Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurs høsten 2021

Statistikk - nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nytt opptak til nettbasert grunnkurs for høsten 2021, for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert. Søknadsfristen er nå gått ut.

Nytt kurstilbud ved UiB: Innføring i statistikk
Nettbasert grunnkurs i statistikk skal gi en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Samfunnet blir i økende grad digitalisert og dette genererer store datamengder. Det er derfor et stort behov for arbeidstagere med kompetanse innen statistikk, statistisk dataanalyse og data science.

Vi tar nå opp nye deltakere til nettbasert grunnkurs i statistikk, med oppstart i august. Kurset er i denne runden rettet primært mot unge som er enten nyutdannet, uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, samt deg som er arbeidsledig eller permittert. Les mer om opptakskrav og prioriteringskriterier under. 

Kursinnhold 

Grunnkurset i statistikk skal gi en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten. Kurset egner seg for deg som trenger større kompetanse i statistisk metode og dataanalyse og som ønsker praktisk forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode brukes i arbeid med å tolke og fremstille data. 

Kurset gir 10 studiepoeng over 1 semester og vil ta for seg følgende tema:

 • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
 • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variabler
 • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
 • Simultanfordeling og betinget fordeling
 • Parameterestimering og konfidensintervaller
 • Hypotesetester og p-verdier

Les hele emnebeskrivelsen

Hvem kan søke?

Kurset er utviklet med støtte fra Kompetanse Norge og skal bidra til å styrke jobbmulighetene for deg som enten:

 • er under 25 år og er nyutdannet eller har lite arbeidserfaring etter endt utdanning (mindre enn 1 år) eller
 • er arbeidsledig/permittert

Vi ber deg derfor krysse av for hva som gjelder deg når du registrerer søknaden din.

Vi prioriterer søkere som kan svare ja på ett av spørsmålene over samt har de nødvendige forkunnskapene i matematikk (se under). Innenfor disse prioriterte gruppene er det førstemann til møllen, det vil si at vi tar opp etter dato for registrert søknad. 

Deretter vil vi kunne tilby plass til andre søkere som også har de de nødvendige forkunnskapene i matematikk, så langt vi har ledige plasser. 

Det er totalt 50 plasser på dette kurset.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende minimum R1 eller S1+S2 fra videregående skole. Har du videregående skole fra før 2007? Sjekk her om dine fag dekker kravet

Matematikkravet dekkes også av:
- forkurs ingeniørutdanning
- de fleste realfagemner fra høyere utdanning

Har du matematikkunnskaper utover minimumskravet, det vil si R2 fra videregående eller tilsvarende kan du starte direkte på uke 2 av kurset. Mer informasjon om dette får du når du eventuelt får tilbud om plass på kurset.

Du laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på kurset.

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

 • Kurset starter 16. august med intensiv oppfriskning/innføring 2 timer pr dag mandag-fredag de første to ukene for deg som har minimum forkunnskaper i matematikk
   
 • Har du matematikkunnskaper utover minimumskravet  for opptak kan du starte fra og med uke 2. 
   
 • Felles digitalt oppstartsmøte mandag 23. august, og deretter to undervisningsøkter pr uke:  

Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

I tillegg vil du ha tilgang til ukentlig "Digitalt orakel" for hjelp med med oppgaveløsning: Torsdager kl. 16.15 - 18.00

I løpet av semesteret skal du levere inn tre større obligatoriske øvelser, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen i desember. 

Pensumliste

Boken "Modern Mathematical Statistics with Applications" vil være tilgjengelig digitalt.

Eksamen

Skriftlig 5-timers digital skoleeksamen.  

Du kan søke om å få avlegge eksamen eksternt, det vil si ved et egnet eksamenssted i nærheten av der du bor, slik at du ikke må reise til Bergen for å avlegge eksamen. Les mer om ekstern eksamen

Du får nærmere informasjon hvordan du går frem for å søke om eventuell ekstern eksamen etter kursstart. 

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i professor Hans J. Skaug