Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning

Starter nytt deltidsstudium i flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan økt kulturforståelse gi styrket yrkeskompetanse? Hvilke misforståelser kan oppstå i møtet mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn? Det er noen av spørsmålene som står sentralt i det nye deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon.

Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon
Førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen håper det nye videreutdanningskurset skal bidra til å styrke kulturforståelsen hos ulike yrkesgrupper.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Det nye videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon tar sikte på å styrke kursdeltakernes kunnskap og kompetanse i flerkulturell samhandling. Vi tok en prat med førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen, som har vært ansvarlig for utviklingen av kurset, for å høre mer om hva slags kommunikasjonsutfordringer som kan oppstå på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunner. 

– Her er det noe jeg ikke forstår...

– Kommunikasjonsutfordringer, uansett i hvilken type relasjoner det gjelder her i livet, handler jo ofte om at en ikke forstår andres utgangspunkt for å tenke, resonnere, handle og kommunisere som de gjør.

– For eksempel, hvordan vi tenker om for eksempel helse og sykdom, om familie og slektskap, eller om helt dagligdagse praksiser og måter å organisere våre liv på, er ofte kulturelt og sosialt betinget. Hvordan vi opplever møtet med «storsamfunnet» og den norske staten avhenger også av vårt sosiale og kulturelle ståsted. For å forstå dette, trenger vi både konkret kunnskap og refleksjon rundt den kunnskapen, sier Iselin.

– Vi antropologer kan fungere som "oversettere" og ideelt sett brobyggere. Vi er skolert til å sette oss inn i hvordan verden ser ut og oppleves fra andre menneskers og samfunnsgruppers ståsted.

– Hvem er dette kurset særlig aktuelt for? 

– Jeg tenker dette er veldig aktuelt for yrkesutøvere som møter flyktninger, innvandrere og andre med flerkulturell bakgrunn i sitt daglige arbeid, og ofte tenker at "her er det noe jeg ikke forstår" eller "her gikk kommunikasjonen i stå". 

– Det kan være ansatte i barnehage eller skole, helsetjenesten, NAV, i mottaksapparatet, barnevernet eller i politiet, for å nevne noen eksempler.

Erfaringsutveksling i sentrum

Iselin Strønen sier et av målene med kurset er å skape en møteplass hvor deltakerne kan diskutere og reflektere over ulike problemstillinger, og lære av hverandre.

– Vi kommer til å legge opp til praksisnær undervisning som favner bredt og er relevant på tvers av ulike yrkesgrupper. Som eksempelvis helsesøster, lærer, NAV-konsulent eller barnevernsarbeider møter vi flyktninger, innvandrere og andre mennesker med flerkulturell bakgrunn i ulike kontekster, og gjennom å dele erfaringer kan kursdeltakerne får en mer helhetlig innsikt i ulike problemstillinger, sier Iselin. 

Norge som innvandringsland

Antropologen påpeker at kunnskap om kulturforskjeller også handler om å se på oss selv og vårt eget sosiale og kulturelle ståsted som utgangspunkt for å tenke, resonnere og handle som vi gjør. 

–  Derfor handler kurset også om det norske samfunnet, om forskning på innvandrere i Norge, og om hvordan mennesker med fremmedkulturell bakgrunn opplever Norge som samfunn. Det kan være spennende, men også utfordrende, å utforske vår egen selvforståelse. Samtidig er det også et viktig redskap for å få et mer bevisst forhold til hvordan vi møter mennesker med andre sosiale og kulturelle bakgrunner. 

– Dette vil gi kursdeltakerne mulighet til å utøve sine yrkesoppgaver på en mer kompetent og tilfredsstillende måte, både for dem selv og de borgerne de møter, avslutter Iselin Strønen.