Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny videreutdanning

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? UiB starter opp ny videreutdanning i veiledning høsten 2020. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Videreutdanning pedagogikk UiB
Videreutdanning i veiledning gjør deg bedre rustet til å veilede lærerkolleger og -studenter.
Foto/ill.:
Colourbox

Veilederutdanning for lærere er videreutdanning på masternivå for deg som er lærer eller skoleleder, og inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, med hovedopptak via skoleeier og Utdanningsdirektoratet.

Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som har fått godkjent plass via Utdanningsdirektoratet blir nå kontaktet direkte av UiB for formell registrering hos oss. 

Søk restplass innen 21. juni 

Vi har fortsatt ledige plasser på Veilederutdanningen, og du kan nå søke restplass direkte til UiB. 

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning og minimum 3 års erfaring som lærer i skolen. Studiet er åpent for søkere fra hele skoleløpet 1. - 13. trinn, men studiet vil legge mest vekt på veiledning i ungdomsskole og videregående skole. 

 

Innhold i veilederutdanningen

Studiet går på deltid over ett studieår 2020-2021 og gir 30 studiepoeng, fordelt på to moduler à 15 studiepoeng. Du tar ett fellesemne i høstsemesteret, og kan velge mellom to ulike påbygningsemner i vårsemesteret. 

 • PED670 Veiledning innenfor lærerprofesjonen
 • PED671 Veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • PED672 Kollegaveiledning, skoleutvikling og profesjonsutvikling

Alle tre emnene består av nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB og har en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakernes egen praksis som veileder.

Fellesemne: PED 670 Veiledning innenfor lærerprofesjonen

Fellesemnet gir fordypning i sentrale aspekt ved veiledning, og kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kolleger. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i ulike tilnærminger til veiledning, samt utvikle forståelse for hvordan veiledning kan være et redskap for læring og utvikling. Du lærer blant annet:

 • om profesjonsutøverens kvalifisering, utvikling og læring
 • om veilederens rolle, oppgaver og ansvar
 • å kommunisere og gjøre etiske vurderinger i veiledning
 • å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk vurdere kvaliteter ved veiledningsprosesser
 • om verktøy i praktisk veiledning

Les hele emnebeskrivelsen her

Valgmodul 1: PED 671 Veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Emnet gir fordypning i veiledning av lærerstudenter i praksis og av nye lærere i skolen. Praksis i lærerutdanning skal være veiledet, og dette emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i veiledningskvalitet i møte med lærerstudenter. Dette emnet skal også styrke deltakernes bevissthet om læreres overgang fra utdanning til yrke. I dag skal alle nyutdannede få tilbud om veiledning de to første årene i yrket, og vi går gjennom hva som er særegent i veiledning av nyutdannede lærere. Du lærer blant annet:

 • om veiledning som redskap for utvikling og læring i lærerutdanning og i overgang til læreryrket
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser for lærerstudenter eller nye lærere

Les hele emnebeskrivelsen her

Valgmodul 2: PED 672 Kollegaveiledning, skoleutvikling og profesjonsutvikling

Emnet gir fordypning i kollegaveiledning som foregår individuelt og i grupper. Læreplanverket gir føringer om at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap som videreutvikler praksis. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i hvordan veiledning kan være et virkemiddel for skolens og lærerprofesjonens utviklingsprosesser. Du lærer blant annet: 

 • om kollegaveiledning individuelt og i grupper
 • om skolen som lærende organisasjon
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser i profesjonsfellesskapet

Les hele emnebeskrivelsen her

 

Undervisningsplan høsten 2020

Undervisningen er lagt opp som nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB. For fellesemnet PED670 høstsemesteret 2020 er studiesamlingene lagt til følgende datoer:

Uke 37Torsdag- Fredag 10. - 11. september0900 - 1530 begge dager
Uke 42Torsdag- Fredag 15. - 16. oktober0900 - 1530 begge dager
Uke 47Torsdag 19. november0900 - 1530

Studiesamlingene vil bestå av forelesninger, diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis og andre studentaktive arbeidsformer. Mellom samlingene blir det nettsamlinger via UiBs digitale læringsplattform, der deltakerne blant annet skal jobbe med litteratur, oppgaver og få tilbakemeldinger fra undervisere og medstudenter. 

Samlingsdatoer for de to valgfrie emnene i vårsemesteret blir fastsatt i løpet av høsten 2020. 

Obligatorisk deltakelse

For både fellesemnet og de to valgemnene stiller vi som krav at deltakerne deltar på minst 80% av samlingene, i tillegg til minst 80% av de nettbaserte aktivitetene, for å få gå opp til avsluttende eksamen. Alle skal også skrive en tekst på minimum 1500 ord og gi skriftlig tilbakemelding på teksten til to medstudenter, samt holde en muntlig presentasjon. Les mer om obligatoriske arbeidskrav i emnebeskrivelsen for hvert av de tre emnene. 

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de tre emnene består av en individuell oppgave på ca 5000 ord. Innleveringsfrist for fellesemnet PED670: 18. desember 2020.