Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs på deltid

Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold er idealer å strekke seg etter, men har vi det mangfoldet i samfunn og arbeidsliv som vi liker å snakke om? Nytt deltidsstudium ved UiB tar for seg aktuelle likestillings- og mangfoldsutfordringer med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. 

Nytt deltidsstudium: Likestilling, inkludering og mangfold
Likestilling handler om likebehandling på tvers av blant annet kjønn, etnisitet og funksjonsevne og er sentralt i UiBs nye videreutdanningskurs på deltid: Likestilling, inkludering og mangfold.
Foto/ill.:
SKOK

Likestilling har historisk sett handlet om kvinnefrigjøring og etterhvert om kjønnsbalanse mellom kvinner og menn. Likestillingsfeltet i dag er utvidet til et flerdimensjonalt likestillingsbegrep. Begrepet omfatter frihet, rettferdighet, mangfold og integrering av ulike grupper som historisk sett har vært utsatt for diskriminering, knyttet til blant annet kjønn og kjønnsuttrykk, seksualitet, etnisitet og funksjonsevne. 

Faglig innhold

Studentene skal få oversikt over teoretiske begreper og analytiske tilnærminger som står sentralt både i kjønnsforskningen og i den generelle forskningen om likestilling, inkludering og mangfold. Undervisningen tar utgangspunkt i nyere likestillingshistorie og offentlig likestillingspolitikk og henter praktiske eksempler fra norsk mediedebatt. I løpet av studiet skal studentene få innsikt i utviklingen av det offentlige likestillingsapparatet og hvordan lov og rett knyttet til likestillings-, inkluderings, og mangfoldsfeltet har endret seg etter 1970 og frem til i dag. Eksempler på spørsmål som tas opp i studiet:

  • Hva er likestilling og hvilke teoretiske forståelser av kjønn ligger til grunn for norsk likestillingspolitikk?
  • Hvordan har den rettslige utviklingen på feltet vært etter 1970, og hva slags diskrimineringsvern finnes i dag? 
  • Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Hvorfor er det slik i likestillingslandet Norge?
  • Hvordan kan handlingsplaner for likestilling utformes og implementeres, og hvordan skaper vi inkluderende arbeidsplasser?
  • Hvordan har utfordringene innen likestillingsfeltet endret seg, og hvilke nye utfordringer ser vi konturene av i dag?

Målgruppe

Studiet er aktuelt for alle med generell interesse for likestilling, inkluderings- og mangfoldsspørsmål, og er særlig relevant for deg som arbeider med disse spørsmålene innenfor ulike områder i offentlig eller privat sektor, som for eksempel: 

  • HR, personal, rekruttering
  • Integrering
  • Arbeidsinkludering, arbeidstrening, arbeidsmarkedstiltak
  • Rekrutteringsspørsmål innen ulike fagforeninger
  • Interesseorganisasjoner

Organisering og undervisning

Studiet er nettbasert, med seminarundervisning hver uke over en periode på ca 8 uker, hovedsakelig via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Den nettbaserte undervisningen vil blant annet består av podkaster og videoforelesninger, samt kommunikasjon med studentene gjennom diskusjonsgrupper på læringsplattformen. 

I tillegg vil det være to studiesamlinger ved Universitetet i Bergen, en ved kursstart og en midtveis i kurset. Begge samlingene varer i to dager. Det er ikke obligatorisk å delta på disse samlingene, men vi anbefaler sterkt at du deltar dersom du har mulighet. 

Studiet avsluttes med en semesteroppgave. 

Les mer om kursinnhold