Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Enkeltemne med intensiv undervisning over en uke. Merk: Blir ikke gjennomført i 2024.

UiB tilbyr kurs i RAS: Resirkulering i akvakultur.
Undervisningen på det samlingsbaserte emnet Resirkulering i akvakultur (RAS) foregår delvis på RAS-anlegget på Marineholmen, sentralt på UiBs campus i Bergen.
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Institutt for biovitenskap tilbyr et samlingsbasert emne på 5 studiepoeng, som skal gi grunnleggende innsikt i- og anvendt kunnskap om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser som er sentrale i oppdrett av fisk ved bruk av resirkulering. 

Emnet skal gi grunnleggende forståelse av samspillet mellom fiskens fysiologi, vannkvaliteten, drift av biofilteret, samt teknisk oppbygging og funksjon av ulike komponenter i et RAS-anlegg.

NB: Emnet blir ikke tilbudt i 2024. Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til Institutt for biovitenskap, UiB

Innhold

Emnet tar for seg følgende tema: 

 • Livssyklus laks
 • Vannkvalitet i RAS, behandling av inntaksvann
 • RAS anlegget, oppbygging og funksjon
 • Filtrering av produksjonsvann
 • Biofilter, TAN omsetning
 • CO2 utluftning, gasslikevekter og bufring
 • Desinfeksjon av produksjonsvann, mikrobiell kontroll
 • Oksygenering
 • Oppdrettsenheten, anleggsutforming
 • Produksjon av laks i RAS, driftsutfordringer
 • Vannkvalitetsutfordringer (CO2, TAN, farge, partikler, H2S etc.)
 • Tilvekst, optimal foring
 • Temperaturkontroll
 • Lysbehandling smoltifisering
 • Modning av hannfisk
 • Hygienekontroll
 • Helseutfordringer/sykdom
 • Forflytning av fisk/uttransport
 • Trender i moderne RAS produksjon (brekkvann, postsmolt, intensitet, dimensjon, produksjonsstrategi etc.)
 • Design og dimensjonering
 • Regelverk

Etter fullført emne skal du ha grunnleggende kunnskap om fiskens fysiologi og miljøkrav for å sikre optimal utvikling, vekst og god helse. Du skal også ha fått grunnleggende kunnskap om oppbygging og funksjon til de ulike komponentene i et RAS-anlegg og hvordan disse samspiller for å lage et gunstig miljø for fisken. 

Etter endt emne skal du kunne utføre relevant prøvetaking (vannprøver og biologiske prøver) samt kunne analysere og tolke resultatene, og kunne tilpasse driften av et RAS-anlegg henhold til miljøinformasjon og forståelse av fiskens fysiologi. Du skal også være i stand til å gjøre beregninger relatert til biomasse, biofilterkapasietet og miljøforhold som sikrer best mulig betingelser, orientere deg i regelverket rundt RAS og kunne reflektere over bærekraftig bioproduksjon. 

Les hele emnebeskrivelsen

Hvordan er emnet lagt opp?

Emnet er et deltidsstudium med en ukesamling ved Institutt for biovitenskap og RAS anlegget på Marineholmen, sentralt på UiBs campus nær Bergen sentrum. Det vil i tillegg bli gitt nettbasert undervisning gjennom semesteret via UiBs læringsplattform MittUiB og kursdeltakerne skal skrive en skriftlig prosjektoppgave.  Ukesamlingen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og laboratoriearbeid på RAS-anlegg.

Avsluttende vurdering består av innlevert prosjektoppgave og laboratoriejournal, med en avsluttende muntlig eksamen. 

Målgruppe og opptakskrav

Emnet retter seg mot ansatte i oppdrettsnæringen som ønsker større kunnskap og kompetanse om drift av RAS-anlegg. Du må tilfredsstille ett av opptakskravene under:

 • Ha generell studiekompetanse fra videregående skole, inkludert Kjemi 1 eller Biologi 1 fra videregående skole, nivå 2 eller 
 • Ha fagbrev innen akvakultur/havbruk, eller 
 • Være over 25 år og ha minimum 5 års yrkeserfaring fra havbruksnæringen

Du må legge ved dokumentasjon som viser at du fyller ett av opptakskravene over, det vil si at du må legge ved enten:

 • Vitnemål fra vgs som viser at du har Kjemi 1 eller Biologi 1, eller
 • Fagbrevet ditt, eller
 • CV/kort tjenesteattest fra arbeidsgiver, som viser at du har tilstrekkelig praktisk yrkeserfaring fra næringen

Vi tar inn kvalifiserte søkere etter førstemann til møllen-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad.