Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning deltid

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføringskurset Kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Innføringskurs Kriminalomsorg som læringsarena
Deltidsstudiet Innføring i kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot deg som jobber innenfor kriminalomsorgen, skole og opplæring, barnevernet eller annet sosialfaglig arbeid
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PED 645 Innføring i kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot deg som jobber med opplæring og utdanning innenfor kriminalomsorgen, i barnevernet eller lignende. 

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over ett semester, normalt i høstsemesteret. Undervisningen består av fysiske samlinger ved UiB i kombinasjon med nettundervisning/digitale samlinger. 

Neste opptak blir etter planen våren 2025. Studiestart i september 2025. 

Innhold i studiet

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om hvordan man historisk og juridisk har sett på formell og uformell opplæring som kriminalitetsforebyggende tiltak. Du skal få kunnskap om mangfoldet av faktorer som utvikler- og hindrer kriminalitet. Vi tar opp de mest vanlige vanskene vi ser hos mennesker som viser risiko for kriminalitet, slik som lærevansker og mangel på motivasjon, og hvordan slike vansker kan reduseres.

Sentrale tema:

 • Årsaker til kriminalitet i et historisk- og dagsaktuelt perspektiv
 • Retten til utdanning i et straffegjennomføringsperspektiv
 • Lærevansker hos mennesker som soner en straff
 • Forhold som hindrer- eller styrker motivasjon og læring hos dem som gjennomfører straff
 • Forhold som medvirker til vellykket tilbakeføring til samfunnet og hjelpeapparatets roller
 • Utdanning som del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Studiet gjennomføres med tre fysiske samlinger ved UiB (à to dager) og to digitale samlinger (to halve dager). 

Samlingene består av forelesninger, seminar og diskusjoner. Det er også knyttet noen obligatoriske arbeidskrav som du må ha fått godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen:

 • Innlevering av tekst på to sider i forbindelse med de digitale samlingane
 • Svare skriftlig 3-5 sider på en problemstilling som gjelder egen institusjon (fengsel)

Opptakskrav

 • Er du under 25 år? Du må ha generell studiekompetanse
 • Er du over 25 år? Du må som hovudregel ha generell studiekompetanse. Dersom du ikkje har generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 • Du må også ha minimum to års arbeidserfaring. Du krysser av for at du har dette når du registrerer søknad. Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på dette. 

Det er ellers en fordel, men ikke noe krav, at du som søker har erfaring fra kriminalomsorg, skole/opplæring, barnevern eller annet sosialt arbeid. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering for dette studiet består av en sju dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen.