Hjem
Etter- og videreutdanning
Samlingsbasert videreutdanning

Kriminalomsorg som læringsarena - innføringskurs

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne. Kursstart høsten 2021. Fremdeles ledige plasser, søknadsfrist 4. august.

Innføringskurs Kriminalomsorg som læringsarena
Det reviderte kurset Innføring i kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot deg som jobber innenfor kriminalomsorgen, skole og opplæring, barnevernet eller annet sosialfaglig arbeid
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PED645 Innføring i kriminalomsorg som læringsarena er et revidert og omarbeidet kurs som retter seg mot deg som jobber innenfor kriminalomsorgen, med opplæring og utdanning, i barnevernet eller lignende. 

Kurset gir 15 studiepoeng og går på deltid, med fire samlinger ved UiB over et semester. Nytt kurs var planlagt startet opp våren 2021, men kursstart er utsatt til september 2021.  

Kursinnhold

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om hvordan man historisk og juridisk har sett på formell og uformell opplæring som kriminalitetsforebyggende tiltak. Du skal få kunnskap om mangfoldet av faktorer som utvikler- og hindrer kriminalitet. Vi tar opp de mest vanlige vanskene vi ser hos mennesker som viser risiko for kriminalitet, slik som lærevansker og mangel på motivasjon, og hvordan slike vansker kan reduseres.

Sentrale tema i kurset:

  • Årsaker til kriminalitet i et historisk- og dagsaktuelt perspektiv
  • Retten til utdanning i et straffegjennomføringsperspektiv
  • Lærevansker hos mennesker som soner en straff
  • Forhold som hindrer- eller styrker motivasjon og læring hos dem som gjennomfører straff
  • Forhold som medvirker til vellykket tilbakeføring til samfunnet og hjelpeapparatets roller
  • Utdanning som del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Kurset går på deltid med to fysiske- og to digitale undervisningssamlinger i løpet av kursperioden. Det er foreløpig ikke helt avklart hvilke to samlinger som blir fysiske og hvilke som blir digitale. 

Det vil også bli gitt undervisning via UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB, mellom samlingene. 

Studiesamlinger høsten 2021: 

1. samling9. - 10. september
2. samling7. - 8. oktober
3. samling28. - 29. oktober
4. samling18. - 19. november


Opptakskrav

Dette reviderte kurset er på bachelornivå, og det betyr at opptakskravene er som følger:

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (gsk) i form av vitnemål/kompetansebevis fra videregående skole. Dersom du ikke allerede står registrert med godkjent gsk når du registrerer søknaden din (feks fra tidligere søknader til høyere utdanning) må du laste opp vitnemål/kompetansebevis sammen med søknaden. 

Søkere over 25 år vil få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil si at vi anser at summen av tidligere utdanning og yrkeserfaring er tilstrekkelig. Du behøver ikke dokumentere noe av dette. 

Det er ellers en fordel, men ikke noe krav, at du som søker har erfaring fra kriminalomsorg, skole/opplæring, barnevern eller annet sosialt arbeid. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering for dette studiet består av en 7 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Datoer er ikke endelig fastsatt.