Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning

Veilederutdanning for lærere

Veilederutdanningen retter seg mot deg som er lærer eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som veileder. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Veilederutdanning for lærere
Videreutdanning i veiledning gjør deg bedre rustet til å veilede lærerkolleger og -studenter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Veilederutdanning for lærere er et videreutdanningstilbud på masternivå for deg som er lærer eller skoleleder og ønsker mer kompetanse om veiledning av lærerstudenter og nye lærerkolleger. Studiet går på deltid over ett år og består av to emner på til sammen 30 studiepoeng. 

Ledige plasser i lokalt suppleringsopptak

Veilederutdanningen inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. 

Søknadsfristen gikk ut 1. mars og alle som har fått plass via Utdanningsdirektoratet har blitt kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak som student ved UiB.

Vi har ledige plasser og du kan søke om plass direkte til UiB. Vi tar løpende opp kvalifiserte søkere, så lenge vi har ledige plasser. 

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen. Du må også dokumentere at du har minimum tre års erfaring som lærer. 

Dersom du søker på ledige plasser i lokalt suppleringsopptak krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning og kan dokumentere tre års erfaring, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå.  

Søknadsfristen er nå gått ut, både for hovedopptaket og lokalt suppleringsopptak direkte til UiB. Nytt hovedopptak via Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar 2024.

Innhold og organisering

Studiet går på deltid over ett studieår og gir 30 studiepoeng, fordelt på to moduler à 15 studiepoeng. Du tar ett fellesemne i høstsemesteret, og kan velge mellom to ulike påbygningsemner i vårsemesteret. 

Alle tre emnene består av nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB og har en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakernes egen praksis som veileder. Undervisningen er lagt opp som nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB. 

Merk: Du må ta 15+15 studiepoeng for å kvalifisere for veiledningsoppgaver i skolen. Dersom du har 15 studiepoeng innen veiledning fra tidligere vil det være mulig å få innpass for disse, og kun ta en av de valgfrie påbygningsmodulene i vårsemesteret og slik oppnå totalt 30 studiepoeng. 

Les mer om kvalifikasjonskrav for veiledning i skolen

Fellesemne: PED 670 Veiledning innenfor lærerprofesjonen

Fellesemnet gir fordypning i sentrale aspekt ved veiledning, og kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kolleger. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i ulike tilnærminger til veiledning, samt utvikle forståelse for hvordan veiledning kan være et redskap for læring og utvikling. Du lærer blant annet:

 • om profesjonsutøverens kvalifisering, utvikling og læring
 • om veilederens rolle, oppgaver og ansvar
 • å kommunisere og gjøre etiske vurderinger i veiledning
 • å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk vurdere kvaliteter ved veiledningsprosesser
 • om verktøy i praktisk veiledning

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2023:

 • 1. samling: 7. - 8. september
 • 2. samling: 19. - 20. oktober
 • 3. samling: 17. november

Valgemne 1: PED 671 Veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Emnet gir fordypning i veiledning av lærerstudenter i praksis og av nye lærere i skolen. Praksis i lærerutdanning skal være veiledet, og dette emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i veiledningskvalitet i møte med lærerstudenter. Dette emnet skal også styrke deltakernes bevissthet om læreres overgang fra utdanning til yrke. I dag skal alle nyutdannede få tilbud om veiledning de to første årene i yrket, og vi går gjennom hva som er særegent i veiledning av nyutdannede lærere. Du lærer blant annet:

 • om veiledning som redskap for utvikling og læring i lærerutdanning og i overgang til læreryrket
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser for lærerstudenter eller nye lærere

Les hele emnebeskrivelsen

Valgemne 2: PED 672 Kollegaveiledning, skoleutvikling og profesjonsutvikling

Emnet gir fordypning i kollegaveiledning som foregår individuelt og i grupper. Læreplanverket gir føringer om at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap som videreutvikler praksis. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i hvordan veiledning kan være et virkemiddel for skolens og lærerprofesjonens utviklingsprosesser. Du lærer blant annet: 

 • om kollegaveiledning individuelt og i grupper
 • om skolen som lærende organisasjon
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser i profesjonsfellesskapet

Les hele emnebeskrivelsen