Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs på deltid

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021.

Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningskurs på deltid for deg som møter flyktninger og innvandrere på ulike arenaer i ditt daglige arbeid og ønsker å styrke din kompetanse i møte med brukerne.
Foto/ill.:
Colourbox

Språklige barrierer og ulike kulturelle koder og sosiale normer kan gjøre kommunikasjon med flyktninger og innvandrere utfordrende og bidra til misforståelser og konflikter. Bredere kunnskap om viktige kulturforskjeller kan gjøre oss i stand til å tilrettelegge for god kommunikasjon og et mer reflektert forhold til egen yrkesrolle i det flerkulturelle Norge.

Videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er aktuelt for deg som møter flyktninger og innvandrere med en annen språk- og kulturbakgrunn i ditt daglige arbeid og som ønsker større forståelse for hvordan kulturforskjeller påvirker kommunikasjon. Slike utfordringer kan du for eksempel møte som ansatt i barnehage/skole/voksenopplæring, ulike deler av helsesektoren, i mottaksapparatet, barnevern, ppt-tjeneste, politiet, eller annet. 

Om studiet

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon skal gi en bred innføring i ulike forhold som påvirker kommunikasjon på tvers av ulik kulturell bakgrunn, og tar for seg temaer som:

 • Familie
 • Kjønn
 • Slektskap
 • Fysisk og psykisk helse
 • Tro og religion
 • Makt og autoritet
 • Stats- og samfunnsorganisering
 • Migrasjonserfaring
 • Traumeerfaringer
 • Innvandring og integrasjon

Organisering

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et deltidsstudium over 1 semester, som kombinerer nettundervisning med helgesamlinger ved UiB.

Vi legger opp til at studiet skal være praksisnært, ved at studentenes refleksjoner rundt egen yrkesrolle og egne erfaringer i møte med flyktninger og innvandrere brukes aktivt som ressurs i undervisningen. Studentene kan dessuten selv kan være med og påvirke hvilke tema som skal tas opp i fordypningsdelen av studiet. Hovedfokus i studiet vil være på Afrika og Midt-Østen, samt Norge som innvandringsland.

Kursbolker

 • Introduksjon til sosialantropologiske tenkemåter
 • Kjønn, familie og religion
 • Makt, autoritet og samfunnsorganisering
 • Migrasjon, innvandring og flerkulturelle møter i det norske samfunnet
 • Antropologisk kunnskap i helsesektoren
 • Flerkulturell forståelse, kommunikasjon og samhandling

Opptakskrav

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningstilbud på masternivå, og vi krever derfor at du har- og kan dokumentere bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Du må dessuten dokumentere minimum 2 års relevant yrkespraksis innenfor relevante fagfelt. 

Les mer på kurssiden