Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Norsk 1 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i- eller ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen 1. mars 2020.

Forfatter Dag Solstad er på pensum på NORSK 1
Dag Solstad er en av forfatterne som står på pensumlisten på litteraturemnet i NORSK 1, med romanen Genanse og verdighet (1994).
Foto/ill.:
Tom Sandberg

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet, den nasjonale videreutdanningsordningen for lærere som administreres av Utdanningsdirektoratet. 

Målgruppe og nivå

Dette tilbudet er rettet mot lærere som underviser i norsk eller ønsker undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole (8. - 13. trinn). 

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Ledige plasser og søknadsfrist blir da kunngjort på våre nettsider og søknad om opptak til restplasser skal sendes direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai hvert år. 

Innhold i studiet

Norsk 1 gir erfaringsbasert innføring i litterære, språkvitenskapelige og fagdidaktiske spørsmål. Studiet består av ett litterært emne og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:

Litteraturemnet har to hovedtema: tekstkunnskap og sjangerforståelse. Emnet skal gi kunnskap og kompetanse om norske og nordiske tekster i ulike sjangre fra 1900 og frem til i dag. Emnet tar opp grunnleggende litteraturteoretiske tilnærmingsmåter og analytiske redskaper for lesing og tolking.

I tillegg skal studenten utvikle ferdigheter i å bruke tekstkompetanse i egen undervisning. Dette innebærer at tekstene blir satt inn i en litteraturdidaktisk sammenheng der kjennskap til læreplaner og kompetansemål står sentralt. Arbeid med et bredt utvalg tekster danner utgangspunkt for refleksjon om tilpasset opplæring i norskfaget. 

Språkemnet har tre hovedtema: grammatikk, språkbruk og andrespråkslæring. Studentene skal utvikle egen kunnskap og innsikt på det språkvitenskapelige området, og samtidig utvikle forståelse for hvordan egen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i egne læringsprosesser kan bidra til å legge til rette for elevenes språklæring. 

Sentrale fagdidaktiske moment er kjennskap til læreplaner, kompetansemål, undervisning i grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurdering av læringsutbytte, bruk av digitale verktøy i undervisningen og refleksjon omkring egen læringsprosess og egen undervisningspraksis. 

Organisering og undervisning

Studiet går over to semester med tre samlinger à to dager ved Universitetet i Bergen hvert semester. I tillegg til samlingene vil det være nettbasert forberedelsesarbeid/etterarbeid. 

I høstsemesteret blir det gitt undervisning i litteraturemnet NORSK621, mens det i vårsemesteret blir undervist i språkemnet NORSK622.