Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning i kommunikasjon

Hermod: Kommunikasjon i forskning, kultur og forvaltning

Hvordan jobbe strategisk med kommunikasjon innenfor forskning, kultur og forvaltning? Deltidsstudium med samlinger ved UiB, nytt opptak høsten 2018.

ordsky_1_hermod.jpg

Nytt videreutdanningskurs: Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning
Videreutdanningskurset Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning har som mål å samle kommunikasjonsarbeidere på tvers av fagfelt for felles erfaringsutveksling

Videreutdanningskurset Hermod: Kommunikasjon innen forskning, kultur og forvaltning er et praktisk og teoretisk kurs som skal gi oppdatert kunnskap om relevant teori, digital analyse og strategiske valg innenfor kommunikasjonsfaget.

Kursinnhold

Studiet retter seg mot deg som jobber med kommunikasjon innenfor forskning, kultur og forvaltning og vil ta for seg tema som:

  • Hvordan jobbe strategisk mot medier og målgrupper?
  • Identitet og profilbygging
  • Retorisk repertoar og valg av virkemidler
  • Hvordan få gjennomslag på søknader og prosjekter?
  • Pitching

Hermod: Kommunikasjon innen forskning, kultur og forvaltning er utarbeidet av fagmiljøet rundt det tverrfaglige emnet Praktisk informasjonsarbeid, som i over ti år har sendt studenter ut i praksis hos samarbeidspartnere som Festspillene i Bergen, Skyss, TV2 og Haukeland Universitetssykehus, blant andre. 

Førsteamanuensis Michael Hertzberg sier erfaringene fra dette emnet er bakgrunnen for ønsket om å utvikle et lignende studietilbud, som samler deltakere med praktisk yrkeserfaring fra ulike sektorer. Kurset går første gang våren 2018, med deltakere fra blant annet kunst- og teaterinstitusjoner og universitets- og høyskolesektoren. 

– Med Hermod ønsker vi å bygge videre på den erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom praksis-samarbeid, men nå samle aktører fra forskning, kultur og forvaltningssektoren for å jobbe sammen med konkrete utfordringer. Heller enn klassisk tavleundervisning ønsker vi at studentene skal lære av hverandre og aktivt jobbe med egne utfordringer, sier Hertzberg– Vi ønsker å samle aktører fra forskning, kultur og forvaltningssektoren som skal jobbe sammen om konkrete utfordringer. Målet er at kursdeltakerne skal lære av hverandre og jobbe aktivt med case og aktuelle problemstillinger, sier Hertzberg.

Organisering

Kurset er organisert som to studiesamlinger à to dager ved UiB. Deltakerne skal skrive en prosjektoppgave i løpet av kurset og jobbe sammen i grupper for å kommentere og utvikle hverandres prosjekter, med veiledning underveis. 

Les mer om kurset og søk plass innen 15. august