Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurs ved UiB

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke i september.

UiB tilbyr kurs i RAS: Resirkulering i akvakultur.
Undervisningen på det samlingsbaserte kurset Resirkulering i akvakultur (RAS) foregår delvis på RAS-anlegget på Marineholmen, sentralt på UiBs campus i Bergen.
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Institutt for biovitenskap arrangerer samlingsbasert kurs på 5 studiepoeng, som skal gi grunnleggende innsikt i- og anvendt kunnskap om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser som er sentrale i oppdrett av fisk ved bruk av resirkulering.

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av samspillet mellom fiskens fysiologi, vannkvaliteten, drift av biofilteret, samt teknisk oppbygging og funksjon av ulike komponenter i et RAS-anlegg.

Kurset er lagt til uke 37, 12. - 16. september 2022. Det blir i tillegg nettbasert undervisning et par uker før ukesamlingen i Bergen. Nærmere informasjon om dette får du i forbindelse med opptak til kurset. 

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset er et deltidsstudium med 1 ukesamling ved Institutt for biovitenskap og RAS anlegget på Marineholmen, sentralt på UiBs campus nær Bergen sentrum. Det vil i tillegg bli gitt nettbasert undervisning gjennom semesteret via UiBs læringsplattform MittUiB og kursdeltakerne skal skrive en skriftlig prosjektoppgave.  Ukesamlingen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og laboratoriearbeid på RAS-anlegg.

Avsluttende vurdering består av innlevert prosjektoppgave og laboratoriejournal, med en avsluttende muntlig eksamen. 

Målgruppe og opptakskrav

Kurset retter seg mot ansatte i oppdrettsnæringen som ønsker større kunnskap og kompetanse om drift av RAS-anlegg. Du må tilfredsstille ett av opptakskravene under:

 • Ha generell studiekompetanse fra videregående skole, inkludert Kjemi 1 eller Biologi 1 fra videregående skole, nivå 2 eller 
 • Ha fagbrev innen akvakultur/havbruk, eller 
 • Være over 25 år og ha minimum 5 års yrkeserfaring fra havbruksnæringen

Du må legge ved dokumentasjon som viser at du fyller ett av opptakskravene over, det vil si at du må legge ved enten:

 • Vitnemål fra vgs som viser at du har Kjemi 1 eller Biologi 1, eller
 • Fagbrevet ditt, eller
 • CV/kort tjenesteattest fra arbeidsgiver, som viser at du har tilstrekkelig praktisk yrkeserfaring fra næringen

Vi tar inn kvalifiserte søkere etter førstemann til møllen-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. Vi har 20 studieplasser på kurset. 

Kursinnhold

Kurset tar for seg følgende tema: 

 • Livssyklus laks
 • Vannkvalitet i RAS, behandling av inntaksvann
 • RAS anlegget, oppbygging og funksjon
 • Filtrering av produksjonsvann
 • Biofilter, TAN omsetning
 • CO2 utluftning, gasslikevekter og bufring
 • Desinfeksjon av produksjonsvann, mikrobiell kontroll
 • Oksygenering
 • Oppdrettsenheten, anleggsutforming
 • Produksjon av laks i RAS, driftsutfordringer
 • Vannkvalitetsutfordringer (CO2, TAN, farge, partikler, H2S etc.)
 • Tilvekst, optimal foring
 • Temperaturkontroll
 • Lysbehandling smoltifisering
 • Modning av hannfisk
 • Hygienekontroll
 • Helseutfordringer/sykdom
 • Forflytning av fisk/uttransport
 • Trender i moderne RAS produksjon (brekkvann, postsmolt, intensitet, dimensjon, produksjonsstrategi etc.)
 • Design og dimensjonering
 • Regelverk

Etter fullført kurs skal du ha grunnleggende kunnskap om fiskens fysiologi og miljøkrav for å sikre optimal utvikling, vekst og god helse. Du skal også ha fått grunnleggende kunnskap om oppbygging og funksjon til de ulike komponentene i et RAS-anlegg og hvordan disse samspiller for å lage et gunstig miljø for fisken. 

Etter endt kurs skal du kunne utføre relevant prøvetaking (vannprøver og biologiske prøver) samt kunne analysere og tolke resultatene, og kunne tilpasse driften av et RAS-anlegg henhold til miljøinformasjon og forståelse av fiskens fysiologi. Du skal også være i stand til å gjøre beregninger relatert til biomasse, biofilterkapasietet og miljøforhold som sikrer best mulig betingelser, orientere deg i regelverket rundt RAS og kunne reflektere over bærekraftig bioproduksjon. 

Les hele emnebeskrivelsen