Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurs i GIS

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs går våren 2022.

Geografiske informasjonssystemer og geovisualisering
GIS benyttes til visuell fremstilling av geografiske data, her vises forholdet mellom befolkning og årsdøgnstrafikk i Bergen kommune.
Foto/ill.:
Geovekst, Statens Vegvesen, SSB

Hovedinnhold

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er et verktøy som brukes til å organisere, visualisere og analysere ulike typer romlige data. Slike data bidrar til å gjøre geografiske mønstre og prosesser synlige og hjelper oss til å forstå- og formidle sammenhenger i natur og samfunn på en måte som tidligere ikke har vært mulig. GIS-analyser bidrar dermed med viktig datagrunnlag for planlegging og beslutninger i mange sammenhenger. 

UiB starter nå opp et introduksjonskurs rettet mot blant annet lærere og ansatte i offentlig og privat sektor som vil lære mer om analyse og visualisering av romlige data. Målet med kurset er å gi en introduksjon til GIS slik at deltakerne selv kan planlegge og gjennomføre alle stegene i et GIS-basert prosjekt. Gjennom kurset skal deltakerne opparbeide seg et solid teoretisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig videre med mer avanserte analyser i åpen eller proprietær GIS-programvare. 

Kursinnhold

Kurset skal gi forståelse for grunnleggende kartografiske begreper og teori som er basis for å jobbe med geografiske data i GIS. Vi har hovedfokus på praktisk GIS-arbeid og benytter åpen og gratis tilgjengelig GIS-programvare (QGIS). Kurset tar for seg følgende tema:

 • Hvordan stedfeste data og hvordan bruker vi ulike datamodeller for å representere disse
 • Oversikt over- og innhenting av romlige data fra ulike kilder i GIS-programvare
 • Romlige databaser, datastrukturer og datakvalitet
 • Teori rundt- og praktisk øving med verktøy som brukes for å editere og analysere romlige data
 • Visualisering av romlige data og utforming av tematiske kart

Organisering, undervisning og eksamen

Kurset går over ett semester hver vår og kombinerer nettundervisning med studiesamlinger ved UiB. Kurset starter i midten av januar med en frivillig dagssamling. Deretter skal deltakerne arbeide med nettbaserte oppgaver frem til en obligatorisk 3-dagers samling i mars.

Studiesamlingene består av seminarundervisning og praktisk arbeid i datalab. og alle kursdeltakerne skal levere inn tre obligatoriske oppgaver i løpet av kurset.

Den avsluttende vurderingen består i innlevering av to kart og en skriftlig prosjektoppgave, som skal leveres mot slutten av vårsemesteret, normalt i mai, som blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven kan være et GIS-basert arbeid som er relevant for din arbeidsgiver eller å utarbeide GIS-basert materiell for undervisning. Gjennom hele kursperioden vil du få tilbakemelding og oppfølging fra faglærere og evt medstudenter. 

Kompetanse etter endt kurs

Kurset gir 10 studiepoeng, og etter endt kurs skal du kunne:

 • Definere og bruke sentrale kartografiske begreper
 • Beskrive ulike datamodeller og prinsipper for innhenting av geodata
 • Forklare det teoretiske grunnlaget for vanlige GIS-analyser
 • Ha oversikt over det norske kartgrunnlaget
 • Hente inn, organisere, utbedre og analysere geografiske data i GIS
 • Integrere data fra ulike kilder i romlige databaser
 • Kunne gjennomføre et bredt utvalg vanlige GIS-analyser
 • Evaluere kvaliteteten på romlige data og GIS-baserte resultat
 • Planlegge og gjennomføre produksjon av egne tematiske kart etter gjeldende prinsipper for god utforming ved hjelp av GIS-programvare

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt søknad eller opptak kan du kontakte UiB Videre. Har du spørsmål om faglig innhold eller organisering og undervisning, kan du ta kontakt med fagansvarlig Gidske Leknæs Andersen eller Institutt for geografi. Kontaktinformasjon finner du i menyen til høyre.