Hjem
Etter- og videreutdanning
Deltidsstudium

GIS: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester. Vi åpner for neste opptak i september.

Geografiske informasjonssystemer og geovisualisering
GIS benyttes til visuell fremstilling av geografiske data, her vises forholdet mellom befolkning og årsdøgnstrafikk i Bergen kommune.
Foto/ill.:
Geovekst, Statens Vegvesen, SSB

Hovedinnhold

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er et verktøy som brukes til å organisere, visualisere og analysere ulike typer romlige data. Slike data bidrar til å gjøre geografiske mønstre og prosesser synlige og hjelper oss til å forstå- og formidle sammenhenger i natur og samfunn på en måte som tidligere ikke har vært mulig. GIS-analyser bidrar dermed med viktig datagrunnlag for planlegging og beslutninger i mange sammenhenger. 

Emnet Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering er rettet mot blant annet lærere og ansatte i offentlig og privat sektor som vil lære mer om analyse og visualisering av romlige data. 

Målet med emnet er å gi en introduksjon til GIS slik at deltakerne selv kan planlegge og gjennomføre alle stegene i et GIS-basert prosjekt. I løpet av studiet skal deltakerne opparbeide seg et solid teoretisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig videre med mer avanserte analyser i åpen eller proprietær GIS-programvare. 

Innhold

Emnet skal gi forståelse for grunnleggende kartografiske begreper og teori som er basis for å jobbe med geografiske data i GIS. Vi har hovedfokus på praktisk GIS-arbeid og benytter åpen og gratis tilgjengelig GIS-programvare (QGIS). Studiet tar for seg følgende tema:

 • Hvordan stedfeste data og hvordan bruker vi ulike datamodeller for å representere disse
 • Oversikt over- og innhenting av romlige data fra ulike kilder i GIS-programvare
 • Romlige databaser, datastrukturer og datakvalitet
 • Teori rundt- og praktisk øving med verktøy som brukes for å editere og analysere romlige data
 • Visualisering av romlige data og utforming av tematiske kart

Emnet gir 10 studiepoeng, og etter endt studium skal du kunne:

 • Definere og bruke sentrale kartografiske begreper
 • Beskrive ulike datamodeller og prinsipper for innhenting av geodata
 • Forklare det teoretiske grunnlaget for vanlige GIS-analyser
 • Ha oversikt over det norske kartgrunnlaget
 • Hente inn, organisere, utbedre og analysere geografiske data i GIS
 • Integrere data fra ulike kilder i romlige databaser
 • Kunne gjennomføre et bredt utvalg vanlige GIS-analyser
 • Evaluere kvaliteteten på romlige data og GIS-baserte resultat
 • Planlegge og gjennomføre produksjon av egne tematiske kart etter gjeldende prinsipper for god utforming ved hjelp av GIS-programvare

Organisering, undervisning og eksamen

Studiet går over ett semester hver vår og kombinerer nettundervisning med studiesamlinger ved UiB. Studiet starter normalt i midten av januar med en frivillig dagssamling. Deretter skal du arbeide med nettbaserte oppgaver frem til en obligatorisk 3-dagers samling, normalt i mars/april. 

Datoer for studiesamlinger våren 2024:

 • Oppstartssamling (digital): 19. januar kl. 12.00 - 15.30
 • 3-dagers samling (fysisk på UiBs campus): 3. - 5. april
 • Innleveringsfrist eksamensmappe: 31. mai

Studiesamlingene består av seminarundervisning og praktisk arbeid i datalab. Hver student skal levere inn tre obligatoriske oppgaver i løpet av kurset.

Den avsluttende vurderingen består i innlevering av to kart og en skriftlig prosjektoppgave, som skal leveres mot slutten av vårsemesteret, som blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven kan være et GIS-basert arbeid som er relevant for din arbeidsgiver eller å utarbeide GIS-basert materiell for undervisning. Gjennom hele studiet vil du få tilbakemelding og oppfølging fra faglærere og evt medstudenter. 

  Opptakskrav

  Studiet er på bachelornivå og opptakskravene er som følger:

  • Er du under 25 år? Du må ha generell studiekompetanse
  • Er du over 25 år? Du må som hovudregel ha generell studiekompetanse. Dersom du ikkje har generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
  • Du også ha minimum to års arbeidserfaring. Du krysser av for at du har dette når du registrerer søknad. Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på dette. 

  Vi har 20 studieplasser og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad.