Hjem

Studentsider

Universitetet i Bergens studentlegat

UiB har ulike studentlegat som du som student kan søke på.

dsc_0154.jpg

Naturhistorisk museum
Foto:
Karoline Vårdal

Studentlegat ved UiB 

Universitetet i Bergen sine studentlegat

 • Frøken Lina Asbjørnsens Stipendiefond vert delt ut til dyktige studentar ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Marine disiplinar har fyrsteprioritet.
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og -tiltak som fremmer læring. Tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vil vektlegges. Dette legatet kan også søkes av ansatte og er annonsert spesielt på ansattsidene.  
 • Signy og Ellert Wallendahls Legat vert delt ut til studentar ved Universitetet i Bergen.

Dette sistnevnte inneheld ei samanslåing av fem mindre legat:

Overretssagfører N.J. Martens og hustru Gudrun Martens f. Koefoeds Legat, Carl Johan Storetvedts Legat, Sorenskriver Joachim Monssens Legat, Margrethe Bredal og Olaf Lies Legat og Fridtjof Sundts Legat. 

Nærmere informasjon kan finnes under søknadsskjema.

Kven kan søke

 • Søkere må være aktive studenter ved Universitetet i Bergen gjennom hele søknadsåret.
 • Stipend kan deles ut til søkere som er tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram eller et profesjonsstudium. Stipend kan også deles ut til studentar som skal avslutte sin mastergrads- eller profesjonsutdanning i inneværende studieår.
 • Signy og Ellert Wallendahls legat har blitt tilført midler gjennom sammenslåing med andre legat i 2016, og her gjelder følgende:  Legatets formål er å støtte studenter ved Universitetet i Bergen. Deler av midlene kan utdeles til doktorgradskandidater, i tråd med det tidligere Carl Johan Storetvedts legat. For inntil 14% av midlene som utdeles skal etterkommere av Carl Johan Storetvedts foreldre, inntil fjerde ledd, ha fortrinnsrett dersom det melder seg søkere, i henhold til det tidligere Carl Johan Storetvedts legat. En og samme person kan kun motta midler én gang i henhold til bestemmelsene her. Den samme porsjonen skal deles i to like store tildelinger; en til en student på mastergradsnivå og en til en ph.d-kandidat. Minst 8 % av de midlene som utdeles skal gå til studenter på helsefag dersom det melder seg kvalifiserte søkere. Dette er i henhold til det tidligere Margrethe Bredal og Olaf Lies legat. For inntil 6 % av midlene som utdeles skal slekt av Fridtjof Sundt til og med femte ledd ha fortrinnsrett, dersom det meldes seg søkere. Dette er i henhold til det tidligere Fridtjof Sundts legat.

 

Kvalifisering til stønad

 • For å vere kvalifiserte må søkarar kunne dokumentere minimum 60 studiepoeng ved UiB med karakter B eller betre. Karakterar i førebuande prøver vert ikkje rekna med i vurderinga.
 • Karakterane skal vere oppnådd ved normal studieprogresjon.
   
 • Det er ikkje behov for eit motivasjonsbrev i søknaden.

Vurdering av søkjarar

 • Vidarekomne studentar skal prioriterast.
 • Ved rangering av søkjarar (under kvart fakultet) blir det mellom anna lagt vekt på følgjande:
 1. Dokumentert fagleg dugleik
 2. Særeigne tilhøve som har store følgjer for studiesituasjonen.
 3. Deltaking i styrings- og studentorgan (studentorganisasjonar, fagutval, studentpolitiske organisasjonar o.l.).
 • I tildelinga av stipenda skal det verte lagt vinn på å oppnå lik fordeling mellom kjønna. Kjønnskvotering skal verte nytta dersom søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar.

Fristar

 • 1. desember: Søknadsfristen. Søkarar må laste opp alle vedlegg i søknadssystemet. 
 • 18. januar: Innleveringsfristen for karakterutskrift med eksamenar tatt hausten i inneverande studieår. Ein kan laste opp ny karakterutskrift ved å gå inn på søknaden ein har levert, og trykkje på «Last opp oppdatert karakterutskrift». Vi godtar pdf frå Vitnemålsportalen.

Dokumentasjon som ikkje vert lasta opp når du leverer søknaden, vert ikkje etterspurt. Ved spørsmål om innlevering av dokumentasjon, tilrår vi søkarar å ta kontakt. Manglande dokumentasjon kan vere diskvalifiserande.

Tildeling

Søkarar som får tildelt stønad frå studentlegata, får melding på e-post 8. mars. Dei tildelte midlane vert overført direkte til studenten sin bankkonto.

Kontakt

Spørsmål kring søknad om UiB sine studentlegat, kan ein rette til Studieadministrativ avdeling: