Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning på deltid

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? Søknadsfristen for 2022-2023 er nå gått ut.

Veilederutdanning for lærere
Videreutdanning i veiledning gjør deg bedre rustet til å veilede lærerkolleger og -studenter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Veilederutdanning for lærere er et videreutdanningstilbud på masternivå for deg som er lærer eller skoleleder og ønsker mer kompetanse om veiledning av lærerstudenter og nye lærerkolleger. 

Studiet inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Vi har fremdeles ledige plasser. Du søker direkte til UiB, lenke til søknadsportalen finner du i faktaboksen til høyre. For å få opptak til Veilederutdanningen i lokalt suppleringsopptak krever vi at du kan dokumentere at du har godkjent lærerutdanning og minimum 3 års erfaring som lærer i skolen, i form av attest/tjenestebekreftelse eller lignende. Det er imidlertid ikke et krav at du er ansatt i skolen for øyeblikket. 

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

Innhold og organisering

Studiet går på deltid over ett studieår og gir 30 studiepoeng, fordelt på to moduler à 15 studiepoeng. Du tar ett fellesemne i høstsemesteret, og kan velge mellom to ulike påbygningsemner i vårsemesteret. 

Alle tre emnene består av nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB og har en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakernes egen praksis som veileder.

Merk: Du må ta begge emner (15+15 studiepoeng) for å kvalifisere for veiledningsoppgaver i skolen. Dersom du har 15 studiepoeng innen veiledning fra tidligere vil det være mulig å få innpass for disse, og kun ta en av de valgfrie påbygningsmodulene i vårsemesteret og slik oppnå totalt 30 studiepoeng. 

Les mer om kvalifikasjonskrav for veiledning i skolen

Fellesemne: PED 670 Veiledning innenfor lærerprofesjonen

Fellesemnet gir fordypning i sentrale aspekt ved veiledning, og kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kolleger. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i ulike tilnærminger til veiledning, samt utvikle forståelse for hvordan veiledning kan være et redskap for læring og utvikling. Du lærer blant annet:

 • om profesjonsutøverens kvalifisering, utvikling og læring
 • om veilederens rolle, oppgaver og ansvar
 • å kommunisere og gjøre etiske vurderinger i veiledning
 • å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk vurdere kvaliteter ved veiledningsprosesser
 • om verktøy i praktisk veiledning

Les hele emnebeskrivelsen

Valgemne 1: PED 671 Veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Emnet gir fordypning i veiledning av lærerstudenter i praksis og av nye lærere i skolen. Praksis i lærerutdanning skal være veiledet, og dette emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i veiledningskvalitet i møte med lærerstudenter. Dette emnet skal også styrke deltakernes bevissthet om læreres overgang fra utdanning til yrke. I dag skal alle nyutdannede få tilbud om veiledning de to første årene i yrket, og vi går gjennom hva som er særegent i veiledning av nyutdannede lærere. Du lærer blant annet:

 • om veiledning som redskap for utvikling og læring i lærerutdanning og i overgang til læreryrket
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser for lærerstudenter eller nye lærere

Les hele emnebeskrivelsen

Valgemne 2: PED 672 Kollegaveiledning, skoleutvikling og profesjonsutvikling

Emnet gir fordypning i kollegaveiledning som foregår individuelt og i grupper. Læreplanverket gir føringer om at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap som videreutvikler praksis. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i hvordan veiledning kan være et virkemiddel for skolens og lærerprofesjonens utviklingsprosesser. Du lærer blant annet: 

 • om kollegaveiledning individuelt og i grupper
 • om skolen som lærende organisasjon
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser i profesjonsfellesskapet

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan 2022-2023

Undervisningen er lagt opp som nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB. Studiesamlingene for høsten 2022 er lagt til følgende datoer (med forbehold om endringer): 

Uke 36Torsdag- fredag 8. - 9. september0900 - 1530 begge dager
Uke 42Torsdag- fredag 20. - 21. oktober0900 - 1530 begge dager
Uke 46Fredag 18. november0900 - 1530

Studiesamlingene vil bestå av forelesninger, diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis og andre studentaktive arbeidsformer. Mellom samlingene blir det nettsamlinger via UiBs digitale læringsplattform, der deltakerne blant annet skal jobbe med litteratur, oppgaver og få tilbakemeldinger fra undervisere og medstudenter. 

Datoer for våren 2023 blir fastsatt i løpet av høsten 2022. 

Obligatorisk deltakelse

For både fellesemnet og de to valgemnene stiller vi som krav at deltakerne deltar på minst 80% av samlingene, i tillegg til minst 80% av de nettbaserte aktivitetene, for å få gå opp til avsluttende eksamen. Alle skal også skrive en tekst på minimum 1500 ord og gi skriftlig tilbakemelding på teksten til to medstudenter, samt holde en muntlig presentasjon. Les mer om obligatoriske arbeidskrav i emnebeskrivelsen for hvert av de tre emnene. 

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de tre emnene består av en individuell oppgave på ca 5000 ord. 

PED670 høsten 2022Innleveringsfrist: Medio desember (dato kommer)
PED671 og PED672 våren 2023Innleveringsfrist: Datoer kommer