Hjem
Etter- og videreutdanning
Dagskurs ved UiB

Ta kurs ved Det juridiske fakultet høsten 2020

Trenger du mer kunnskap om rettslige krav i forvaltningen eller kommunal saksbehandling? Ta korte dagskurs ved Det juridisk fakultet høsten 2020. Påmeldingsfrist: 31. oktober.

Ta dagskurs ved Det juridiske fakultet, UiB høsten 2020
Ta korte dagskurs ved Det juridiske fakultet, UiB og få mer kunnskap om viktige saksområder.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, for UiB

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen inviterer til åpne dagskurs om sentrale juridiske områder:

Kommunal saksbehandling og
beslutningsprosesser
Professor 
Jan Frithjof Bernt
Torsdag 12. november 
kl. 12-16
Forvaltningens veiledning:
Rettslig regulering, god forvaltningsskikk
og god kommunikasjon
Professor
Camilla Bernt
Fredag 27. november
kl. 11-15


Hvem kan delta? 

Det er en fordel om du har juridisk embetseksamen eller noe utdanning innenfor rettsvitenskap/jus, for å få fullt utbytte av kursene. Men dette er ikke noe absolutt krav, og kursene er åpne for alle som arbeider med- eller har interesse for saksområdene. 

Kursavgift

Hvert kurs har en kursavgift på kr 3500,-

Rabattert pris på kr 2500,- fra og med deltaker nr 2, dersom dere er flere deltakere fra samme arbeidsgiver.

Kursene foregår i fakultetets lokaler på Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1 eller i konferanselokaler sentralt i Bergen sentrum, påmeldte deltakere får nærmere beskjed om oppmøtested innen kursdato. Vi serverer lunsj i forbindelse med kursene. 

Påmelding

Påmelding her innen 31. oktober. Påmeldingen er bindende fra og med 31. oktober. 

Vi har plass til inntil 30 deltakere på hvert kurs. Vi tar forbehold om minimum 10 deltakere for at kurset kan avholdes. 

Nærmere om kursinnhold:
 

Kommunal saksbehandling og beslutningsprosesser

Professor Jan Frithjof Bernt

Kurset gir en innføring  i og oversikt over  grunnlaget for og hovedtrekk i kommunalforvaltningen og kommunal myndighetsutøving. 

Tradisjonelt har undervisning og lærebøker i forvaltningsrett i første rekke vært fokusert på vedtaksprosesser og myndighetsutøving ved statlige forvaltningsorganer, og særlig domstolsprøving av slike vedtak. I dette kurset snur vi blikket den andre veien og fokuserer på “førstelinjen” - rettslige rammer og rettslige og administrative ansvarsforhold på ved ett av de forvaltningsnivåer de fleste borgere oftest kommer i kontakt med ved siden av trygde- og ligningsetaten; kommunalforvaltningen. Sentrale temaer er her:

  • Kommunaldemokrati og kommunalt selvstyre som demokratisk og forvaltningsmessig grunnverdi
  • Saksbehandling i folkevalgte organer
  • Arbeids- og kompetansefordeling mellom tilsatt administrasjon og folkevalgte organer
  • Delegering innen kommunalforvaltningen
  • Delegering til organer utenfor kommunen
  • Intern kontroll med kommunalforvaltningen
  • Offentlig innsyn i kommunalforvaltningen
  • De folkevalgtes rett til dokumentinnsyn
  • Statlig kontroll med kommunal virksomhet

Forvaltningens veiledning: Rettslig regulering, god forvaltningsskikk og god kommunikasjon

Professor Camilla Bernt

Forvaltningens veiledning av parter og publikum er en nøkkelfaktor for at forvaltningen skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Publikum trenger lett tilgjengelig, god og forståelig informasjon om sine rettigheter og plikter, og hvordan de skal gå frem når de skal søke på ytelser eller om tillatelser.

I dagens samfunn, hvor forvaltningen skal håndtere en enorm saksmengde, er forvaltningsorganene avhengig av at parter er i stand til å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og informasjon, slik at sakene kan opplyses forsvarlig. Veiledningsplikten har likevel fått en relativt liten plass i forvaltningsrettslitteraturen, og den har sjelden vært behandlet i Høyesterettspraksis.

En gjennomgang gjort av Camilla Bernt av alle uttalelser fra Sivilombudsmannen om veiledningsplikt fra embetet ble opprettet til i dag, viser at spørsmål om brudd på veiledningsplikten er en hyppig forekommende problemstilling i ombudsmannspraksis, og ombudsmannen har understreket tydelig at veiledningen skal tilpasses den enkelte parts behov og situasjon (Bernt og Bernt, God forvaltningsskikk, Gyldendal 2018).

I dette kurset gjennomgås de rettslige rammene for veiledningsplikten, med eksempler fra ombudsmannspraksis på ulike saksområder. Det vil også bli gitt en innføring i sentral kommunikasjonsteori, med konkrete anbefalinger for hvordan veiledningsplikten kan oppfylles i praksis.