Hjem
Etter- og videreutdanning
Samlingsbasert videreutdanning

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Innføringskurs Kriminalomsorg som læringsarena
Det reviderte studiet Innføring i kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot deg som jobber innenfor kriminalomsorgen, skole og opplæring, barnevernet eller annet sosialfaglig arbeid
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PED 645 Innføring i kriminalomsorg som læringsarena er et revidert og omarbeidet deltidsstudium for deg som jobber med opplæring og utdanning innenfor kriminalomsorgen, i barnevernet eller lignende. 

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid med fire samlinger ved UiB. 

Det er blir ikke oppstart i 2022, og det er heller ikke avklart om- eller når det blir oppstart i 2023. 

Innhold i studiet

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om hvordan man historisk og juridisk har sett på formell og uformell opplæring som kriminalitetsforebyggende tiltak. Du skal få kunnskap om mangfoldet av faktorer som utvikler- og hindrer kriminalitet. Vi tar opp de mest vanlige vanskene vi ser hos mennesker som viser risiko for kriminalitet, slik som lærevansker og mangel på motivasjon, og hvordan slike vansker kan reduseres.

Sentrale tema:

  • Årsaker til kriminalitet i et historisk- og dagsaktuelt perspektiv
  • Retten til utdanning i et straffegjennomføringsperspektiv
  • Lærevansker hos mennesker som soner en straff
  • Forhold som hindrer- eller styrker motivasjon og læring hos dem som gjennomfører straff
  • Forhold som medvirker til vellykket tilbakeføring til samfunnet og hjelpeapparatets roller
  • Utdanning som del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Studiet går på deltid med fire undervisningssamlinger i løpet av ett semester. 

Det vil også bli gitt undervisning via UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB mellom samlingene. 

Opptakskrav

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (gsk) i form av vitnemål/kompetansebevis fra videregående skole. Dersom du ikke allerede står registrert med godkjent gsk når du registrerer søknaden din (feks fra tidligere søknader til høyere utdanning) må du laste opp vitnemål/kompetansebevis sammen med søknaden. 

Søkere over 25 år vil få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil si at vi anser at summen av tidligere utdanning og yrkeserfaring er tilstrekkelig. Du behøver ikke dokumentere noe av dette. 

Det er ellers en fordel, men ikke noe krav, at du som søker har erfaring fra kriminalomsorg, skole/opplæring, barnevern eller annet sosialt arbeid. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering for dette studiet består av en 7 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen.