Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurs ved UiB

Statistikk: Nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nettbasert grunnkurs i statistikk gir deg en introduksjon. Neste kurs er planlagt høsten 2021.

Nytt kurstilbud ved UiB: Innføring i statistikk
UiB starter opp nytt, nettbasert kurs til høsten, som skal gi en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten.
Foto/ill.:
Colourbox

Samfunnet blir i økende grad digitalisert og dette genererer store datamengder. Det er derfor et stort behov for arbeidstagere med kompetanse innen statistikk, statistisk dataanalyse og data science. 

UiB starter nå opp et nettbasert grunnkurs i statistikk, som skal gi deltakerne innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten. Etter endt kurs skal deltakerne kunne utføre og tolke statistiske analyser. 

NB: Kurset vil mest sannsynlig gå neste gang høsten 2021, med forbehold. Ta kontakt dersom du vil vite mer. 

Kursinnhold 

Kurset gir 10 studiepoeng over 1 semester og vil ta for seg følgende tema:

  • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
  • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variabler
  • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
  • Simultanfordeling og betinget fordeling
  • Parameterestimering og konfidensintervaller
  • Hypotesetester og p-verdier

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi går gjennom ulike tema via video og kursdeltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

I løpet av semesteret skal kursdeltakerne levere inn tre større obligatoriske øvelser, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før man kan ta avsluttende eksamen i desember. 

Hver onsdag kl. 14.15 - 18.00 vil "Digitalt orakel" være tilgjengelig for å hjelpe med oppgaveløsning. 

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. 

Kursdeltakerne vil videre kunne få individuell veiledning for å diskutere kursets yrkesrelevans og for eventuelt innpassing i videre bachelorstudier i statistikk/data science. 

Hvem kan søke?

Kurset egner seg for alle som trenger større kompetanse i statistisk metode og dataanalyse og som ønsker praktisk forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode brukes i arbeid med å tolke og fremstille data. 

I et stadig mer digitalisert arbeidsliv vil kompetanse i statistikk og data science være ettertraktet og gi mange muligheter innen de fleste bransjer. En solid innføring i statistikk er det første steget på denne veien.

Kurset er utviklet med støtte fra Diku og Kompetanse Norge, som ett av flere kompetansetiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av Covid19-pandemien. Søkere som er permitterte og arbeidsledige vil derfor bli prioritert for opptak, og deretter vil vi gi opptak til alle andre som ellers fyller de faglige opptakskravene. 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende. Du laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på kurset.

Søk plass

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i professor Hans J. Skaug