Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny videreutdanning ved UiB

Starter opp ny videreutdanning om velferdstjenester

Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.

Professor Lise Widding Isaksen er faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset Velferdsstaten og det flerkulturelle Norge
Professor Lise Widding Isaksen ved Sosiologisk institutt er faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset, sammen med førstelektor Mariya Bikova.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Hovedinnhold

– Hva slags velferdstjenester du får tilgang til styres blant annet av hvilken juridisk status du har, som flyktning, asylsøker eller innvandrer, sier sosiologiprofessor Lise Widding Isaksen.

Sammen med førstelektor Mariya Bikova er Isaksen faglig ansvarlig for UiBs nye videreutdanningskurs Velferdsstaten og det flerkulturelle Norge, som retter seg mot offentlig ansatte som yter ulike velferdstjenester til barn og voksne med flerkulturell bakgrunn.

Refleksjon over institusjonell praksis

Et sentralt siktemål med kurset er bidra til større forståelse for hvilke mekanismer som styrer utviklingen av tjenestetilbudet.

– Våre offentlige velferdstjenester innenfor blant annet barnehage, skole, helse og omsorg blir jo formet innenfor en institusjonell ramme, sier Lise Widding Isaksen. 

– Det er viktig å reflektere over egen profesjon og yrkesrolle, og hvordan institusjonene praktiserer sitt regelverk i møte med ulike brukere, sier Isaksen, som er opptatt av interaksjonen mellom tjenesteyter og –bruker.

– Bedre forståelse for migrantenes bakgrunn og motivasjon for å komme til Norge er viktig for å bryte ned stereotypier og skape tillit til de offentlige tjenestene, sier Isaksen.

God kjennskap til praksisfeltet

– Jeg har selv følt på de mange utfordringene i samspillet mellom tjenesteyter og –mottaker, sier Mariya Bikova. Hun har selv erfaring blant annet som rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter og fra arbeid i barnehage, i tillegg til en fersk doktorgrad i sosiologi om den norske bruken av au pair-ordningen.

Lise Widding Isaksen har over mange år forsket på velferdstjenester, i det siste med et forskningsprosjekt om polske og italienske migranters møte med den norske barnehagen. I tillegg til mye feltarbeid i forbindelse med forskningsprosjekter har også hun jobbet i blant annet barnehage og i helse- og omsorgssektoren, og har god kjennskap til de mange praktiske dilemmaene som oppstår i arbeidshverdagen.

– Noe av styrken med dette nye kurset er at vi samler en mindre gruppe til erfaringsutveksling og dialog rundt felles problemstillinger, på tvers av tjenesteområder og profesjoner, sier Lise og Mariya.

– Jeg liker dessuten å snakke og diskutere med voksne folk med erfaring, smiler Lise Widding Isaksen.

Les mer om kurset Velferdsstaten og det flerkulturelle Norge og søk plass

Søknadsfristen er utvidet til 13. august!