction to Teaching and Course Design

***Core Course

Goals and Content

In order to achieve the intended learning outcomes, the course will focus on two core questions: “What is learning?” and “What is good teaching?” To answer these questions, participants will consider different theoretical and empirical scholarship on teaching and learning, and critically reflect on their own experiences as teachers and as learners. The consideration of these questions is interwoven with practical guidance on course design.

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • Identify and compare different theories of teaching and learning in higher education
 • Evaluate what good teaching and instruction is, and explain how it relates to student learning

 

Skills

 

 • Revise their courses and develop new course designs
 • Communicate and discuss scholarship of teaching and learning (SoTL) values and practices

 

General Competencies

 

 • Assess and provide feedback to other participants’ course designs
 • Collaboratively discuss pedagogical questions and critically reflect on teaching practice

Teaching and Learning Methods

Course participants will spend approximately 12 hours in class and 12 hours outside of class working on course related tasks. In class, participants will engage in partner and group activities including discussions of scholarship on teaching and learning, writing texts and peer feedback, short presentations, or other engaged learning activities. There will be some short lectures or presentations from instructors on particular topics. Out of class, participants will read selected literature, engage in online discussions or other preparatory activities, complete tasks to revise or design a course that they will teach, and/or write reflective and critical analyses of scholarship and teaching practice.

Forms of Assessment

Participants must take part in engaged learning activities and prepare for classwork through reading, short writing activities, and other identified tasks. Participants are expected to complete all assessment tasks in the timelines identified for a given semester. Extensions for assignments must be negotiated.

Participants in the course will have two key assessments that they must produce:

 • A revised or new course design including full or partial completion of course learning outcomes, teaching and learning activities, and assessments (3-4 pages)
 • A critical, reflective paper which discusses decision making in the redesigned or new course (3-4 pages)

In addition to these two core assessments, participants will participate in and produce many smaller, formative forms of assessment – such as participation in discussions, short reflective writing activities, drafts of components of the course design, and peer feedback activities.

Hours

24

UPED601 Dokumentering og evaluering av undervisningseffektivitet (norsk) 36 timer

OBS: man må ha fullført UPED600 før man kan ta UPED601

Kurset består av tre dager: 24. februar, 17. mars og 7. april (ca 09:00-16:00 alle dager)

Ragnhild Sandvoll og Ivar Nordmo

PÅMELDING

Se engelsk versjon under for emnebeskrivelse

UPED601 Documenting and Evaluating Teaching Effectiveness (English) 36 hours

PLEASE NOTE: in order to attend UPED601 you have to have finished the UPED600 course

The course consists of three full days: 24. January, 11. February & 9. March (09:00-16:00)

Marie Vander Kloet and Robert Kordts

REGISTER HERE

Course Code / Title

UPED601: Documenting and Evaluating Teaching Effectiveness

***Initially offered in Spring 2021

***Core Course

Goals and Content

This course is comprised of three core areas of teaching development: reflective writing on teaching, peer evaluation and feedback on teaching, and refining assessment design for student learning. Participants will: work on writing or refining their teaching philosophy and creating a teaching portfolio, engage in peer observation of the teaching process, and analyze their understanding of student learning in one or more of their course assessments.

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • Describe and develop the component parts of the teaching portfolio and UiB expectations of documenting teaching competence and effectiveness

 

Skills

 

 • Become skillful at providing clear, constructive feedback on teaching orally and in writing
 • Write succinctly and clearly about teaching practices, beliefs, and values
 • Use portfolio and peer observation of teaching processes to identify areas of teaching development, expertise, and interest

 

General Competencies

 

 • Engage in purposeful reflective writing on one’ s work as a teacher
 • Contribute to collegial dialogue with peers

Teaching and Learning Methods

Course participants will spend approximately 12 hours in class (face to face or online) and 24 hours outside of class working on course related tasks. Class time will focus on peer exchange of ideas, peer feedback, introduction of purposeful scholarly and practical texts to advance participants’ projects. This course will be highly collaborative, and participants’ work in the course will focus both on what they produce individually and how they can contribute to their peers’ learning. There will be some short lectures or presentations from instructors.

 

Out of class, participants will read selected literature, produce written materials (e.g. reflective writing on assessment, teaching philosophy), undertake peer observation activities, and complete other preparatory tasks.

Forms of Assessment

Participants must take part in engaged learning activities and prepare for class work through reading, writing or organizational preparation and other identified tasks. Participants are expected to complete all assessment tasks in the timelines identified for a given semester. Extensions for assignments must be negotiated.

 

Participants in the course will have three assessments that they must produce or participate in:

 

 • Draft of teaching philosophy statement and teaching portfolio
 • Participation in small group peer observation processes
  • Write feedback letter to one or more colleagues.
 • 2 to 3 pages reflective writing on assessment design and student learning.

 

In addition to these assessments, participants will participate in and produce many smaller, formative forms of assessment – such as participation in discussions, short reflective writing activities, and drafts of component of the teaching portfolio.

Hours

36

UPED602 Pedagogisk prosjekt/Pedagogical Project (norsk/English) 50 timer/hours

OBS: for å delta på UPED602 må man ha fullført UPED600 og 601

Note: in order to attend to UPED602 you need to have completed both UPED600 and 601

Datoer/dates: 27. januar/January & 17. februar/February

Arild Raaheim & Robert Kordts

påmelding/registration

Course Code / Title

UPED602: Pedagogical Project

 

***Initially offered in Fall 2021

***Core Course

Goals and Content

The objective of the course is to design, develop, and present a course project, either individually or in a group of two or three, that is either a scholarship of teaching and learning (SoTL) research project or a teaching development project. The course content is self-directed and/or identified in conjunction with the participants to suit their specific projects. Although some general course materials are identified, most content will be specific to projects and is thus necessarily varied and unidentifiable in advance.

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • Collect, analyze, and communicate information about their teaching practices and students’ learning in collegial settings in order to contribute to the quality of teaching in their department, the university, and their discipline
 • Design, develop, and present a pedagogical project that analyzes or develops innovative teaching and learning practices in their discipline and demonstrates principles of the scholarship of teaching and learning

 

Skills

 

 • Enact and disseminate scholarship of teaching and learning (SoTL) work
 • Write succinctly and clearly about teaching practices, beliefs and values

 

General Competencies

 

 • Assess and provide feedback to other participants’ projects

Teaching and Learning Methods

The teaching methods are primarily focused on the facilitation of peer feedback and providing direct feedback to participants in the design of their pedagogical projects. This course is highly dependent on self-direction and initiative in the development and completion of the participants’ projects. The course will include a small number of face-to-face meetings and a substantial amount of independent and group work.

Forms of Assessment

Participants must design, propose, undertake, and report on a pedagogical project (e.g., a scientific paper, poster, presentation, etc.) related to their own or their colleagues’ teaching.

 

The project will be completed in stages. Stages of the project will be interspersed with either course group meetings or meetings with the course instructors:

 

 • At the onset of the course, participants will design and will share their project proposal for feedback and discussion.
 • Participants will undertake their projects (alone or in small groups) in dialogue with course instructors.

 

Participants will produce a final report in the form of a paper, poster or other agreed upon (with the course instructor) medium to communicate the outcomes of their project to their peers. Participants will lead a final presentation on their project with course participants

 

Projects can be done alone or in groups of two or three. Participants are expected to complete all assessment tasks in the timelines identified for a given semester. Extensions for assignments must be negotiated.

Hours

50

 

Valgfrie emner:

For å fullføre UPED trenger man (minst) ett kurs i hver av disse temaene:

 • Teknologi (Educational Technology): UPED65X
 • Veiledning (Supervision): UPED69X
 • Likhet og tilgjengelighet (Equitiy and Accessability): UPED67X

Emner merket ** teller som to enheter/emner.

UPED650 Online and Blended Learning** (English) 30 hours
Field: Educational Technology

24. March, 31. March and 28.April 

Mathew Robert Russel & Isabela Pires Darcie

REGISTER HERE

Course Code / Title

UPED650: Online and Blended Learning

***Elective Course (Educational Technology)

Goals and Content

This course is for instructors at UiB who would like to design and teach online or blended courses. “Blended” courses are courses where a significant amount of the teaching and learning occurs online, often to the extent that some of the face-to-face time is reduced and replaced by online activities.

 

The course will provide opportunities to explore multiple approaches to online and blended learning. Participants will learn about best practices, develop course materials and activities, receive feedback, and share their ideas and experiences with colleagues. Participants will develop learning materials and/or activities in the periods between training sessions that address either specific content or a specific learning objective in their course(s). Participants will give each other feedback on those materials in the sessions.

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • Determine the optimal organization and delivery of course content and activities in the online or blended learning environment.
 • Follow established best practices for web-based presentation of content.

 

Skills

 

 • Connect course content, activities, and assessments to specific learning outcomes of the course.
 • Foster interaction between students, content, and the instructor online and in the classroom.

 

General Competencies

 

 • Create and apply pedagogical strategies that enable students to become more active and engaged learners.
 • Establish a teaching practice anchored on the generation of knowledge rather than the consumption of knowledge.

Teaching and Learning Methods

The course consists of a minimum of 30 hours of work, including two full days of face-to-face teaching and additional online activities. Teaching and learning methods in the course will include the following:

 

 • Presentations
 • Discussions
 • Technical demonstrations
 • Hands-on practice
 • Individual projects

 

Participants will be expected to develop course materials outside class meetings and share them with the class.

Forms of Assessment

Assignments will include the development, presentation, and justification of online course materials presented in and via Mitt UiB / Canvas.

 

The course will use the following forms of assessment:

 

 • Developing and presenting course materials and activities presented in and via Mitt UiB / Canvas.
 • Writing a reflective summary and response to a scholarly article about online or blended learning in their discipline.

Hours

30

UPED651 Producing Instructional Videos** (Norsk) 30 hours
Field: Educational Technology

The course consists of three days: 7. March, 6. April and 4. May

Magnus Nohr

REGISTER HERE

Course Code / Title

UPED651: Making Instructional Videos

 

***Initially offered in Spring 2021

***Elective Course

 

Goals and Content

Goals
The course aims to prepare instructors to create and publish short online videos to serve as part of their online or classroom instruction. It will provide opportunities for participants to create videos with a variety of easy-to-use tools and then make them available for students.

 

Content
The course content will look at some of the current research on best practices in instructional video production and use; however, the course will primarily be practically based, where participants will perform hands-on activities and take part in discussions about their own teaching practice.

 

The course will provide an opportunity to explore multiple possibilities, ranging from what constitutes good instruction, how to ensure the best production values possible, and integrate video into course activities.

 

The course will explore and discuss the following topics:

 

 • The kinds of content that are most suitable for such presentations
 • The mechanics of making good instructional videos
 • New kinds of activities you can do in class because of time freed up by video content delivery

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • Determine the optimal design and delivery of instructional videos
 • Follow established best practices for development of online instructional videos

 

Skills

 

 • Supplement classroom teaching with well-chosen and well-produced online videos
 • Evaluate the instructional effectiveness of videos

 

General Competencies

 

 • Enable students to become more active learners

Teaching and Learning Methods

Participants will develop their own materials, receive feedback from the instructor and other participants, and share ideas and experiences with their colleagues. It is expected that participants will develop learning materials in the periods between training sessions that address either specific content or a specific learning objective in their course(s) and that participants will give each other feedback on those materials in the sessions.

 

The teaching methods of the course will include

 

 • lectures
 • seminar-style discussions
 • group and individual project
 • technical demonstrations
 • hands-on practice

 

Students will be expected to develop materials between class days and to present those in class.

Forms of Assessment

Assignments will include the development, presentation, and justification of video course materials presented in and via Mitt UiB / Canvas. The students will use content and/or materials from their own teaching/courses in the making of their own instructional videos. They will produce at least three short instructional videos for use in their courses.

 

In the course the following assessment forms will be used:

 

 • the development of video course materials presented in and via Mitt UiB / Canvas and a video platform (e.g., Kaltura, YouTube, Vimeo, etc.).
 • the presentation of video course materials presented in and via Mitt UiB / Canvas and a video platform (e.g., Kaltura, YouTube, Vimeo, etc.).
 • the justification of and reflection on video course materials presented in and via Mitt UiB / Canvas and a video platform (e.g., Kaltura, YouTube, Vimeo, etc.).

Hours

30

UPED658 Flipped Classroom (norsk) 15 timer
Field: Educational Technology

One day course: 14. January

Magnus Nohr

REGISTER HERE

Course Code / Title 

UPED658Flipped Classroom – studentaktiv læring. 

(omvendt undervisning)  

Goals and Content 

 

 • Dette kurset er for lærere som ønsker å ha kunnskap om hvordan man kan ta i bruk undervisningsmetoden Flipped Classroom i egen undervisning.  

 

Kurset tar for seg hvordan man går frem for å “flippe” egen undervisning, dvs. at formidling skjer ofte ved hjelp av video før felles læringsaktivitet online eller på campus. 

 

Kurset har både en praktisk og teoretisk tilnærming til undervisningsmetoden Flipped Classroom. 

 

 

Learning Outcomes 

At the completion of the course, the participants will be able to: 

 

Knowledge 

 

 • Forklare hva som kjennetegner metoden flipped classroom 
 • Forklare hvordan undervisningsmetoden Flipped Classroom kan skape studentaktiv læring 
 • Reflektere over og beskrive hvordan lærerrollen blir endret i det “flippede” klasserommet 
 • Forklare hvordan man kan arbeide med Flipped Classroom i egen undervisning 
 • Redegjøre for fordeler og ulemper med videobasert studieteknikk 
 • Gjengi suksessfaktorer for gode undervisningsvideoer beskrevet I kurset 

 

 

Skills 

 

 • Lage videoer basert på suksessfaktorene beskrevet i kurset   
 • Vurdere hva slags innhold som passer for videobasert undervisning 
 • Bruke ulike typer verktøy for opptak og redigering av video 

 

 

General Competencies 

 

 • Anvende ulike typer læringsstrategier for studentaktiv undervisning 
 • Ha et utvalg strategier for oppfølging og evaluering av den videobaserte undervisningen 

 

 

 

 

Teaching and Learning Methods 

Kurset gjennomføres som Blended learning. Kurset starter opp med tre timer online introduksjonsforelesning. Resten av kurset undervises asynkront i Canvas kurset med tekst, artikler, video og oppgaver. 

Forms of Assessment 

The course will use the following forms of assessment: 

 

 • Selvrettende flervalgsoppgave knyttet til faglig innhold 
 • Praktisk oppgave der læreren viser prakrisk at han/hun kan “flippe” undervisningen i en læringsaktivitet. 1-3 timer forelesningsbasert undervisning erstattes av et Flipped classroom undervisningsopplegg. Det er ønskelig at Flipped classroom undervisningsopplegg gjennomføres på egne studenter. Erfaringene dine deler du i refleksjonsvideoen. 
 • Refleksjonsvideo knyttet til hvordan man kan endre sin egen undervisningspraksis for å legge til rette for mer studentaktiv læring 

Hours  

15 

 

UPED662 Using Peer Feedback to Enhance Learning 15 hours

Course date: 18. May

Ole Eggers Bjælde & Isabela Pires Darcie

REGISTER HERE


UPED665 Digital Assessment to Enhance Learning, MCQs (English) 15 hours
Field: Educational Technology

One day course: 8. March

Magnus Nohr & Ole Eggers Bjælde

REGISTER HERE

 

UPED673 Equity and Diversity in the University ** 30 hours
Field: Equity and Accessability

Three days: 3., 6. & 19. May

Marie Vander Kloet & Stine Bang Svendsen

REGISTER HERE

UPED674 The Politics of Curriculum (English/Norsk) 15 hours
Field: Equity and Accessability

Three days: 26. January, 1. & 9. February

Marie Vander Kloet & Stine Bang Svendsen

REGISTER HERE

UPED676 Creating Accessible Learning Materials (English) 15 hours
Field: Equity and Accessability

One day: 26. April

Matthew Robert Russel

REGISTER HERE

Course Code / Title

UPED676: Creating Accessible Teaching and Learning Materials

***Elective Course

Goals and Content

This course is focused on developing an understanding of the responsibilities that teachers in higher education have for providing accessible instruction and to develop skills to enable accessible teaching. Participants will work directly on producing accessible teaching materials through practical sessions and individual practice. The goal of the course is to learn how to design materials accessibly and to revise existing materials for increased access. Rather than see accessible teaching practices as unique, the goal of the course is to build these practices into the everyday work of teaching.

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • Evaluate one’s own and others’ teaching materials using best practices and knowledge about accessible and inclusive teaching practices to identify barriers in course materials
 • Understand current national context with regard to accessibility and teaching materials and implications for teaching practice

 

Skills

 

 • Select appropriate educational technologies for producing teaching materials
 • Engage in peer feedback on the creation of accessible teaching materials

 

General Competencies

 

 • Create accessible teaching materials in word and ppt (or relevant alternatives)
 • Create captioned instructional videos

Teaching and Learning Methods

The course will include reading scholarly and instructional text, participating in practical skill sessions, engaging in peer feedback on development of teaching materials and critical reflective practice on one’s own work. The course will typically be led in a blended or online format and may include guest presentations from experts in the field of accessibility.

Forms of Assessment

Assignments will include the development, presentation, and justification of assignments and supporting materials appropriate for...

 

The course will use the following forms of assessment:

 • Formative assessments will include: participation and feedback in practical sessions, peer feedback, instructor feedback, quizzes/surveys and discussion.

 

 • Final, summative assessments will likely include tasks such as:
  • Creating one’s own captioned course video, minimum of 8 minutes in length
  • Creating 2 accessible teaching materials (e.g. powerpoint slides, handouts or instructions for activities, assignment guidelines) (or revising existing materials for increased access)
  • Reflecting on one’s skill development (could be achieved through written reflective work, oral discussion or other formats as needed)
  • Engaging in peer feedback on instructional materials

Hours

15

 

UPED684 Teaching Writing to Enhance Learning (English) 15 hours

One day course: 27. April

Matthew Robert Russel

REGISTER HERE

 

Course Code / Title

UPED684: Teaching Writing to Enhance Learning

***Elective Course

Goals and Content

This course provides instructors with strategies for using writing as a learning tool that will improve your student’s engagement with the subject you teach. Teaching (with) writing provides models for integrating writing in courses to develop student’s writing skills by introducing writing assignments that enhance disciplinary learning and critical thinking.

In the workshops, we discuss how writing relates to critical thinking, and how writing tasks open doors to deeper learning with improved writing as a side effect.

 

 • Models for teaching (with) writing
  • Writing as a learning tool
  • Writing as active learning
 • Developing writing skills while teaching your field
  • Identify and teach your disciplinary genres
 • Different types of writing assignments
 • Incorporating effective writing assignments in your class
  • Scaffolding writing tasks
  • Integrating writing with other teaching activities
 • Developing clear writing assignments
  • Setting and clarifying expectations
 • Teacher and peer feedback on writing
 • Assessment of writing (with or without rubrics)

Learning Outcomes

At the completion of the course, the participants will be able to:

 

Knowledge

 

 • The role of writing in disciplinary learning and socialization
 • Why and how to teach writing when teaching your field
 • Strategies for incorporating writing assignments in your courses

 

Skills

 

 • Designing a syllabus with effective writing components.
 • Scaffolding assignments
 • Identify and teach your disciplinary genres

 

General Competencies

 

 • Improved understanding of challenges and possibilities in student writing skills and development.
 • Develop and integrate written assignments to improve learning and course design.

Teaching and Learning Methods

The course consists of a minimum of 15 hours of work, including two half days of face-to-face teaching and additional online activities. The course will provide opportunities to discuss and develop a case study that employ writing as a learning tool in their field. Participants will explore the research on best practices, develop course materials and activities, receive feedback on those materials, and share their ideas and experiences with colleagues.

Forms of Assessment

Assignments will include the development, presentation, and justification of assignments and supporting materials appropriate for teaching with writing

 

The course will use the following forms of assessment:

 

The course will use the following forms of assessment:

 

 • Developing and presenting course materials and activities that integrates writing as tool for learning while developing wringing skills.
 • Writing a reflective summary on academic writing development in your discipline.

Hours

15

UPED689  Student Motivation (English/Norsk) 15 hours

Two day course: 12. & 19. May

Lucas Jeno & Robert Kordts

REGISTER HERE

 

UPED693 Group Supervision of Master's Students (English/Norsk) 15 hours
Field: Supervision

Two day course: 1. & 15. June

Stine Bang Svendsen

REGISTER HERE

UPED694 Ph.d.-veiledning (Norsk) 15 timer
Tema: veiledning

DETTE KURSET ER FULLT

to-dagers kurs: 24. & 25. mai

Arild Raaheim