Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning deltid

Profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan kan profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn bidra til sosial inkludering? Nettbasert videreutdanning ved UiB. Studiet kommer desverre ikke i gang høsten 2022.

Nytt kurs ved UiB: Migrasjon og inkludering i eit pedagogisk perspektiv
Ny videreutdanning ved UiB skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om hvordan vi fremmer sosial inkludering av barn med minoritetsbakgrunn på tvers av fag, profesjoner og institusjoner.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den nye videreutdanningen skal bidra til å fremme profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn gjennom å gi deltakerne økt refleksjon og kompetanse om mangfold og inkludering. 

Innhold i studiet

I løpet av studiet skal du tilegne deg forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres situasjon relatert til skole, helse, barnevern, flyktningtjeneste, PPT og andre institusjoner. Du får økt bevissthet om din rolle som profesjonsutøver og hvordan vi sammen kan arbeide for å fremme sosial inkludering av barn med minoritetsbakgrunn med utgangspunkt i deres situasjon og behov, ressurser og muligheter.

Kurset tar for seg temaer som:

  • Hvordan fremme sosial inkludering i- og på tvers av ulike institusjoner og sektorer?
  • Hvordan jobbe tverrprofesjonelt for å fremme læring, utvikling og danning?
  • Hvordan fremme livsmestring, resiliens og myndiggjøring?
  • Hva betyr det å ha minoritetsbakgrunn i møte med ulike institusjoner og i samfunnet for øvrig?
  • Hvordan identifisere og motarbeide rasisme, diskriminering og fordommer?
  • Hvordan fremme godt samarbeid med foresatte for barn og unge med minoritetsbakgrunn?

Undervisningen vil ta utgangspunkt i konkrete caser og problemområder fra kursdeltakernes profesjonelle erfaringer og interesser, som drøftes fra teoretiske, kritiske og normative perspektiver. 

Les hele emnebeskrivelsen 

Målgruppe og opptakskrav

Kurset retter seg primært mot deg arbeider i institusjoner som skole, barnevern, helsevesen, asylmottak eller bofellesskap og som ønsker å styrke profesjonsrelatert kompetanse på mangfold og inkludering. 

Kurset er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller annen tilsvarende høyere utdanning som f.eks. lærerutdanning, helse/sosialfaglig grunnutdanning eller lignende.

Det er en fordel om du også har yrkeserfaring fra skole/opplæring, helse, barnevern, annet sosialfaglig arbeid i asylmottak, bofellesskap eller andre relevante institusjoner, men dette er ikke noe krav. 

Organisering av studiet

Kurset går på deltid over to semestre med oppstart høsten 2022. De tre digitale helgesamlingene er lagt til følgende datoer: 

1. samling 1. - 2. oktober 2022Lørdag 09-15, Søndag 10-15
2. samling 4. - 5. februar 2023Lørdag 09-15, Søndag 10-15
3. samling 22. - 23. april 2023Lørdag 09-15, Søndag 10-15

Med forbehold om endringer.

Vi legger opp til studentaktive læringsformer, som for eksempel problem- og casebasert læring der du må diskutere løsninger sammen med medstudenter. Du vil også få forelesninger og seminarundervisning i mindre grupper, kombinert med tilbakemelding på oppgaver fra faglærere og medstudenter. Du vil også få tilgang til relevante nettressurser som videoforelesninger og diskusjonsforum. 

I starten av studiet ønsker vi at du levere en kort tekst om deg selv, der du blant annet beskriver en relevant situasjon eller erfaring fra din egen arbeidshverdag, som vi kan ta utgangspunkt i når vi blant annet skal utarbeide relevante caser. 

Senere i studiet skal du utarbeide og presentere en problemstilling relatert til temaet du ønsker å fordype deg i. Presentasjonen danner grunnlag for en avsluttende semesteroppgave der du drøfter problemstillingen i lys av relevant kunnskap. 

Eksamen

Avsluttende vurdering består av innlevert semesteroppgave (+/- 5000 ord) som tar utgangspunkt i godkjent problemstilling.