Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning på deltid

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester.

Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningskurs på deltid for deg som møter flyktninger og innvandrere på ulike arenaer i ditt daglige arbeid og ønsker å styrke din kompetanse i møte med brukerne.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Språklige barrierer og ulike kulturelle koder og sosiale normer kan gjøre kommunikasjon med flyktninger og innvandrere utfordrende og bidra til misforståelser og konflikter. Bredere kunnskap om viktige kulturforskjeller kan gjøre oss i stand til å tilrettelegge for god kommunikasjon og et mer reflektert forhold til egen yrkesrolle i det flerkulturelle Norge.

Videreutdanningsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er aktuelt for deg som møter flyktninger og innvandrere med en annen språk- og kulturbakgrunn i ditt daglige arbeid og som ønsker større forståelse for hvordan kulturforskjeller påvirker kommunikasjon. Slike utfordringer kan du for eksempel møte som ansatt i barnehage/skole/voksenopplæring, ulike deler av helsesektoren, i mottaksapparatet, barnevern, ppt-tjeneste, politiet, eller annet. 

Om studiet

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon skal gi en bred innføring i ulike forhold som påvirker kommunikasjon på tvers av ulik kulturell bakgrunn, og tar for seg temaer som:

 • Familie
 • Kjønn
 • Slektskap
 • Fysisk og psykisk helse
 • Tro og religion
 • Makt og autoritet
 • Stats- og samfunnsorganisering
 • Migrasjonserfaring
 • Traumeerfaringer
 • Innvandring og integrasjon

Vi legger opp til at studiet skal være praksisnært, ved at studentenes refleksjoner rundt egen yrkesrolle og egne erfaringer i møte med flyktninger og innvandrere brukes aktivt som ressurs i undervisningen. Studentene kan dessuten selv kan være med og påvirke hvilke tema som skal tas opp i fordypningsdelen av studiet. Hovedfokus i studiet vil være på Afrika og Midt-Østen, samt Norge som innvandringsland. 

Undervisningen er samlet i tematiske bolker: 

 • Introduksjon til sosialantropologiske tenkemåter
 • Kjønn, familie og religion
 • Makt, autoritet og samfunnsorganisering
 • Migrasjon, innvandring og flerkulturelle møter i det norske samfunnet
 • Antropologisk kunnskap i helsesektoren
 • Flerkulturell forståelse, kommunikasjon og samhandling

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et deltidsstudium over ett semester. Undervisningen består av nettundervisning kombinert med tre samlinger, bstående av én digital samling og to fysiske samlinger på UiBs campus. Den nettbaserte undervisningen består av diskusjonsfora og ulike digitale læringsressurser. 

Det er obligatorisk å delta på minst én helgesamling eller tilsvarende timetall fordelt på flere helgesamlinger (ca 19 timer totalt), men studentene blir oppfordret til å delta i størst mulig grad.

Undervisningsplan våren 2024:

 • Oppstart mandag 8. januar (nettportalen åpner)
 • 1. helgesamling: 19. - 21. januar (på UiBs campus)
 • 2. helgesamling: 15. - 17. mars (digital)
 • 3. helgesamling: 3.-5. mai (på UiBs campus)

Tidspunkter for alle tre samlinger:

Fredager kl. 13.00 - 16.30
Lørdager kl. 09.30 - 16.30
Søndager kl. 10.00 - 16.30

Halvveis i semesteret skal alle studentene levere inn et obligatorisk essay på rundt 1500 ord hvor du skal reflektere over egne erfaringer knyttet til tema som tas opp i studiet. Dette essayet blir vurdert til bestått/ikke bestått og må være bestått før du kan gå opp til avsluttende eksamen. Innleveringsfrist 8. april 2024

Eksamen består i innlevering av oppgave på rundt 3000 ord, som i likhet med essayet vil være en refleksjonsoppgave knyttet til egne erfaringer. Alle studentene vil få veiledning en gang i arbeidet med oppgaven. Innleveringsfrist: 3. juni 2024

Opptakskrav

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningstilbud på masternivå, og vi krever derfor at du kan dokumentere at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning.