Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning på deltid

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert deltidsstudium over ett år. Neste opptak i november 2021.

Sorgutdanning - deltidsstudium over 2 år ved UiB
Sorgutdanning skal gi bedre kunnskap om sorg og komplisert sorg, og retter seg mot deg som ønsker større kompetanse og faglig trygghet i møte med sørgende.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Videreutdanningstilbudet Sorg: forståelse, støtte og tiltak skal gi inngående forskningsbasert- og praksisnær kunnskap om sorg og sorgreaksjoner i en kulturell og helsefaglig kontekst.

Studiet er en ny og omarbeidet versjon av den opprinnelige Sorgutdanningen PSYK642. Studiet gir fortsatt 15 studiepoeng, men undervisningen er nå lagt om til 100 % nettbasert undervisning og er konsentrert over ett år/to semestre, les mer under. 

Merk at dette reviderte sorgkurset overlapper med det tidligere kurset, slik at dersom du allerede har tatt det opprinnelige sorgkurset med kode PSYK642 vil du få inntil 100% studiepoengsreduksjon dersom du også ønsker å ta dette nye kurset PSYK648.  

Innhold i studiet

Følgende tema står sentralt: 

  • Historisk utvikling på sorgområdet
  • Vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne
  • Helsemessige- og sosiale konsekvenser ved sorg
  • Kulturelle variasjoner i sorg
  • Familieaspekter ved sorg
  • Samspillet mellom sorg og traumer

Etter endt studie skal du kunne yte kunnskapsbasert hjelp og støtte til mennesker, både straks etter dødsfall og over lengre tid. Du skal kunne identifisere kompliserte sorgreaksjoner og kunne henvise videre ved behov. Du skal også kunne bistå i situasjoner der dødsfall medfører sterke reaksjoner hos nettverket og i lokalsamfunn.

Les hele emnebeskrivelsen for PSYK648 Sorg: forståelse, støtte og tiltak

Organisering, undervisning og eksamen

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er et deltidsstudium over ett år, med med en digital undervisningsesjon i vårsemesteret og to sesjoner i det påfølgende høstsemesteret. 

Undervisningssesjoner 2021:

  • 1.- 3. februar
  • 27.- 28. september
  • 8.- 9. november

Første dag på hver samling: Kl. 10.00 - 16.00
Andre og evt. tredje dag: 09.00 - 15.00

Undervisningsesjonene består av forelesninger, øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. 

Det er obligatorisk å delta på oppstartsesjonen i februar, og minimum en av de to avsluttende sesjonene. Mellom sesjonene skal kursdeltakerne sende inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Du må ha sendt inn minimum en oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen over 10 dager (uke 48-49) med innlevering av skriftlig oppgave på ca 3000 ord  (+/- 10 %)

Målgruppe og opptakskrav

Utdanningen retter seg mot deg som møter mennesker i sorg gjennom ditt daglige arbeid. Studiet er dessuten på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning på høgskole/universitetsnivå. Du må dokumentere utdanningen din i form av vitnemål e.l. som du laster opp sammen med selve søknaden. 

Vi har 25 studieplasser, og dersom vi får flere kvalifiserte søkere enn vi har plasser til, vil vi måtte prioritere etter dato for registrert søknad.