Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert videreutdanning

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter mennesker i sorg. Løpende opptak, neste søknadsbehandling 1. juni.

Sorgutdanning - deltidsstudium over 2 år ved UiB
Videreutdanningsstudiet Sorg: Forståelse, støtte og tiltak skal gi økt kompetanse og faglig trygghet i møte med sørgende.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er en nettbasert videreutdanning som skal gi helsepersonell og andre økt kunnskap om sorg og sorgreaksjoner i en kulturell og helsefaglig kontekst.

Studiet er en ny og omarbeidet versjon av den opprinnelige Sorgutdanningen PSYK642. Studiet gir fortsatt 15 studiepoeng, men undervisningen er nå lagt om til 100 % nettbasert undervisning og komprimert ned til ett semester. 

Merk at dette reviderte sorgkurset overlapper med det tidligere kurset, slik at dersom du allerede har tatt det opprinnelige sorgkurset med kode PSYK642 vil du få inntil 100% studiepoengsreduksjon dersom du også ønsker å ta PSYK648.  

Fra og med våren 2022 starter vi dessuten opp et nytt videreutdanningsstudium som går nærmere inn på ulike former for komplisert sorg og hvordan disse kan behandles. Les mer om dette studiet her: Komplisert sorg: teori og behandling

Innhold i studiet

Følgende tema står sentralt: 

  • Historisk utvikling på sorgområdet
  • Vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne
  • Helsemessige- og sosiale konsekvenser ved sorg
  • Kulturelle variasjoner i sorg
  • Familieaspekter ved sorg
  • Samspillet mellom sorg og traumer

Etter endt studie skal du kunne yte kunnskapsbasert hjelp og støtte til mennesker, både straks etter dødsfall og over lengre tid. Du skal kunne identifisere kompliserte sorgreaksjoner og kunne henvise videre ved behov. Du skal også kunne bistå i situasjoner der dødsfall medfører sterke reaksjoner hos nettverket og i lokalsamfunn.

Les hele emnebeskrivelsen

Merk: Emnekoden skal endres fra PSYK 648 til PSYK 653 før høsten 2022. Dette er kun en teknisk/administrativ endring og har ingen betydning for deg som søker. 

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot deg som møter mennesker i sorg gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning på høgskole/universitetsnivå. Du må dokumentere utdanningen din i form av vitnemål/karakterutskrift. som du laster opp sammen med selve søknaden.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad. 

Organisering, undervisning og eksamen

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er et 100 % nettbasert deltidsstudium over ett semester, neste gang høsten 2022. Undervisningen er konsentrert i 2-4 nettbaserte samlinger. All undervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp på studiet. Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to siste samlingene. 

De digitale samlingene består av forelesninger, øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. 

Mellom samlingene skal kursdeltakerne sende inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Du må ha sendt inn minimum en oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Undervisningsplan høsten 2022: 

1. samling31. august - 1. september (ons-tors, kl. 09-15 begge dager)
2. samling28. - 29. september (ons-tors, kl. 09-15 begge dager)
3. samling26. - 27. oktober (ons-tors, kl. 09-15 begge dager)

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering på studiet består av en skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager, med innlevering av skriftlig oppgave på ca 3000 ord  (+/- 10 %). Hjemmeeksamen vil foregå i uke 46-47, men endelige datoer er ikke helt fastsatt.