Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner i februar, med søknadsfrist 1. mars 2021.

Spansk 1 - videreutdanning for lærere 2017-2018
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i spansk og/eller ønsker undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn.
Foto/ill.:
Colourbox

Spansk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk på 5.- 10. trinn. Studiet gir 30 studiepoeng og hovedopptaket går gjennom Kompetanse for kvalitet, Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere. 

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet, og UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak.

Alle søknadsfrister er nå gått ut for studieåret 2020-2021. Nytt opptak i februar 2021, for studieåret 2021-2022.  

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Begge emnene har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn.

SPANSK621 går i høstsemesteret og SPANSK622 i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Undervisning

Spansk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert av de to emnene er delt inn i fire moduler som går over tre uker hver.

All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med en undervisningsøkt à 90 minutter pr uke. Du kan velge mellom to ulike grupper, som vil ha undervisning til disse tidspunktene:

Gruppe 1: Tirsdager 18.00 - 19.30
Gruppe 2: Onsdager 18.00 - 19.30

Høst 2020: Undervisning i uke 35 - 47. Ingen undervisning i høstferien uke 41. 

Vår 2021: Undervisning i uke 3-17. Ingen undervisning i uke 9 (vinterferie) eller uke 16 (påskeferie)

Eksamen

  • SPANSK621: Mappeinnlevering på slutten av semesteret
  • SPANSK622: Muntlig eksamen 11. - 12. mai 2021 (ca 20 min)

Studietur til Spania

Vi legger opp til at de studentene som ønsker- og har mulighet til det får reise på 1 ukes studieopphold i Spania i løpet av vårsemesteret. Du får da delta på et eget kursopplegg tilpasset studenter på Spansk 1, som vil bestå av undervisning i fagdidaktikk, språk og kultur (20 timer) og kulturelle aktiviteter (10 timer). Innlosjering med halvpensjon i spanske familier gir mulighet for et innblikk i hverdagsliv og mattradisjoner.

Kurset går normalt i februar hvert år, i uke 9, og det er frivillig om du ønsker å delta på denne. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver. 

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist 1. mars hvert år. 

For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil UiB foreta lokalt suppleringsopptak i perioden mai-juli. 

For opptak til eventuelt ledige restplasser krever vi også godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og grunnleggende spanskkunnskaper som nevnt over, men det er da ikke et krav at du er tilsatt i skolen. Søknad om opptak til restplass skal sendes direkte til UiB.