Hjem
Utdanning

Råd og utvalg, lover og handlingsplaner

Læringsmiljøutvalget, handlingsplan for styrking av læringsmiljøet, handlingsplan for likestilling, lov om forbud mot diskriminering, - og universitets- og høyskoleloven.

Hovedinnhold

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ som har ansvar for å følge opp spørsmål vedrørende Universitetets fysiske og psykososiale læringsmiljø. I 2012 ble Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse innlemmet i Læringsmiljøutvalget.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) tredde i kraft 1.1. 2009.

Universitets- og høyskoleloven gjelder for alle læresteder og studenter.

Handlingsplan for studentar med funksjonsnedsetjing 2007-2011 danner utgangspunkt for UiB sitt arbeid med tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse. I 2013 ble handlingsplanen innlemmet i Handlingsplan for likestilling i tråd med det utvidete likestillingsbegrepet.