Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Statistikk og statiske metoder

Ønsker du å lære mer om sannsynligshetsberegning, statistikk og statistiske metoder? Nytt, nettbasert kurs starter 31.januar 2022, primært for deg som er ansatt i olje/gass/leverandørindustrien. Søknadsfrist: 20. januar

Nytt kurstilbud ved UiB: Innføring i statistikk
Universitetet i Bergen tilbyr nettbaserte kurs i statistikk og statistiske metoder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Samfunnet blir i økende grad digitalisert og dette genererer store datamengder. Det er derfor et stort behov for arbeidstagere med kompetanse innen statistikk, statistisk dataanalyse og data science.

Universitetet i Bergen har utviklet to nettbaserte kurs innen statistikk og statistisk metode: 

STAT 622Grunnkurs i statistikkIkke nye kurs planlagt p.t.
STAT 624Statistiske metoderNytt kurs starter 31. januar 2022. SØK HER

Kurset i Statistiske metoder som starter i slutten av januar 2022 er utviklet med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) og er primært rettet mot deg som er ansatt i olje-, gass eller leverandørindustrien, eller er permittert/arbeidsledig fra disse bransjene. Vi vil derfor prioritere søkere fra disse bransjene, som ellers fyller opptakskravene. Les mer om dette under. Dersom vi har ledige plasser, vil vi også kunne ta opp andre søkere. 

STAT 624 Statistiske metoder

Kurset i statistiske metoder går litt videre og skal gjøre deg i stand til å bruke grunnleggende statistiske metoder, og forstå det matematiske grunnlaget for disse. Du skal også forstå grunnprinsipper for dataanalyse, kunne kan programmere i stistikkpakken R og kunne fortolke resultater fra R. 

Kurset gir 7,5 studiepoeng og går over ett semester våren 2022. Kurset vil ta for seg følgende tema:

 • Bivariat normalfordeling og korrelasjon
 • Ordningsobservatoren
 • Konfidensintervaller og tester for varianser
 • Regresjonsanalyse
 • Føyningstest og kontingenstabeller
 • Variasjonsanalyse: enveis og toveis
 • Ikke-parametriske tester (Wilcoxon)
 • Bayesianske metoder
 • Statistikkpakken R

Les hele emnebeskrivelsen

Hvem kan søke?

Våren 2022 er kurset finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Kurset er derfor primært rettet mot deg som er: 

 • Ansatt innenfor olje-, gass- og leverandørindustri
 • Arbeidsledig/permittert, siste arbeidsgiver innenfor olje-, gass- og leverandørindustri

Vi ber deg derfor krysse av for hva som gjelder deg når du registrerer søknaden din og oppgi siste arbeidsgiver. 

Vi tar opp søkere fra prioritert bransje etter førstemann til møllen-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. Vi har 30 plasser på kurset, og dersom vi ikke fyller opp alle plassene med deltakere fra prioritert bransje vil vi kunne ta opp andre søkere. Se for øvrig formelle opptakskrav under. 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende minimum R1 og R2 fra videregående skole. Har du videregående skole fra før 2007? Sjekk her om dine fag dekker kravet

Matematikkravet dekkes også av:
- forkurs ingeniørutdanning
- de fleste realfagemner fra høyere utdanning

Du må laste opp dokumentasjon i form av karakterutskrift/vitnemål som viser at du fyller opptakskravene samtidig som du søker plass på kurset. Har du lastet opp dette tidligere i forbindelse med søknad på andre kurs hos oss, eller har tatt realfaglige emner/utdanning ved UiB, er det ikke nødvendig å laste opp noe på nytt. 

Det er ellers anbefalt at du har grunnleggende statistikkunnskaper fra før, tilsvarende emnene STAT110 eller STAT622, men dette er ikke noe absolutt opptakskrav. 

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

KursstartMandag 31. januar 2022 kl. 1615 - 1800
ForelesningerMandager og torsdager kl. 1615 - 1800 i uke 3-21 (minus påsken o.a. helligdager)
GruppeundervisningOnsdager 16:15 - 18:00 i uke 4-21 (minus påsken)
EksamenSkriftlig digital skoleeksamen ved UiB mandag 20. juni kl. 0900 - 1300

I løpet av semesteret skal du levere inn obligatoriske oppgaver og få disse godkjent før du kan ta avsluttende eksamen.

Eksamen

Skriftlig 4-timers digital skoleeksamen.  

Du kan søke om å få avlegge eksamen eksternt, det vil si ved et egnet eksamenssted i nærheten av der du bor, slik at du ikke må reise til Bergen for å avlegge eksamen. Les mer om ekstern eksamen

Du får nærmere informasjon hvordan du går frem for å søke om eventuell ekstern eksamen etter kursstart. 

STAT 622: Grunnkurs i statistikk

Grunnkurset i statistikk skal gi en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten. Kurset egner seg for deg som trenger større kompetanse i statistisk metode og dataanalyse og som ønsker praktisk forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode brukes i arbeid med å tolke og fremstille data. 

Kurset gir 10 studiepoeng over 1 semester og vil ta for seg følgende tema:

 • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
 • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variabler
 • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
 • Simultanfordeling og betinget fordeling
 • Parameterestimering og konfidensintervaller
 • Hypotesetester og p-verdier

Les hele emnebeskrivelsen

Hvem kan søke?

Kurset er utviklet med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir). Høsten 2021 er kurset rettet mot følgende målgrupper: 

 • deg som er under 25 år og er nyutdannet eller har lite arbeidserfaring etter endt utdanning (mindre enn 1 år) eller
 • deg som er arbeidsledig/permittert

Vi ber deg derfor krysse av for hva som gjelder deg når du registrerer søknaden din.

Vi prioriterer søkere som kan svare ja på ett av spørsmålene over samt har de nødvendige forkunnskapene i matematikk (se under). Innenfor disse prioriterte gruppene er det førstemann til møllen, det vil si at vi tar opp etter dato for registrert søknad. 

Deretter vil vi kunne tilby plass til andre søkere som også har de de nødvendige forkunnskapene i matematikk, så langt vi har ledige plasser. 

Det er totalt 50 plasser på dette kurset.

NB: Det er pr. 21. desember 2021 ikke planlagt nye kursrunder

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende minimum R1 eller S1+S2 fra videregående skole. Har du videregående skole fra før 2007? Sjekk her om dine fag dekker kravet

Matematikkravet dekkes også av:
- forkurs ingeniørutdanning
- de fleste realfagemner fra høyere utdanning

Har du matematikkunnskaper utover minimumskravet, det vil si R2 fra videregående eller tilsvarende kan du starte direkte på uke 2 av kurset. Mer informasjon om dette får du når du eventuelt får tilbud om plass på kurset.

Du laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på kurset.

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

 • Kurset starter 16. august med intensiv oppfriskning/innføring 2 timer pr dag mandag-fredag de første to ukene for deg som har minimum forkunnskaper i matematikk
   
 • Har du matematikkunnskaper utover minimumskravet  for opptak kan du starte fra og med uke 2. 
   
 • Felles digitalt oppstartsmøte mandag 23. august, og deretter to undervisningsøkter pr uke:  

Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

I tillegg vil du ha tilgang til ukentlig "Digitalt orakel" for hjelp med med oppgaveløsning: Torsdager kl. 16.15 - 18.00

I løpet av semesteret skal du levere inn tre større obligatoriske øvelser, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen i desember. 

Pensumliste

Boken "Modern Mathematical Statistics with Applications" vil være tilgjengelig digitalt.

Eksamen

Skriftlig 5-timers digital skoleeksamen.  

Du kan søke om å få avlegge eksamen eksternt, det vil si ved et egnet eksamenssted i nærheten av der du bor, slik at du ikke må reise til Bergen for å avlegge eksamen. Les mer om ekstern eksamen

Du får nærmere informasjon hvordan du går frem for å søke om eventuell ekstern eksamen etter kursstart. 

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i professor Hans J. Skaug