Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Tysk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i tysk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike kurs á 10 studiepoeng. Nye kurs starter opp høsten 2021. Fremdeles ledige plasser!

Nettstudier i tysk - UiB
Lær mer om tysk språk og kultur - nye nettstudier starter ved UiB fra 2021.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ved Universitetet i Bergen kan du ta nettstudier på deltid innen tysk språk og litteratur og kultur i tyskspråklige land.

Hvert kurs gir 10 studiepoeng og går på deltid over ett semester. De tre første kursene går våren 2021, og høsten 2021 byr vi på tre nye kurs, inkludert det tverrfaglige kurset SEK600 Sammenlignende europeiske kulturstudier. Se kursoversikt og les mer om hvert av kursene under. 


  Du velger selv om du vil ta kun ett kurs, eller ta flere eller alle kursene i rekken og oppnå inntil 60 studiepoeng i tysk. 

  Merk! Høstkursene TYS635 og TYS636 bygger på kursene fra vårsemesteret. Vi anbefaler derfor at du starter med kurs som går om våren og fortsetter med kursene som går om høsten, men det er også fullt mulig å begynne med ett av høstkursene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i tysk til å få utbytte av det. Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i tysk under. 

  Felles for alle kursene: 

  • 10 studiepoeng pr kurs
  • Deltidsstudium over 1 semester
  • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
  • Ca 2-3 timers seminarundervisning/gruppearbeid pr uke, fordelt på to ettermiddager i uken
  • Anbefalt forkunnskaper i tysk tilsvarende B-språk/Nivå 2 fra videregående skole (men ikke et formelt opptakskrav)
  • Ingen kursavgift (men tar du 2 eller flere kurs pr semester må du betale semesteravgift kr 590,-)

  Opptakskrav og krav til forkunnskaper

  Det meste av undervisningen på kursene foregår på tysk og det er derfor nødvendig med forkunnskaper i tysk. Vi anbefaler at du har minimum nivå 2 i tysk fra videregående skole/tysk B-språk for å få utbytte av studiene, selv om dette ikke er et absolutt opptakskrav. 

  Dersom det er lenge siden du har tatt tysk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du teste kunnskapene dine: 

  Ta tysk språktest her

  Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk v/ Ingvild Nilssen, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

  Merk: For kurset SEK600 er det ingen særskilte opptakskrav eller krav til språklige forkunnskaper.

  Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningskurs ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon

  TYS 625 Grunnemne i tysk språk 1

  Dette kurset er et basiskurs i tysk grammatikk, som skal gi deg en innføring i tysk morfologi (substantiv, adjektiv, pronomen, verb) og i grunnleggende trekk ved tysk syntaks (grammatisk analyse, sideordning og underordning av setninger, kasus, tempus). Etter endt kurs skal du ha gode basiskunnskapar i tysk grammatikk og grunnleggende kunnskap om tysk grammatisk fagterminologi.

  Undervisningsplan vår 2021:

  Undervisningsseminar (Zoom)Tirsdager 15.00 - 16.15 (uke 3-8, 10-12, 14-17)
  Øvingsgrupper Torsdager 18.45 - 20.00 (uke 3-8, 10-12, 14-17)

  I tillegg skal studentene jobbe med lærestoff i form av videoer, skriftlige leksjoner el.annet i forkant av hver undervisningsøkt, tilsvarende 1-2 timers arbeid, samt løse oppgaver i tilknytning til dette forberedelsesstoffet. Man må få godkjent 8 slike oppgaver for å kunne ta avsluttende eksamen. 

  6-timers skriftlig digital hjemme-eksamen 11. mai 2021 kl 09-15

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 626 Tyskspråklig kultur

  Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om bakgrunnen for det moderne tyske samfunnet og den kulturelle utviklinga i Tyskland. Du skal også lære om den tyske nasjonsbyggingsprosessen og statsdanningen, og om særtrekk ved ulike kulturhistoriske periodar

  Kurset tar for seg ulike tema innen tyskspråklig kultur og historie fra opplysningstida (1760) fram til i dag, med utgangspunkt i ulike tekster og kulturelle uttrykksformer, deriblant skjønnlitterære tekster, ulike typer sakprosa, film, musikk og billedkunst.

  Undervisningsplan vår 2021:

  Undervisningsseminar (Zoom)Torsdager 15.15 - 16.15 (uke 3-8, 10-12, 14-17)
  Øvingsgrupper Mandager 18.45 - 20.00 (uke 3-8, 10-12, 14-17)

  Studentene skal også få et bibliotekskurs, samt jobbe med lærestoff i form av videoer, skriftlige leksjoner el.annet i forkant av hver undervisningsøkt, tilsvarende 1-2 timers arbeid.

  I løpet av kurset skal hver student skrive en øvingsoppgave (omfang 500-700 ord) samt holde en muntlig presentasjon. 

  7-dagers skriftlig digital hjemme-eksamen 3.-10. mai 2021. Omfang på oppgaven ca 1500 ord.

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 627 Tysk språk og tekstkunnskap

  Kurset skal gi trening i grunnleggende tysk akademisk lesing og skriving, slik at du blir i stand til å forstå og skrive akademiske tekster på tysk.

  Etter endt kurs skal du ha kunnskap om ulike lese- og skrivestrategier som passer til ulike sjangre, ha kunnskap om ulike skjønnlitterære sjangre og sakprosasajangre og tyske fagbegreper som er relevante i arbeid med disse. Du skal også være i stand til å sammenfatte og skildre tekster og bruke strategier for å finne fram til formuleringer og tekststruktureringsmidler til bruk i egen tekstproduksjon. 

  Undervisningsplan vår 2021:

  Undervisningsseminar (Zoom)Onsdager 15.15 - 16.15 (uke 3-8, 10-12, 14-17)
  Øvingsgrupper Tirsdager 18.45 - 20.00 (uke 3-8, 10-12, 14-17)

  I løpet av kurset skal hver student skrive tre tekster (ca 2000 ord), med veiledning fra faglærere. To av tekstene skal være innenfor litteratur/kultur, og en skal være innenfor språk. To av de tre tekstene skal inngå i en mappe som er grunnlag for avsluttende vurdering/eksamen, og du velger selv hvilke to som skal inngå i mappen. 

  Hver student må også levere 8 øvingsoppgaver (inntil 200 ord) knyttet til innhold i undervisningen, og få disse godkjent før man kan gå opp til avsluttende vurdering. Disse 8 oppgavene kan løses enten individuelt eller i grupper sammen med medstudenter.  

  Innleveringsfrist mappe: 30. april 2021

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 635 Grunnemne i tysk språk II

  Dette kurset er helt nytt og går første gang høsten 2021. Kurset går over 12 uker og består av to deler: en del om tysk grammatikk og språkstruktur og bruken av tyske modalverb og verbalsyntaks, og en del om lydlære (fonetikk/fonologi). Det er en fordel om du har tatt TYS625 i vårsemesteret eller har tilsvarende forkunnskaper, men dette er ikke noe absolutt krav. 

  Etter endt kurs skal du kunne bruke grunnleggende tysk grammatikk og fonetisk/fonologisk fagterminologi, kunne skildre og analysere relativt kompliserte strukturer i det tyske språket samt kunne bruke enkle syntaktiske analyseverktøy og enkel fonetisk transkripsjon. 

  Undervisningsplan høsten 2021:

  Nettforelesning (Zoom)Tirsdager kl 15.00 - 16.30 (uke 34-46, ingen undervisning i høstferien uke 41)
  ØvingsgrupperTorsdager 18.30 - 20.00 (uke 34-46, ingen undervisning i høstferien uke 41)

  Undervisningen består ellers av forberedelsespakker med videoer, skriftlig materiale, øvelser mm. Hver uke skal du løse en oppgave knyttet til innholdet i disse pakkene, og du må få godkjent minst 8 slike oppgaver for å kunne gå opp til avsluttende vurdering.

  Avsluttende vurdering består av en 6-timers skriftlig digital hjemmeeksamen 24. november 2021 (09.00 - 15.00)

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 636 Tyskspråklig litteratur

  Dette kurset er helt nytt og går første gang høsten 2021. Kurset går over 12 uker og skal gi en generell innføring i historien til den tyskspråklige litteraturen fra ca. 1750 frem til i dag med utgangspunkt i et utvalg litterære verk eller utdrag av verk (epikk, dramatikk og lyrikk). Det er en fordel om du har tatt TYS626 i vårsemesteret eller har tilsvarende forkunnskaper, men dette er ikke noe absolutt krav. 

  Etter endt kurs skal du ha grunnleggende kunnskap om epoker og utviklingstrekk i den tyskspråklige litteraturhistorien og sentrale tyskspråklige skjønnlitterære verk fra ca 1750 og frem til i dag. 

  Undervisningsplan høsten 2021:

  Nettforelesning (Zoom)Torsdager kl. 15.00 - 16.30 (uke 34-46, ingen undervisning i høstferien uke 41)
  Øvingsgrupper Mandager kl 18.30 - 20.00 (uke 34-46, ingen undervisning i høstferien uke 41)

  Undervisningen består ellers av forberedelsespakker med videoer, skriftlig materiale, øvelser mm. I løpet av semesteret skal du skrive en øvingsoppgave (ca 500-700 ord) og holde en kort muntlig presentasjon. Disse må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende vurdering. 

  Avsluttende vurdering består av en 7-dagers hjemmeeksamen (ca 1500 ord) og en muntlig eksamen (ca 20 min.) Den muntlige eksamenen består av ca 10 min presentasjon, og deretter vil du få noen spørsmål om den skriftlige hjemmeeksamensoppgaven og pensum ellers.

  Hjemmeeksamen: 29. november - 6. desember. Muntlig eksamen: 15. desember.

  Les hele emnebeskrivelsen

  SEK600 Sammenlignende europeiske kulturstudier

  Dette er et helt nytt kurs som tilbys på tvers av flere fremmedspråk. Kurset skal gi innblikk i sentrale begreper, debatter og historiske oppbrudd som har preget den kulturelle utviklingen i Europa fra renessansen til vår egen tid. Vi skal se på hvordan disse blir formidlet først og fremst i litteraturen men også i andre kulturuttrykk.

  Noen sentrale begreper som tas opp: Verdensbilde, europeer, nasjon, opplysning, revolusjon, kolonialisme og postkolonialisme, individualisme, totalitarisme, isolasjonisme, globalisering, minoritet og rasisme.

  Kurset vil belyse et utvalg epoker og oppbruddstider i europeisk historie der nye ideer, begreper og tenkemåter har blitt til eller skiftet innhold på mpter som har påvirket den kulturelle utviklingen og skjønnlitteraturen. Kurset vil ta for seg ulike epoker i et sammenlignende perspektiv, konsentrert om noen begrepshistoriske utviklingslinjer. 

  Undervisningsplan høsten 2021:

  VideoforelesningerInnspilte forelesninger á 90 min.
  Legges ut ukentlig på UiBs læringsplattform Mitt UiB
  Nettmøter á 45 min4 torsdager kl. 18.15 - 19.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
  Eksamen6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen
  (skrives på norsk eller engelsk). Innleveringsfrist kommer


  Alle studentene skal i tillegg levere inn en obligatorisk oppgave på 750 - 1000 ord, som kan skrives på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk eller norsk og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen.