Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Forfatter Dag Solstad er på pensum på NORSK 1
Dag Solstad er en av forfatterne som står på pensumlisten på litteraturemnet i NORSK 1, med romanen Genanse og verdighet (1994).
Foto/ill.:
Tom Sandberg

Hovedinnhold

Norsk 1, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid over ett år. Studiet gir 30 studiepoeng og retter seg mot deg som ønsker undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Norsk 1 kan tas som de første 30 av de totalt 60 studiepoengene du trenger, og etter endt studium kan du bygge på med Norsk 2, 8. - 13. trinn. 

Norsk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak. 

Har du fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Har du godkjent lærerutdanning kan du også søke på eventuelt ledige restplasser via lokalt suppleringsopptak direkte til UiB, selv om du ikke nødvendigvis er ansatt i skolen akkurat nå. 

Søknadsfrister for hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut. 

Innhold i studiet

Norsk 1 gir erfaringsbasert innføring i litterære, språkvitenskapelige og fagdidaktiske spørsmål. Studiet består av to moduler, ett litterært emne og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:

Litteraturemnet har to hovedtema: tekstkunnskap og sjangerforståelse. Emnet skal gi kunnskap og kompetanse om norske og nordiske tekster i ulike sjangre fra 1900 og frem til i dag. Emnet tar opp grunnleggende litteraturteoretiske tilnærmingsmåter og analytiske redskaper for lesing og tolking.

I tillegg skal studenten utvikle ferdigheter i å bruke tekstkompetanse i egen undervisning. Dette innebærer at tekstene blir satt inn i en litteraturdidaktisk sammenheng der kjennskap til læreplaner og kompetansemål står sentralt. Arbeid med et bredt utvalg tekster danner utgangspunkt for refleksjon om tilpasset opplæring i norskfaget. 

Språkemnet har tre hovedtema: grammatikk, språkbruk og andrespråkslæring. Studentene skal utvikle egen kunnskap og innsikt på det språkvitenskapelige området, og samtidig utvikle forståelse for hvordan egen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i egne læringsprosesser kan bidra til å legge til rette for elevenes språklæring. 

Sentrale fagdidaktiske moment er kjennskap til læreplaner, kompetansemål, undervisning i grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurdering av læringsutbytte, bruk av digitale verktøy i undervisningen og refleksjon omkring egen læringsprosess og egen undervisningspraksis. 

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Dersom du søker på en ledig restplass senere på våren er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er tilsatt i skolen. 

Organisering og undervisning

Studiet går over to semestre, og vi har redusert antall samlinger fra tre til to samlinger hvert semester (hver på to dager). I tillegg til samlingene vil det være nettbasert undervisning. 

I høstsemesteret blir det gitt undervisning i litteraturemnet NORSK621, mens det i vårsemesteret blir undervist i språkemnet NORSK622.

Samlinger og eksamen høsten 2021:

Digitalt oppstartsmøteMandag 16. august
1. samling *20. - 21. september (man-tirs)
2. samling *1. - 2. november (man-tirs)
Digital eksamenTirsdag 23. november

* Med forbehold om at smittevernsregler tillater det. Hvis ikke, vil samlingene bli gjennomført digitalt.

Datoer for samlinger og eksamen for våremnet NORSK622 kommer.