Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning deltid

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Videreutdanning i Kriminalomsorg som læringsarena
Videreutdanningstilbudet Kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot deg som jobber innenfor kriminalomsorgen, skole og opplæring, barnevernet eller annet sosialfaglig arbeid
Foto/ill.:
Colourbox

Kriminalomsorg som læringsarena er et videreutdanningskurs som går på deltid over ett år, med oppstart hvert vårsemester. Studiet retter seg mot deg som jobber innenfor kriminalomsorgen, med opplæring og utdanning, i barnevernet eller lignende.

Faglig innhold

Studiet skal gi større forståelse for det ideologiske, historiske, juridiske, etiske og kunnskapsbaserte grunnlaget for utdanning innenfor kriminalomsorgen og relaterte utdannings- og opplæringsinstitusjoner.

Studiet skal gi deg både forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskilegstilte unge og voksne, og undervisningen tar derfor opp både teoretiske perspektiver og praktiske oppgaver.

Vi tar opp de mest vanlige vanskene vi ser hos mennesker som viser antisosial atferd og kriminalitet, og ser på aktuelle voksenpedagogiske tiltak. Dette innebærer kunnskap om systemiske forhold knyttet til straff og soning, der vi legger særlig vekt på støttesystemer under og etter avsluttet soning.

Gjennom forelesninger og feltarbeid skal du få økt kompetanse til å jobbe med med unge og voksne som er under soning, eller som er under habilitering etter soning.

Organisering og undervisning

Kriminalomsorg som læringsarena er samlingsbasert, med to samlinger i vårsemesteret og to samlinger i det påfølgende høstsemesteret. Undervisningen består av forelesninger og seminarer. 1 dags ekskursjon til alternativ opplæringsarena inngår som en obligatorisk del av disse samlingene. 

Det blir nytt opptak til studiet høsten 2020, for oppstart vinter/vår 2021. Søknadsfrist og datoer for samlinger i 2021 blir fastsatt til høsten. 

Vurderingsform

Avsluttende vurdering for dette studiet består av innlevering av grupperapport, med tilhørende muntlig gruppe-presentasjon. 

Opptakskrav

Per nå er studiet på masternivå, med krav om fullført bachelorgrad eller tilsvarende for å få opptak. Opptakskravene er for tiden under omlegging, mer informasjon om dette vil komme høsten 2020.